Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-07-2020

ZOEMBA-sessies, energizer voor GO! leidinggevenden ‘corona als hefboom’

Einde schooljaar betekent ook het einde van onze ZOEMBA-sessies. Vorige week gingen de deelnemers voor een laatste keer met elkaar in gesprek over datgene wat zij, als leidinggevenden, graag willen blijven doen, ook na coronatijden. Een boeiend thema waar we jullie graag in meenemen.

Wat zou ik, als leidinggevende, graag willen blijven doen, ook na coronatijden?
Hoe kan mijn organisatie sterker uit deze crisis komen?

Einde schooljaar beteken, dat de tijd eraan komt om even achterom te kijken, om even stil te staan en dan voluit vooruit te kijken. Het is belangrijk dat je als school of centrum de eigen stand van zaken zeer goed kent (check) om dan gericht (act) bij te sturen waar verbetering mogelijk is en te borgen wat goed is.

De ZOEMBA-sessie gaf alvast aan dat dit reflecteren zeer contextgericht moet gebeuren en niet zo eenvoudig is in deze tijden. Enerzijds ligt de focus heel erg in het hier en nu. Begrijpelijk, maar tegelijk is de nood ook voelbaar om nu lessen te trekken voor volgend schooljaar én de verdere toekomst. In hoeverre willen en kunnen we oude patronen loslaten en gaan we op zoek naar nieuwe oplossingen?

"Als we de moed hebben om tijdens deze collectieve cultuurshock oude patronen los te laten en nieuwe oplossingen te introduceren, dan kan deze tijd ons veel opleveren."

(Jitske Kramer , antropologe)

Ben jij het met Jitske Kramer eens? Waarom wel, waarom niet? Hoe denkt jouw team hierover?

Stel dat jullie het ermee eens zijn, wat betekent dat dan voor jullie organisatie? Wat zouden jullie willen verankeren?  Waarom juist dat en niet iets anders? 

Reflecteren

De PBD-GO! verspreidde de afgelopen weken richtvragen om beleidsteams aan te sporen om diepgaand na te denken over hun organisatieontwikkeling in coronatijden. Die vragen brengen de beginsituatie in kaart, en geven zicht op kansen en de mogelijke kiemen tot verandering in de schoolorganisatie.

Miste je de betrokken nieuwsbrief? Klik hier door om meer te lezen over het aanbod voor bao en hier voor dat voor so.

De antwoorden op de vragen kan je samenbrengen in een oplossingsgerichte SWOT, een synthesekader opgebouwd rond 4 vragen:

  • Wat bleek in deze coronaperiode een onverwachte sterkte van je team? 
  • Welke wensen tot verandering kwamen er in deze periode naar boven? 
  • Waar zie je opportuniteiten of kansen om veranderingen blijvend door te voeren? 
  • Waaraan zie je dat je team al stappen heeft gezet, welke tekenen van vooruitgang herken je? 

Organiseer met je team, je leerlingen en/of ouders een reflectiemoment over alle ervaringen van de afgelopen maanden en maak samen keuzes voor volgend schooljaar. Daarbij voor ogen houden dat doelen van het verandertraject best worden opgedeeld in haalbare stukjes. Dat is een eerste sleutel tot succes. Het hoeft niet morgen radicaal anders te zijn. Neem met je team de tijd en blijf daarbij mild voor jezelf, voor je collega's en voor je leerlingen.

Bij mijn team kan op dit moment de 'sence of urgency' niet groter zijn. Het is enerzijds een onmisbare bouwsteen om tot verandering te komen maar het is anderzijds een moeilijke evenwichtsoefening. Té veel en té snel alles in structuren gieten, kan de kiem tot verandering snel onderdrukken. Ik houd voor ogen dat 'het geweer van schouder veranderen' niet mag leiden tot een terugval. 

(een deelnemer aan de zoemba-sessie)

Dromen over de toekomst en effectief veranderen


Wie wil verbeteren, wil iets veranderen. Beter is immers altijd anders. Succesvol veranderen is het resultaat van vele factoren. Het model van Knoster is een model dat een kapstok biedt en zicht geeft op die bepalende factoren. Pas als aan alle bouwstenen in het model is voldaan, zal veranderen een succes zijn. Als dat niet het geval is, krijg je een tegengesteld effect.

modelvanKnoster.jpg

Model van Knoster, T. (1991)

 

Bovenstaand model geeft weer welk gedrag zichtbaar wordt zodra aan een bouwsteen niet of onvoldoende inhoud wordt gegeven. Het gedrag van de betrokkenen laat zien waar in het veranderproces ruis is (ontstaan). Het model geeft aan beleidsteams niet alleen ondersteuning bij het vooraf vormgeven van een veranderproces, het biedt tevens handvatten om het proces bij te sturen zodra het in gang is gezet.

Wanneer verwarring geconstateerd wordt, richt men zich best op het verhelderen van de visie. Weerstand wordt weggenomen door het belang van de verandering opnieuw centraal te stellen. Zodra er chaos ontstaat, vragen teamleden eigenlijk om een verheldering van het plan. Frustraties worden geuit wanneer men niet de middelen heeft om de verandering goed uit te kunnen voeren. Bij angst draait het om de verwachting of ervaring niet de benodigde competenties te bezitten/eigen te kunnen maken.

Tot slot willen we nogmaals benadrukken hoe ontzettend belangrijk het is dat jij, als leidinggevende, goed zorg draagt voor jezelf en uiteraard ook voor je team. Het crisisgevoel zal nog even blijven duren, het zal in september niet allemaal opgelost zijn.

Dus geniet van je zomervakantie! Als voorbeeldfiguur is het belangrijk dat je de nodige tijd neemt om terug te vallen op gezonde routines zodat je snel uit het rood raakt. Als sterke leider maak je het best niet de norm dat het oké is om er helemaal door te zitten dus tuinier, fiets, wandel, kook,… niet alleen als er tijd over is, maar als een routine in je bezigheden die je niet in vraag stelt.

 

Ter inspiratie


Marichal, K., Schelfhout, W.,2020, Zo geraak je bij crisis uit het hier en nu: 6 toekomsttips voor directeur, Klasse

Van Acker, T., 2020, Wie durft nu nog zeggen dat onderwijs niet wendbaar is?, Klasse

Van Akcer, T., Demaertelaere, Y., 2020, Scholen slim organiseren: 8 dingen die je zeker moet weten, Klasse

We vroegen vanuit PBD-GO!, na de laatste zoemba-sessie, aan iedereen die deelnam of zich inschreef voor een zoemba-sessie om een evaluatie in te vullen.

Als jij niet deelnam of je inschreef maar toch graag feedback wil geven op de reeks artikels en weekthema's mag je dat gerust laten weten via dit formulier. We nemen jouw suggesties, bedenkingen,… zeker mee in bv. de beslissing of er al dan niet een vervolg komt op deze 'zoemba-reeks'.