Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
11-05-2020

Modellen van addendum bij het schoolreglement n.a.v. Vlaams nooddecreet I

Het nooddecreet I dat het Vlaams Parlement op 6 mei stemde maakt het mogelijk het school- of centrumreglement aan te passen. Je vindt hier enkele modellen (voor bao en so) waarin is aangegeven hoe je dat kan. Je vindt er ook twee standpunten over leerlingevaluatie.


Op 6 mei stemde het Vlaams Parlement Nooddecreet I. Dit nooddecreet bepaalt dat, wat dit schooljaar betreft, de bepalingen over leerlingenevaluatie in het school-of centrumreglement kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand overleg met de schoolraad en zonder akkoord van de ouders.   

Hiertoe zijn met de nodige spoed, in eerste fase voor het leerplichtonderwijs, modellen van addendum opgesteld. Die vind je onderaan als bijlage. De modellen kunnen verder lokaal invulling krijgen. Voorts vind je er ook twee standpunten van het GO! over de leerlingevaluatie: een met betrekking tot het basisonderwijs en een met betrekking tot het secundair onderwijs. 

  • Als er wijzigingen gebeuren aan de bepalingen over de leerlingenevaluatie, moeten die bekrachtigd worden door de Raad van bestuur van de scholengroep. De normale overlegplicht met de schoolraad over wijzigingen aan het school- of centrumreglement wordt uitzonderlijk vervangen door een kennisgevingsplicht ten aanzien van de schoolraad.  

  • Als de wijzigingen aan de bepalingen van het school- of centrumreglement m.b.t. de leerlingevaluatie gevolgen hebben voor het personeel moet daarover wel - voorafgaand aan de bekrachtiging door de Raad van bestuur - overleg gepleegd worden met de lokale personeelsvertegenwoordiging.

    Als de wijzigingen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat er dit schooljaar, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk voorzien was in het school- of centrumreglement, geen examens worden georganiseerd maar er gewerkt wordt via permanente evaluatie, dat daardoor het lesgeven doorgaat tot x juni en dat er de eerste dagen van juli gedelibereerd zal worden, enz… dan zijn dit maatregelen met personeelsgevolgen en moet er dus vooraf lokaal overleg worden georganiseerd zodat de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsleden duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt in de laatste dagen van juni of de eerste dagen van juli.

  • Het addendum met de gewijzigde maatregelen over leerlingevaluatie wordt vervolgens schriftelijk of elektronisch aan de ouders gecommuniceerd. 

Met vragen over de addenda kan je terecht bij de beheerders van de modellen schoolreglement voor het leerplichtonderwijs via leerplichtonderwijs@g-o.be. Met specifieke vragen over het personeel kan je terecht bij hilde.eloot@g-o.be

Bijlagen*

(*) Krijg je het bestand niet open? Probeer de alternatieve versie(s), doc of pdf

Basisonderwijs

Secundair onderwijs