Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
06-05-2020

Stemming Nooddecreet I in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het eerste Nooddecreet gestemd. Daarnaast is een kleine wijziging ingevoerd in het BDGO. Naast een samenvatting van de inhoud van dit Nooddecreet vind je ook de parlementaire teksten.

 

Inschrijving in het buitengewoon of individueel curriculum in het gewoon onderwijs

Bepaalde externe diagnostiek kan nu niet doorgaan. Daarom wordt toegelaten dat kinderen en jongeren kunnen ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs of voor een individueel curriculum in het gewoon onderwijs zonder dat het handelingsgericht diagnostisch traject is afgelopen. Als het HGD-traject niet helemaal afgerond kan worden, kan er aan de leerling een tijdelijk verslag gegeven worden, dat geldig is voor het  schooljaar 2020-2021. In de loop van dat schooljaar moet het HGD-traject afgerond worden om het verslag te kunnen omzetten in een definitief verslag of om het tijdelijke verslag op te heffen. Tijdelijke verslagen die niet in een definitief verslag zijn omgezet, worden op 1 september 2021 van rechtswege opgeheven. Men zal ook nog van attest kunnen wijzigen tijdens het volgend schooljaar.

Leerlingen die definitief uitgesloten werden

Leerlingen die sinds 1 februari definitief werden uitgesloten, hebben de mogelijkheid niet gehad een nieuwe school te vinden. Daarom mag de leerling, in de school die haar of hem definitief heeft uitgesloten, de lessen blijven volgen, zoals alle andere reguliere leerlingen. Deze leerlingen komen uiteraard ook in aanmerking voor studiebekrachtiging op het einde van het schooljaar. Deze gunstmaatregel voor die leerlingen stopt – uiteraard – mocht de leerling in kwestie toch een nieuwe school hebben gevonden. Ook belangrijk: het gaat om leerlingen die dus zijn uitgesloten VANAF 1 februari 2020. De overheid gaat ervan uit dat leerlingen die bv. in januari 2020 werden uitgesloten, de kans hadden al een nieuwe school te vinden. De klassenraad bepaalt autonoom onder welke vorm de definitief uitgesloten leerling de lessen kan volgen en aan de evaluatie kan deelnemen.

Leerlingevaluatie dit schooljaar

Leerlingevaluatie wordt altijd geregeld in het schoolreglement. Zo'n schoolreglement is een soort van contract en dus kan het in principe niet gewijzigd worden tijdens een lopend schooljaar, zonder akkoord van alle betrokkenen. De overheid regelt in dit decreet dat – voor wat dit schooljaar betreft – het schoolreglement kan gewijzigd worden op het punt van de leerlingevaluatie, zonder dat het akkoord moet gevraagd worden van de ouders of de schoolraad.

Men kan dus – voor dit schooljaar – bv. beslissen om de examens te vervangen door permanente evaluatie. Dat moet dan toegevoegd worden aan het schoolreglement. Die toevoeging wordt beslist door het schoolbestuur. In ons geval dus de Raad van Bestuur van de scholengroep die de addenda van de verschillende instellingen zal moeten bekrachtigen. De beslissing moet correct en duidelijk meegedeeld worden aan alle betrokkenen, maar er moet geen verder akkoord gevraagd worden (van de schoolraad).

Precies daarom vind je een kleine, tijdelijke, aanpassing aan het BDGO. Dat stuk is bij bijzonder decreet gestemd in het Vlaams Parlement.

De wijziging die vele scholen wellicht willen doen is precies diegene zoals in het voorbeeld, nl. de examens vervangen door permanente evaluatie. De Centrale Diensten zullen hiervoor een voorbeeld van addendum aan het schoolreglement rondsturen. Daar wordt dan ook de procedure aan toegevoegd die moet worden gevolgd.

Het gaat dus in het nooddecreet om een optie die de scholen hebben. Ze kunnen hun schoolreglement – voor dit schooljaar én slechts op het punt van leerlingevaluatie – wijzigen bij eenvoudige mededeling aan de betrokkenen. Maar het is uiteraard geen verplichting om dat te doen.

Rechtspositie van de leerling

Het veranderen van de leerlingevaluatie mag geen afbreuk doen aan de rechtspositie van de leerling. Motivatie van eindbeslissingen en verhaalrecht bv. kunnen niet geschrapt worden. Wat wel kan is bv. de eindbeslissing digitaal meedelen of het gesprek met de directeur digitaal organiseren.

Zogenaamde "verlenging van het schooljaar"

Het schooljaar wordt niet echt verlengd. De overheid laat wél toe om de deliberaties in de maand juli te houden. Men kan gaan tot 7 juli. Dus: men kan geen les geven na 30 juni maar men kan wél de deliberaties na 30 juni en tot ten laatste 7 juli plannen. De mogelijkheden om beroep in te dienen worden dan ook verlengd uiteraard. Ook hier: de school is allerminst verplicht om dat te doen. Het is een optie.

Opgelet: op de diploma's en getuigschriften moet wél de datum van 30 juni staan, zoals op de modellen staat.

Herexamens blijven mogelijk (uitzonderlijke gevallen, zoals steeds) maar ten laatste in augustus (geen verlenging naar september!).

Aanmelden en inschrijven op school

Het inschrijvingssysteem wordt nog gewijzigd. De belangrijkste wijziging is ervoor te zorgen dat er geen fysieke inschrijvingen zijn in de scholen. Het wordt mogelijk dat scholen digitaal inschrijven. Men kan bv. het pedagogisch project en het schoolreglement laten ondertekenen via een scan, een foto van het getekende document of met een digitale handtekening.

Het wordt ook mogelijk dat scholen digitaal aanmelden (als ze dat nog niet deden) om fysieke wachtrijen te vermijden. Er kan aangesloten worden bij een bestaand systeem of er kan een standaardmanier worden gebruikt (de al goedgekeurde door de commissie leerlingenrechten). Indien nodig kunnen ook al goedgekeurde aanmeldsystemen worden gewijzigd.

Eigenlijk zijn deze artikels een decretale verankering van wat al gecommuniceerd werd naar de scholen. De richtlijnen met betrekking tot het organiseren van het inschrijven en aanmelden werden door het ministerie al gecommuniceerd naar de scholen omwille van de hoogdringendheid en noodzakelijkheid met het oog op de volksgezondheid.

Disproportionele aanpassingen voor leerlingen met een CLB-verslag buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een CLB-verslag voor het buitengewoon onderwijs kunnen ingeschreven worden in het gewoon onderwijs. Er moet dan een procedure gevolgd worden om te duiden dat de maatregelen die de school moet nemen disproportioneel zijn. Leerlingen moeten dan een andere school vinden. Men volgt hier dezelfde logica als bij definitief uitgesloten leerlingen. Ze kunnen op school blijven, de lessen volgen en komen in aanmerking voor studiebekrachtiging voor de rest van dit schooljaar. Dit geldt voor de leerlingen die op 1 februari van dit jaar nog geen ontbinding van de inschrijving wegens disproportionaliteit kregen. 

Oprichting nieuwe school

De deadline 1 april 2020 is verschoven naar 1 juni 2020 voor het indienen van een aanvraag tot erkenning en financiering. Door dat uitstel is het voor de onderwijsinspectie mogelijk om in de loop van juni 2020 het nodige onderzoek te doen en kan de Vlaamse Regering nog voor het zomerreces een beslissing nemen.

Aanpassing financiering  en rationalisatienorm type 5 scholen

Type 5-scholen tellen nu op basis van de gemiddelde aanwezigheid van de leerlingen. Dat wordt – gelet op de situatie – aangepast om ervoor te zorgen dat er geen onverwachte daling in omkadering komt of de rationalisatienorm niet wordt gehaald. Voor de berekening van de omkadering en het halen van de rationalisatienorm zal er abstractie gemaakt worden van de periode van de coronacrisis.

Volwassenenonderwijs

Volledig afstandsonderwijs is volgens de huidige regeling niet mogelijk omdat minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs verplicht is. Dat wordt aangepast zodat 100% afstandsonderwijs mogelijk is.

Er moeten nog andere aanpassingen worden gedaan om bv. de financiering van het volwassenenonderwijs op peil te houden na deze periode van zeer lage deelname aan inschrijving van cursisten. Dat komt aan bod in latere decreten. Het is niet vergeten. 

School- en CLB-doorlichtingen door inspectie

Scholen die voor 1 juli 2018 een negatieve doorlichting kregen moeten 90 dagen na de afloop van de "verbeterperiode" een nieuwe doorlichting krijgen. Die termijnen worden geschorst omdat er nu geen paritair college kan langsgaan. Het gaat om 18 instellingen (alle netten) en ze zijn verwittigd. De onderwijsinspectie bepaalt in overleg met de betrokken instelling of het CLB een nieuwe datum die uiterlijk op 31 december 2020 wordt ingepland.

Uitstel examen arts-tandarts

Naar 25 en 26 augustus.

Doorstromen naar 1A of 1B

Er is recent een regeling ingeschreven dat leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs hebben, verplicht naar 1A moeten en leerlingen zonder getuigschrift naar 1B. De overheid zal voor wat betreft de overgang tussen het huidige en het volgende schooljaar de oude regeling herinvoeren en dus de verplichte koppeling tussen getuigschrift basisonderwijs en keuze voor 1A of 1B voor één schooljaar loslaten. Dit zal worden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering en wordt dus niet opgenomen in het nooddecreet zelf.

Duaal leren

In duaal leren hebben leerlingen een beperkt aantal opleidingsdagen per schooljaar dat ze zonder werkplek mogen zitten. Als ze binnen die periode geen werkplek gevonden hebben, moeten ze uitgeschreven worden uit de duale opleiding. Door de coronacrisis zijn er heel wat overeenkomsten van leerlingen in duaal leren stopgezet. Er wordt daarom een uitzondering ingeschreven op de periode van 20 opleidingsdagen voor de rest van het schooljaar 2019-2020. Dit zorgt ervoor dat leerlingen ingeschreven kunnen blijven in de duale opleiding, zowel in het so als in het buso.

Bijlagen: parlementaire teksten

Voorstel van decreet

Voorstel van bijzonder decreet