Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
17-03-2020

Hoe de continuïteit van leren tijdens de volgende weken faciliteren? Praktische tips

Het GO! wil het leren van leerlingen ook in deze periode blijven stimuleren. Als steeds gaan we daarbij maximaal voor gelijke kansen en staat de ambitie om het leren voor iedereen te continueren de volgende weken voorop. Een aantal praktische tips...

De beslissing om alle lessen op te schorten tussen maandag 16 maart en vrijdag 3 april maakt dat er ook vragen komen over de organisatie voor scholen om leerlingen leerinhouden aan te bieden. Daarnaast zagen we doorheen ons net de creativiteit en de oplossingsgerichtheid de voorbije dagen welig tieren en dienden verschillende inspirerende praktijken zich aan.

In deze GO! Alert geven we de contouren mee waarin iedereen die het leerproces van leerlingen ondersteunt, kan werken. Het GO! wil het leren van leerlingen ook in deze periode stimuleren. Als steeds gaan we daarbij maximaal voor gelijke kansen en staat de ambitie om het leren voor iedereen te continueren de volgende weken voorop.

Hoe kunnen we de continuïteit van het leren garanderen?

Een goede organisatie op schoolniveau maakt dat ook in deze tijden zonder contactonderwijs het leren aan de gang wordt gehouden. Zorg er door afstemming en samenwerking binnen het schoolteam echter ook voor dat je je leerlingen niet overstelpt met taken waardoor het leren niet meer haalbaar wordt. De klastitularissen kunnen hierin zeker ook een rol opnemen. Het is ook aan te raden in de aanpak een onderscheid te maken tussen de verschillende leerjaren of graden.

Wat betekent dit concreet voor leerlingen?

Denk goed na over de frequentie waarmee je opdrachten doorstuurt aan je leerlingen. Tips hierbij zijn dat je structuur (vb. planning, dagschema…) aanbiedt, duidelijke afspraken maakt, leerlingen niet in 'overload' brengt en dat je, samen met je team, regelmatig overlegt over de hoeveelheid en de inhoud van de verschillende opdrachten.

Vraag ouders ook expliciet om vanuit hun betrokkenheid hierbij feedback te bezorgen. Het is een uitzonderlijke situatie waarin we samen pionieren met alternatieve leervormen. Dat we hier af en toe moeten bijsturen, is haast vanzelfsprekend. Dat we hier open over zijn, past eveneens binnen onze waarden.

Gelijke kansen voor iedereen

Het is erg belangrijk om na te gaan of alle leerlingen toegang hebben tot ICT-tools en internet. Voor het basisonderwijs bekijken we in samenwerking met media-partners hoe we alternatieven kunnen vinden voor het ICT-aanbod.

Omdat ook niet elke leerling secundair onderwijs thuis toegang heeft tot digitale media of ICT, kunnen scholen voor deze leerlingen hun OLC openstellen. Zo kunnen we iedereen een krachtig signaal geven dat wij leren erg belangrijk vinden en onze lerenden alle kansen willen bieden de leerplandoelen te bereiken.

Misschien kan men net in deze periode ook werk proberen te maken van maatwerk. Voor een aantal leerlingen loont het de moeite om als leerkracht  in te zetten op remediëring voor een aantal vakken/vakonderdelen en voor andere leerlingen dan weer op verbreding (genre 'vrije ruimte', voorlopig niet op leerstof vooruit lopen).

Hoe ga ik verder met de leerplandoelen?

De focus bij het leren ligt ook nu op de leerplandoelen. Hiervoor heeft de PBD ondersteunende doelenlijsten opgemaakt en leerstofinhouden aangeduid die maximaal geschikt zijn voor afstandsonderwijs. De doelenlijst voor het basisonderwijs is te vinden op GO! pro en op de site 'digitaliseer je les'. Voor het secundair onderwijs vind je de respectievelijke doelenlijsten vanaf woensdag in de overeenkomstige Virtuele Ruimtes op Smartschool.

Bied ik nieuwe leerstof aan?

De focus ligt in deze periode op de al gekende doelen (verbreden, verdiepen en remediëren). Wat nieuwe leerstof betreft, reiken we niets aan. Een uitzondering hierop binnen het secundair onderwijs is de pre-instructie of het gebruik van teasers om het leerproces te starten. Dit leerproces moet na de crisis sowieso nog voltooid worden, de leerstof nogmaals aangeboden aan de leerlingen om vandaar te bekijken welke activiteiten moeten georganiseerd worden.

Hoe lang blijft dit advies van kracht?

Op dit ogenblik hebben we geen zicht op de duur van de crisis en de impact op eventuele niet geziene leerstof. We  zullen tijdig in gesprek gaan met de betrokken instanties en hierover communiceren wanneer er helderheid is. Mocht de crisis langer duren dan drie weken, zal worden bekeken welke doelstellingen we zeker moeten behalen en welke eventueel kunnen wegvallen.

Kan er geëvalueerd worden en kan dit deel uitmaken van de attestering?

Neen, dit kan niet. Feedback geven als vorm van evaluatie kan uiteraard wel en we moedigen dit ook sterk aan zodat leerlingen in een ritme blijven om gemotiveerd aan de slag te gaan. Tips zullen nog gedeeld worden in de Virtuele Ruimtes.

Virtuele Ruimtes

Heel wat scholen zijn aan de slag gegaan om leerstof digitaal aan te bieden. Velen vonden al de weg naar  onze Virtuele Ruimtes en ook de website digitaliseer je les. In vele virtuele klassen vind je niet alleen aanvullende materialen, maar daarnaast ook mogelijkheden tot samenwerking. PBD-GO! test daarom de functie samenwerken binnen Smartschool uit. 

Digitale professionalisering van leerkrachten

We kunnen niet verwachten dat leerkrachten de tijd gebruiken om zichzelf te professionaliseren in digitale tools. PBD-GO! doet een aanzet door het organiseren van webcasts, maar binnen een schoolteam zijn er zeker collega's die je verdere tips kunnen geven over het gebruik van digitale tools. De data van de webcasts van PBD-GO! vind je ook terug op de website digitaliseer je les.

Inspirerende voorbeelden uit onze scholen

De crisis-aanspreekpunten van PBD-GO! nemen graag een rol op in het delen van goede voorbeelden en inspirerende praktijken. Vragen, opmerkingen, voorbeelden en suggesties zijn dan ook steeds bij hen welkom. We blijven de FAQ's op GO! pro voortdurend bijwerken.