Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-02-2020

Gepersonaliseerd Samen Leren: hoe zien wij dat?

In steeds diverser wordende klassen toch de leerwinst van élke leerling maximaliseren? Met aandacht voor onderwijskwaliteit én leermotivatie? De GO! visietekst Gepersonaliseerd Samen Leren is een brede aanzet om iedereen op één lijn te krijgen.

Onze maatschappij wordt elk jaar diverser en onze scholen weerspiegelen dat. Denk dan zeker niet alleen aan verschillen in taalvaardigheid en cultuur. We worden ons ook steeds bewuster van allerlei leermoeilijkheden of psychosociale factoren en hun invloed op het leren. Elke leraar probeert bovendien de motivatie hoog te houden door in te spelen op verschillen in leerstijlen, talenten en interesses in de klas. Een hele opgave, als je dat wil doen met aandacht voor élke leerling!

Ondanks al deze inspanningen, blijkt uit vergelijkend onderzoek dat de kloof tussen de hoog- en laagpresteerders intussen eerder toeneemt. De overheid verscherpt daarom haar focus op curriculum en onderwijskwaliteit met een toenemende verantwoordingsdruk in het kielzog. Ook pers, politiek en publieke opinie mengen zich gretig in het debat. Wat is goed onderwijs eigenlijk? Moeten we vooral kennis overdragen? Of net niet? Mag een leraar dan nog instructie geven? Mag onderwijs ook nog leuk zijn? Hoe hoog leggen we de lat dan?

Om een antwoord op al deze vragen en uitdagingen te bieden schuiven zowel nationale als internationale onderwijsexperts gepersonaliseerd leren naar voor als na te streven ideaal. Dat betekent dat we met élke leerling maximaal rendement beogen op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie. Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie én het systematisch aanleren van zelfsturende vaardigheden. Bovendien vindt het leren altijd plaats in een sociale context. Leraren en leerlingen leren van en met elkaar en sturen in toenemende mate samen het leerproces aan. Daarom spreken we binnen het GO! van 'Gepersonaliseerd Samen Leren'.

We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken die we aanpassen aan de context van de school, de klas en de leerling. Met een onderzoekende houding monitoren we samen de resultaten van de leeractiviteiten en bewaken we zo de onderwijskwaliteit. Gepersonaliseerd samen leren vindt ook altijd plaats binnen de context van het curriculum en vereist de actieve betrokkenheid van zowel de leerling als de leraar in het leerproces. Het (school)beleid ondersteunt en faciliteert het proces.

Het GO! geeft gepersonaliseerd leren een centrale plaats in het Strategisch Plan GO! 2030. De poolstervisie luidt dan ook: het GO! wordt dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Om deze brandende ambitie waar te maken, is een sterke en gedeelde visie omtrent de invulling van gepersonaliseerd leren binnen ons net onontbeerlijk. Hier vind je de integrale GO! visietekst Gepersonaliseerd Samen Leren.