Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning centrale diensten

De centrale diensten van het GO! bieden tal van opleidingsmogelijkheden en ondersteunende maatregelen om scholen zowel structureel een gezondheidsbeleid te helpen opzetten als inhoudelijk hun doelstellingen te helpen uitwerken. Deze website en een nieuwsbrief vullen dit geheel aan. Een nieuwsbrief per trimester brengt de scholen op de hoogte van nieuwigheden, maar geeft telkens ook een overzicht van het actuele opleidings- en begeleidingsaanbod van alle interne diensten en externe partners. Hiermee wenst het GO! werk te maken van goede communicatie en centralisatie van het aanbod.

Afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel (OOP)

De afdeling OOP coördineert het beleid, het opleidings- en begeleidingsaanbod. Zij zorgt voor de integrale communicatie, website en nieuwsbrief. De afdeling werkt ook nieuwe samenwerkingsakkoorden en initiatieven uit, na goedkeuring door de stuurgroep Gezondheidsbeleid. Zij zorgt voor vertegenwoordiging en participatie in de relevante commissies en werkgroepen van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook medewerking en overleg met verschillende organisaties werkzaam op het gezondheidsveld behoren tot haar taak. Op de website vind je een volledig overzicht van het aanbod en links.

Nascholing en begeleiding 

De dienst Nascholing en begeleiding organiseert opleidingen en nascholingsprogramma's. Het stelt daartoe ieder schooljaar een planning op en werkt meer en meer vraaggestuurd. Via de Nascholingscatalogus kan men inschrijven voor opleidingen over gezondheidgerelateerde thema’s van de interne diensten en externe partners.

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's)

De CLB’s hebben de opdracht bij te dragen tot het welbevinden van jongeren tussen 3 en 18 jaar, nu en in de toekomst. Zij hebben een inbreng op het gebied van preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. De CLB’s bieden ondersteuning bij initiatieven en vragen om het welbevinden te verhogen. Binnen de CLB-structuur vallen ook twee zorgprojecten die initiatieven nemen om het gezondheidsbeleid te helpen uitwerken.

Dienst Communicatie

De communicatiedienst werkt mee aan het uitwerken en verspreiden van teksten en materialen i.v.m. het gezondheidsbeleid (o.a. de nieuwsbrief). Hij ontwikkelt en volgt de website mee op.

Pedagogische begeleidingsdienst (PBD)

Door gezondheidsbevordering in een ruimer geheel te plaatsen (alle leergebieden, vakken, projecten, …) realiseert de school doelstellingen binnen het vak Lichamelijke Opvoeding en binnen het vakoverschrijdend domein Gezondheidseducatie. Afhankelijk van de aanpak van de school is het ook mogelijk om een bredere waaier van doelen in het gezondheidsbeleid te integreren. De PBD ontwikkelde vanuit een pedagogisch-didactische invalshoek verschillende projecten om de scholen hierbij te ondersteunen. De dienst werkt ook mee aan de trajectbegeleiding voor de ankerpersonen.

Permanente ondersteuningscel van de CLB's (POC)

De POC verzorgt studiedagen over het opzetten van een gezondheidsbeleid voor nieuwe CLB-medewerkers, maar kan ook ondersteuning bieden aan de centra voor leerlingenbegeleiding bij de implementatie van een gezondheidsbeleid in de scholen. Hij participeert intern aan het uitwerken van de trajectbegeleiding en is extern actief in netoverschrijdende werkgroepen.

Preventiedienst

De preventiedienst bestaat uit 14 afdelingen (1 afdeling=2 scholengroepen) met één preventieadviseur per afdeling. Op het niveau van de scholen is voor elke school een contactpersoon aangesteld met een basisvorming veiligheid. De preventieadviseur staat in voor advies, controle, opleiding en uitwerken van methodes en attitudes inzake veiligheid en welzijn. In de rubrieken rond Preventie vind je subrubrieken zoals het preventieregister (A tot E) aangevuld met de rubrieken FAQ (veelgestelde vragen), enkele nuttige links, preventiehandboeken en een rubriek Wetgeving. Bijkomende informatie is te verkrijgen op 02 790 93 34 (secretariaat).

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel