Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom

Waarom aandacht besteden aan gezondheid op school?

Een gezonde levensstijl is niet louter een individuele keuze. De keuzes van de leerlingen op school worden minstens even hard beïnvloed door hun fysieke en sociale omgeving. Kinderen en jongeren brengen bovendien een groot deel van de dag op school door, dus de boodschap die de school uitzendt, valt niet te onderschatten. Als school draag je dus mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.

Last but not least maakt de aandacht voor gezondheid sinds september 2018 integraal deel uit van de leerlingenbegeleiding, die een erkenningsvoorwaarde is voor de school. Ook in de eindtermen komt deze aandacht voor gezondheid duidelijk terug.

Missie

Veerkracht bepaalt de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, stress, faalangst,...), steeds weer wordt de manier waarop we de situatie aankunnen, bepaald door onze veerkracht. De leerlingenbegeleiding door de scholen en CLB's van het GO! versterkt de (veer)kracht2 en de autonomie van leerlingen zodat ze ook in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven kunnen participeren.

De leerlingenbegeleiding door de scholen en CLB's van het GO! levert een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid van leerlingen. Op die manier willen we gelijke kansen creëren voor iedereen door bij te dragen tot het optimaal kunnen ontwikkelen van talenten, het samen leren deelnemen aan het maatschappelijk leven en het reduceren van de sociale ongelijkheid in gezondheid .

2 Veerkracht  wordt gedefinieerd als het vermogen om zich aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over 'terugveren' naar de oorspronkelijke positie, maar ook om doorgroeivermogen (bron: Vlaams instituut Gezond Leven).

Visie

De scholen en CLB's van het GO! realiseren de missie rond gezondheid vanuit 5 uitgangspunten:

 • We benaderen gezondheid en ontwikkeling vanuit een holistisch perspectief.
  Het uitgangspunt is het menselijk functioneren als een samenspel van biologische (fysieke), psychische (mentale) en sociale factoren in de leerling, de gezins- en maatschappelijke context.
 • We kiezen resoluut voor pro-actie en preventie3 door te bewaken, beschermen en bevorderen.
  Bewaken is de vinger aan de pols houden waardoor enerzijds kan bevestigd worden wat goed loopt en anderzijds vroeg opgespoord kan worden als het niet goed loopt om tijdig noden te kennen.
  Beschermen is vrijwaren wat goed is en alert zijn voor bedreigingen.
  Bevorderen verwijst naar het bijdragen tot een stimulerende, veilige en gezonde leer- en leefomgeving.
 • We kiezen voor een inclusief kwalitatief onderwijs4 dat een meerwaarde biedt voor elke leerling (met onderwijs-, opvoedings- en zorgbehoeften), ook voor leerlingen met gezondheidsproblemen.
 • We slaan de brug tussen onderwijs en andere sectoren zoals welzijn, gezondheid, jeugd en cultuur doordat...

  …  scholen en/of CLB's een netwerk vormen met de verschillende sectoren

  …  CLB's leerlingen en hun ouders toeleiden naar diensten en voorzieningen wanneer hiertoe de nood zou blijken

  …  CLB's informatie uit diensten en voorzieningen die relevant is voor het dagelijks functioneren vertaalt naar de school, de klas en het gezin om de participatie te bevorderen of te herstellen.

 • Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
  Iedere medewerker van het GO!, directeur, leerkracht, CLB-medewerker,… beseft dat elk een noodzakelijk bijdrage moet leveren om te komen tot een daadkrachtige aanpak. Het GO! betrekt hierbij ook ouders en leerlingen.