Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe

Hoe werken we concreet aan het gezondheidsbeleid op school, als onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding?

Aan welke minimale vereisten moet een gezondheidsbeleid, als onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding voldoen? Een verantwoordingsplicht is niet opgenomen in het decreet. De inspectie zal dit bekijken vanuit het 'Referentiekader OnderwijsKwaliteit' (ROK). 

Hoe begin ik eraan?

Vanuit het ROK wordt van scholen verwacht dat zij inzetten op een beleid op leerlingenbegeleiding dat planmatig en cyclisch tot stand komt. Het is bovendien maatwerk, want wat in de ene school resultaat oplevert, heeft niet noodzakelijk effect in de andere.  Het stappenplan dat hoort bij de methodiek Gezonde School en hetzelfde cyclische verloop heeft als de PDCA-cirkel, kan helpen om op systematische wijze een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen.

  1. Creëer een draagvlak een kwaliteitsvol beleid rond leerlingenbegeleiding is gedragen door alle actoren binnen en rond de school.

  2. Breng de beginsituatie in kaart; maak hiervoor gebruik van o.a. inschrijvingsgegevens, data uit 'mijn onderwijs', data van het CLB, nodenbevraging bij de leerlingen, VAD-leerlingenbevraging, indicatorenbevraging Gezond Leven, vragenlijst welbevinden, enz.

  3. Bepaal prioriteiten en doelstellingen. Leg hierbij de link naar de vier begeleidingsdomeinen (leren en studeren; onderwijsloopbaan; psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg).  Leerlingenbegeleiding is maatwerk. De invulling blijft een taak van de school.

  4. Werk een actieplan uit waarmee je een basisaanbod voor alle leerlingen realiseert én zorg voor leerlingen voor wie het niet volstaat aanbiedt. Er zijn verschillende methodieken, maar in het GO! werken we met een evidence-based methodiek. De kader methodiek Gezonde School is richtinggevend. Eenmaal een prioritaire doelstelling is gekozen, helpt de methodiek om stap per stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren. Zo kan het beleid rond thema's als alcohol en drugs, voeding, beweging, seksualiteit, mentaal welbevinden, … vorm krijgen door deze methodiek.

  5. Voer het actieplan uit. Denk aan de 4 strategieën.

  6. Evalueer en stuur bij.

  7. Veranker in het schoolbeleid.

Taken van de school m.b.t. de gezondheid (PGZ en PSF) van leerlingen 

Het GO! formuleerde 5 doelstellingen (taken) m.b.t. de gezondheid van leerlingen. Als school bepaal je zelf of en op welke manier je aan gezondheid werkt. Deze doelstellingen zijn ter inspiratie geformuleerd om de invulling van gezondheid concreet te maken. In functie van kwaliteitsvol werken, wordt sowieso verwacht dat je doelgericht werkt. We maakten daarom altijd de verbinding met het R-OK.

Doelstelling 1: BEVORDEREN VAN DE GEZONDHEID VAN LEERLINGEN
Actie 1 De school brengt leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij die hun gezondheid (fysiek, emotioneel en sociaal) en ontwikkeling bevorderen.
cf. Referentiekader OnderwijsKwaliteit (R-OK): Ontwikkeling stimuleren - Doelen
Actie 2De school organiseert een stimulerende en  gezonde (fysieke, emotionele en sociale) omgeving.
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren - Vormgeving onderwijsleerproces en leef- en leeromgeving
Actie 3De school past regels en afspraken toe die de gezonde levensstijl op school stimuleren.  
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Doelen
Doelstelling 2: TOEZIEN OP HET NORMAAL VERLOOP VAN DE GEZONDHEID VAN LEERLINGEN
Actie 5De school en het CLB zien toe op het normale verloop van diverse ontwikkelingsdomeinen van leerlingen (motoriek, taal-spraak, cognitief, sociaal,…).
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Opvolging
Doelstelling 3: TIJDIG DETECTEREN VAN NODEN OM PASSENDE MAATREGELEN TE KUNNEN AANBIEDEN
Actie 7De school heeft aandacht voor ongepast gedrag, gedragsverandering en haperende schoolresultaten om zo nodig een verhoogde zorg (= fase 1 in het zorgcontinuüm) aan te bieden voor de leerling.
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Begeleiding
Doelstelling 4: ZORG DRAGEN VOOR OPTIMALE PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET    GEZONDHEIDSPROBLEMEN (FYSIEK, EMOTIONEEL OF SOCIAAL)
Actie 11De school vraagt de ouder(s) (bij inschrijving van een kind) naar eventuele gezondheidsproblemen. Bij leerlingen met gezondheidsproblemen biedt de school aan om het CLB te betrekken. Het CLB kan dan samen met de ouders, leerling, school en eventuele behandelaars zoeken naar passende maatregelen zodat de leerling op school optimaal kan participeren. 
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Begeleiding           
Actie 12De school neemt passende maatregelen zodat leerlingen met gezondheidsproblemen optimaal kunnen participeren.
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Begeleiding
Actie 13De school en het CLB leveren mits toestemming van ouder(s) of jongere relevante informatie aan over het functioneren van kinderen en jongeren aan zorg- en hulpverleners ten behoeve van diagnostiek, begeleiding en/of behandeling.
cf. R-OK: Ontwikkeling stimuleren – Begeleiding
Doelstelling 5: PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN EN VEILIGHEID     
Actie 15De school is een nette en veilige omgeving. In overleg met de omgeving werkt de school ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school. 
cf. R-OK: Beleid – Veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving