Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een participatief beleid: ieder zijn rol

Om tot een daadkrachtig gezondheidsbeleid te komen is de medewerking van alle personen in de school en omgeving noodzakelijk. Elk lid van een schoolteam draagt de verantwoordelijkheid om op school een efficiënte gezondheidsaanpak te realiseren. Iedereen moet ook het belang van zijn voorbeeldfunctie beseffen. Een adequate houding van ieder personeelslid is vaak een belangrijke voorwaarde om jongeren te stimuleren tot het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

School

Directeur

De directeur speelt een stimulerende rol in het gezondheidsbeleid. Zonder mandaat én medewerking van de directeur kunnen anderen weinig realiseren. Het belang dat een directeur aan het gezondheidsbeleid hecht, de middelen die ter beschikking zijn en de actieve zorg om het uitvoeren van adviezen van werkgroepen zijn vaak essentiële factoren voor een daadkrachtig beleid. De directeur volgt ook de uitvoering van projecten en de financiële middelen op en draagt daartoe de eindverantwoordelijkheid.

Contactpersoon van de school

In elke school is één personeelslid aanspreekpunt voor het gezondheidsbeleid. Hij/zij ondersteunt schoolinitiatieven en collega’s, trekt inhoudelijk de werkgroep op school en participeert aan de intervisie in de scholengroep.

Leerkracht

Leerkrachten kunnen actief participeren in de werkgroepen op school of initiatieven uitwerken. In de klas staan zij in voor het overbrengen van kennis en inzichten en voor het vormen van vaardigheden en attitudes. Leerkrachten zijn een belangrijke motivator voor de leerlingen. Zij dragen bij tot gezondheidsbevordering, algemene preventie en vroegtijdige aanpak van problemen door de detectie van de eerste signalen en de doorverwijzing naar derden.

Ondersteunend personeel

Hun ondersteuning bij het uitvoeren van de genomen maatregelen in een school is essentieel. Specifieke aandacht voor het voedingsaanbod, hygiëne, te herstellen materialen enz. draagt bij tot een daadkrachtige aanpak.

Ouders

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen. Daarom is het belangrijk om ouders te laten participeren aan het gezondheidsbeleid van de school. Naast een goede communicatie tussen de school en de ouders, kunnen zij ook hun actieve medewerking verlenen aan verschillende initiatieven.

Leerlingen

Iedere leerling kan het aanbod van de school en de aangeleerde vaardigheden en attitudes aanwenden om een gezonde leefstijl te verwerven met respect voor zichzelf en anderen. Via leerlingenparticipatie hebben ze inspraak en nemen ze actief deel aan het opzetten en uitwerken van gezondheidsgerelateerde acties.

Scholengroep/scholengemeenschap

Algemeen directeur

De algemeen directeur speelt een stimulerende rol in zijn/haar scholengroep. Hij/zij zorgt ervoor dat er een structuur tot stand komt die scholen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun gezondheidsbeleid. De zorg die een algemeen directeur heeft voor het opvolgen van adviezen vanuit deze structuur is essentieel voor een daadkrachtig beleid.

Coördinerend directeur

Hij/zij coördineert en stimuleert initiatieven in de scholengemeenschappen.

Ankerpersoon in de scholengroep

In elke scholengroep is een ankerpersoon het aanspreekpunt en de motivator voor de procesbegeleiding in de scholengroep. Deze persoon begeleidt het opzetten van een overleg- en intervisiestructuur binnen de scholengroep, zorgt voor de opvolging hiervan en ondersteunt de nieuwe initiatieven. Ze participeren aan de opleidingen en aan de trajectbegeleidingsdagen om zelf ondersteuning te krijgen en nieuwe methodieken te leren. Wat daar aan bod komt, geven ze door aan de scholen van de scholengroep. De ankerpersoon van de scholengroep vormt een team met de ankerpersoon van het CLB.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB-directeur

De directeurs vervullen een stimulerende rol in hun CLB. Zonder mandaat én medewerking van de directeur kunnen medewerkers weinig realiseren. De aandacht van de directeur voor de initiatieven van zijn/haar team bij het ondersteunen van het gezondheidsbeleid in hun scholengroep en scholen is essentieel.

Ankerpersoon in het CLB

De ankerpersonen in de CLB's zijn aanspreekpunt en motivator voor de collega’s om initiatieven van scholen inhoudelijk te helpen uitwerken. Ze begeleiden het opzetten en opvolgen van een intervisiestructuur in het CLB en ondersteunen de CLB-contactpersoon. Ze bouwen een netwerk uit met lokale diensten en organisaties. Zij participeren aan de opleidingen en de trajectbegeleidingsdagen om zelf ondersteuning te krijgen en nieuwe methodieken te leren. Zij zorgen voor de overdracht hiervan binnen het CLB. De ankerpersoon in het CLB vormt een team met de ankerpersoon in de scholengroep.

CLB-contactpersoon

Voor elke school is er in het CLB één medewerker voor het gezondheidsbeleid. Deze persoon participeert aan werkgroepen van de school en het intervisieoverleg binnen het CLB. Ze dragen bij tot gezondheidsbevordering, algemene preventie en vroegtijdige aanpak van problemen door de detectie van de eerste signalen op vraag van een leerkracht of via doorverwijzing naar derden. De ankerpersoon van het CLB ondersteunt de CLB-contactpersonen.

Structuren

Elke school kan volgens haar eigen context de volgende werkgroepen invullen.

Werkgroep School

Iedere school heeft een werkgroep om het gezondheidsbeleid binnen haar muren vorm te geven. De contactpersonen van de school en het CLB maken deel uit van deze werkgroep.

Werkgroep Scholengroep/scholengemeenschap

Deze kerngroep bereidt de intervisie op het niveau van de scholengroep/ scholengemeenschap voor. Hij stelt de agenda op en brengt de nodige expertise van de externe partners aan. De ankerpersonen van scholengroep en CLB maken deel uit van deze kern. Deze kern krijgt ondersteuning van de algemeen directeur.

Intervisie Scholengroep/scholengemeenschap

De contactpersonen in school en CLB komen op regelmatige tijdstippen samen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De ankerpersonen ondersteunen inhoudelijk deze intervisie.

Intervisie CLB

De CLB-contactpersonen komen op regelmatige tijdstippen samen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De ankerpersoon in het CLB ondersteunt inhoudelijk deze intervisie.

Trajectbegeleiding ankerpersonen

In elke scholengroep zijn twee ankerpersonen actief, eén vanuit de scholengroep en eén vanuit het CLB. Deze ankers kregen een meerdaagse opleiding door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG). De centrale diensten organiseren per trimester trajectbegeleidingsdagen voor intervisie en coaching. Op deze wijze vormen de ankers een professionele leergemeenschap. De ankerpersonen CLB komen daarnaast tweemaal per jaar samen voor intervisie.

Stuurgroep Gezondheidsbeleid

De stuurgroep, waarvan alle verder vermelde interne diensten en externe partners deel uitmaken, komt regelmatig samen om nieuwe initiatieven te bespreken en bestaande op te volgen. De afgevaardigd bestuurder is voorzitter van de stuurgroep.

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel