Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hebben de ouders van een minderjarige leerling die uit de school verwijderd wordt recht op een kopie van de genomen beslissing en van het tuchtdossier? Of moet hen alleen inzage in het dossier gegeven worden?

« Terug naar het overzicht

Ja, ouders van een minderjarige leerling hebben recht op een kopie van de genomen beslissing en van het tuchtdossier, na eerst inzage gevraagd te hebben en toelichting gekregen hebben. Pas nadien kunnen de ouders hun kopierecht uitoefenen (zie het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school).

Waarom?

Volgens artikel II.31 van het Bestuursdecreet zijn de overheidsinstanties verplicht aan iedereen die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen of er een afschrift van te overhandigen, of er uitleg over te verschaffen.

Zodra de leerling meerderjarig is hebben de ouders slechts recht op inzage indien de leerling hiervoor toestemming geeft.

Maar ingevolge het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school moeten de ouders eerst recht op inzage in deze documenten vragen en hierover toelichting gekregen hebben vooraleer ze hun kopierecht kunnen uitoefenen.
(de desbetreffende bepalingen aangaande de toegang tot leerlingengegevens werd geïmplementeerd in artikel 123/7 Codex SO en in artikel 37 §1, 7° decreet basisonderwijs).

Conclusie

De ouders moeten eerst inzage vragen en toelichting krijgen over de leerlingengegevens en pas nadien kunnen ze hun kopierecht uitoefenen. De school kan in principe voor de overhandiging van de kopie geen kostprijs meer vragen en dit in toepassing van de AVG.

In principe mag voor de overhandiging van een kopie geen kostprijs gevraagd worden. Enkel wanneer het verzoek van de ouders kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter mag voor de overhandiging van een kopie de betaling van een bedrag op basis van een redelijke kostprijs gevraagd worden of mag er geweigerd worden gevolg te geven aan dit verzoek. Ook wanneer de ouders om bijkomende kopieën verzoekt, kan de school op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.