Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom moeten scholen een door de minister goedgekeurd leerplan gebruiken?

In de Vlaamse context zijn scholen verplicht om met een door de minister goedgekeurd leerplan te werken. Heel wat scholen nemen het leerplan over van de koepelorganisatie waaronder ze ressorteren.

Voor de ontwikkeling van de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs is het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap als centrale inrichtende macht bevoegd.

Leerplanontwikkeling houdt in dat men de eindtermen, ontwikkelingsdoelen of andere referentiekaders (bijvoorbeeld beroepscompetentieprofielen) die men in een vak wenst na te streven/te bereiken, vertaalt naar concrete leerplandoelstellingen en leerinhouden. De leerplannen worden ter advisering/goedkeuring voorgelegd aan de inspectie/minister.

De onderwijsinspectie adviseert het leerplan op basis van vastgelegde criteria. De minister keurt de leerplannen op basis van dat advies goed. Men heeft daarbij voornamelijk aandacht voor de bepaling van de leerlingengroep, de beschrijving van de beginsituatie, de algemene en specifieke doelstellingen, de leerinhouden en de minimale materiële vereisten.

Daarnaast kunnen er in een leerplan ook een visie, pedagogisch-didactische wenken, evaluatie en een bibliografie worden opgenomen. Deze elementen zijn dus geen onderwerp van goedkeuring en behoren tot de pedagogische vrijheid van de school. Ze worden wel opgenomen in de leerpannen van het GO! ter ondersteuning van de leraar.

De leraar moet voor de basisvorming en het specifieke gedeelte de laatst ontwikkelde én door de minister goedgekeurde versie van het te na te streven/te realiseren leerplan hanteren.

Tijdens een doorlichting wordt door de inspectie nagegaan of de school de goedgekeurde leerplannen bereikt/nastreeft (eindtermen dienen bereikt te worden en ontwikkelingsdoelen nagestreefd, eindtermen zijn dus dwingender dan ontwikkelingsdoelen). De subsidiëring en de erkenning van de school, zijn o.a. daarvan afhankelijk.

De inspectie is dus op een dubbele wijze betrokken partij als het om leerplannen gaat. Enerzijds moet ze de minister van een deskundig advies voorzien zodat hij nieuwe leerplannen kan goedkeuren. Anderzijds zijn de goedgekeurde leerplannen een onmisbaar referentiekader bij de doorlichting.