Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kan een personeelslid die tevens vakbondsafgevaardigde (in het BOC) van de school is zich kandidaat stellen voor het personeel of is dit onverenigbaar?

« Terug naar het overzicht

​In artikel 9, §1 BDGO worden de onverenigbaarheden opgesomd. Artikel 9, §1, 7° BDGO bepaalt dat met het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad onverenigbaar is, de hoedanigheid van verantwoordelijke leider, vast gevolmachtigde of vast afgevaardigde van een vakorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van onderwijs behartigt. Uit artikel 9, §1, 7° van het BDGO volgt dat er 3 categorieën vakbondsafgevaardigden zijn die geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van een schoolraad. Artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel somt 7 categorieën vakbondsafgevaardigden op. Hieruit kan afgeleid worden dat er de 4 andere categorieën vakbondsafgevaardigden (artikel 71, 4°, 5°, 6° en 7° van het KB van 28 september 1984) wel stemgerechtigd lid kunnen zijn van de schoolraad.
In artikel 71, 4° van dit KB handelt over de leden van de afvaardiging van een vakorganisatie die vertegenwoordigd is in een onderhandelings- of overlegcomité, alsook de technici van die afvaardiging. Zoals uit bovenstaande definitie blijkt, zijn vaste afgevaardigden, personeelsleden die met verlof gesteld zijn. Aangezien het hier gaat om een personeelslid dat niet vrijgesteld werd krachtens een verlofstelsel, valt dit personeelslid onder artikel 71, 4° van het KB van 28 september 1984 en moet het beschouwd worden als lid van de afvaardiging van een vakorganisatie en niet als vaste afgevaardigde. Er is dus geen onverenigbaarheid met artikel 9, §1, 7° van het BDGO.