Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat te doen wanneer het mandaat van een gecoöpteerd lid van de schoolraad vrijkomt in de loop van de mandaatperiode?

« Terug naar het overzicht

​Wanneer een gecoöpteerd lid zelf ontslag neemt, in de manifeste onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat te voleindigen of in een toestand van onverenigbaarheid komt, kan een mandaat vrijkomen. Zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen het jaar moet dan een vervanger worden gecoöpteerd. Deze nieuwe coöptatie gebeurt door de rechtstreeks verkozen leden naar keuze uit de zogenaamde ‘potentiële opvolgers’ (cfr. artikel 45, §3) of uit andere personen uit de lokale sociale, economische of culturele milieus. Met ‘potentiële opvolgers’ worden die personen bedoeld die zich bij de eerste samenstelling van de schoolraad kandidaat hadden gesteld voor coöptatie, maar die bij de coöptatie niet door de rechtstreeks verkozen leden in de rangschikking werden opgenomen. Bij vervanging van een gecoöpteerd lid moet dus bijvoorbeeld geen oproep tot kandidaatstelling worden gedaan en moet evenmin een kandidatenlijst worden opgesteld. Indien de rechtstreeks verkozen leden dit wensen, kan dit nochtans wel gebeuren. De raad van bestuur bepaalt dan de termijnen van de opeenvolgende coöptatieverrichtingen. Indien de rechtstreeks verkozen leden niet tot een akkoord komen en indien dus tot een stemming moet worden overgegaan gebeurt dit volgens de procedure voorzien in artikel 45. Van de coöptatieverrichtingen moet geen formulier KR7 (proces-verbaal) worden ingevuld. Er kan ook geen bezwaarschrift worden ingediend. Vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad te kunnen opnemen moet het nieuwe lid het lidmaatschap aanvaarden. Bij aanvaarding van het lidmaatschap ondertekent het lid de verklarig van gehechtheid aan GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (formulier KR8), de neutraliteitsverklaring (formulier KR9), het pedagogisch project van het GO! (formulier KR10) en een verklaring dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals bepaald in artikel 9 van het BDGO (formulier 11). De directeur legt zo vlug mogelijk de lijst met de gewijzigde samenstelling van de schoolraad ter inzage in alle vestigingsplaatsen van de school, stuurt ze naar de raad van bestuur waaronder de school ressorteert evenals naar de voorzitter van de Raad van het GO’.