Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Is er een formulier voorzien om aanvragen voor het verkrijgen van verloven, afwezigheden of terbeschikkingstellingen binnen de scholengroep af te handelen?

Vermits het college van directeurs bevoegd is voor het beheer van de administratieve loopbaan, legt het college de procedure voor het aanvragen van verloven vast. Sommige scholengroepen hebben eigen documenten ontworpen; andere scholengroepen gebruiken dit modelformulier.


Het personeelslid vult (eventueel met de hulp van het secretariaat van de instelling of het personeelssecretariaat van de scholengroep ) deel I (persoonlijke gegevens) in en duidt in deel 2 de aard van het verlof, de afwezigheid of de terbeschikkingstelling aan. Hij/zij voegt zonodig motivaties of attesten toe. Het ondertekent en dateert de aanvraag. Het instellingshoofd onderzoekt de aanvraag op statutaire grond en geeft zijn/haar advies. Hij/zij agendeert de aanvraag op de eerstvolgende vergadering van het college van directeurs. Het college neemt een beslissing. De algemeen directeur brengt de beslissing aan op het formulier, tekent en dateert de beslissing. Kopieën van de beslissing kunnen eventueel gebruikt worden om het personeelslid over de beslissing in te lichten.

Voor sommige verlofstelsels (loopbaanonderbreking, zorgkrediet,...) bestaan aparte formulieren.