Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe bereken ik de dienstanciënniteit en ambtsanciënniteit in het kader van de regelgeving over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking?

« Terug naar het overzicht

Als een inrichtende macht over onvoldoende lestijden beschikt om aan haar vastbenoemde personeelsleden een opdracht als titularis toe te kennen, wordt onder alle vastbenoemde personeelsleden die hetzelfde ambt uitoefenen het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking. Bij gelijke dienstanciënniteit, wordt het personeelslid met de kleinste ambtsanciënniteit terbeschikkinggesteld.

 

Voor de bepaling van de dienstanciënniteit in het kader van de reaffectatieregelgeving worden alle diensten gepresteerd in het Gemeenschapsonderwijs en alle gesubsidieerde diensten gepresteerd in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra meegerekend, met uitsluiting van de diensten gepresteerd aan een hogeschool na 1 januari 1999 of aan een universiteit. De ambtsanciënniteit omvat de dienstanciënniteit verworven in het betrokken ambt.

Voor de berekening van de dienst- en ambtsanciënniteit worden de perioden die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit beschouwd als gefinancierde of gesubsidieerde diensten.

De dienst- en ambtsanciënniteit worden berekend vanaf een bepaalde leeftijd:

  • 21 jaar voor de leden van het opvoedend hulppersoneel, het ondersteunend, het beleids- en ondersteunend personeel van het basisonderwijs, het paramedisch, het sociaal en het administratief personeel.
  • 21 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het basisonderwijs.
  • 23 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die een wervingsambt bekleden op lager secundair niveau in het deeltijds kunstonderwijs.
  • 23 jaar voor de leden van het technisch personeel die een ambt van maatschappelijk werker, paramedisch werker, of psycho-pedagogisch werker bekleden.
  • 24 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs
  • 25 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die een wervingsambt bekleden op hoger secundair niveau in het deeltijds kunstonderwijs en voor het psychologisch, het medisch en het orthopedagogisch personeel.
  • 25 jaar voor de leden van het technisch personeel die een ambt van arts, consulent of psycho-pedagogisch consulent en voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die in een CLB een selectieambt (coördinator) of een bevorderingsambt (directeur) bekleden.

Enkel de diensten gepresteerd in hoofdambt (dus niet in bijambt) komen in aanmerking.