Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Moet ik als boventallig personeelslid elke reaffectatie of wedertewerkstelling aanvaarden?

« Terug naar het overzicht
 • In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om een reaffectatie of wedertewerkstelling te weigeren. De geldige redenen (limitatieve lijst) voor het niet aanvaarden van een reaffectatie of wedertewerkstelling zijn de volgende (zie art. 45 van het BVR van 29-04-1992):

  Wanneer het gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelslid de tewerkstellingsplaats niet kan bereiken binnen de grenzen vastgelegd in de reglementering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA-regel).

  RVA-regel:
  a) "Een dienstbetrekking wordt als niet passend beschouwd indien zij een gewone dagelijkse afwezigheid uit de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer dan 12 uur of indien de dagelijkse duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan 4 uur bedraagt.
  Om de duur van de afwezigheid en van de verplaatsing te bepalen wordt rekening gehouden met de gemeenschappelijke vervoermiddelen en eventueel met de persoonlijke vervoermiddelen die de werknemer normaal gebruikt."

  Dit betekent dat een personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling kan weigeren als hij/zij dagelijks meer dan 12 uur afwezig is of een dagelijkse verplaatsing van meer dan 4 uur heeft. Als het personeelslid 50 jaar is of ouder, kan dit personeelslid een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren als hij/zij dagelijks meer dan 10 uur afwezig is of een dagelijkse verplaatsing van meer dan 2 uur moet maken.

  b) "Indien de afstand tussen de verblijfplaats van het personeelslid en de plaats van tewerkstelling de 60 km niet overschrijdt, wordt geen rekening gehouden met de duur van de afwezigheid en van de verplaatsing."
  De RVA-regel geldt niet wanneer een personeelslid wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in de eigen instelling (hiertoe horen ook alle vestigingsplaatsen) of in een instelling of vestigingsplaats gelegen in dezelfde gemeente als deze waar het personeelslid op de vooravond van zijn terbeschikkingstelling tewerkgesteld was.
 • Wanneer het bezwaarschrift van een personeelslid aanvaard wordt. In principe is het aanvaarden van het bezwaarschrift aanleiding voor het opstellen van een nieuwe reaffectatie of wedertewerkstelling.
 • Een personeelslid dat zijn recht op rustpensioen kan laten gelden binnen 2 jaar , is niet verplicht een reaffectatie of een wedertewerkstelling op te nemen bij een andere inrichtende macht (scholengroep) dan deze van vaste benoeming. Het personeelslid moet dan wel zijn pensioen opnemen op de vroegst mogelijke pensioendatum.
  Het personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden om een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen op te nemen moet ofwel de reaffectatie of wedertewerkstelling bij de andere inrichtende macht opnemen ofwel een terbeschikkingstelling aanvragen wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

  Een gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid dat binnen 2 jaar zijn recht op een rustpensioen kan laten gelden, blijft in dienst zolang de betrekking gefinancierd of gesubsidieerd wordt.
 • Een personeelslid kan een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren als het over een betrekking gaat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, in het buitengewoon secundair onderwijs, in het buitengewoon basisonderwijs (voor bestuurs– en onderwijzend personeel), in het secundair onderwijs georganiseerd volgens het modulair stelsel, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs, in de internaten, in de semi-internaten, in de IPO of in bepaalde ambten in het tehuis van het Gemeenschaponderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van hulp- en bijstandsregeling (zie art. 4 van het BVR van 28-08-2000).
  Die reaffectatie of wedertewerkstelling moet alleen dan worden opgenomen als het personeelslid gevraagd heeft om in de betrokken onderwijssectoren toegewezen te worden.

  Personeelsleden die reeds in die bepaalde onderwijssector fungeerden op de vooravond van de terbeschikkingstelling, kunnen echter geen beroep doen op deze bepaling.

  In de omgekeerde richting kan er geen wedertewerkstelling geweigerd worden. Zo kan een personeelslid terbeschikkinggesteld in het buitengewoon onderwijs geen wedertewerkstelling (met het vereist bekwaamheidsbewijs) weigeren in het gewoon onderwijs
 • Een personeelslid dat reeds 80% van een voltijdse opdracht in drie scholen uitoefent, kan een reaffectatie of een wedertewerkstelling weigeren in een vierde school.
  Wanneer dit personeelslid echter een bijkomende reaffectatie of wedertewerkstelling ontvangt in één van die drie scholen, kan hij/zij de bijkomende betrekking niet weigeren.
 • Een personeelslid mag een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren als het een andere reaffectatie of wedertewerkstelling opneemt voor de volledige duur van het schooljaar en voor eenzelfde aantal uren als de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

  Weigeren kan echter niet wanneer het een reaffectatie in een vacante betrekking in hetzelfde ambt betreft in een instelling van de scholengemeenschap waar het personeelslid terbeschikkinggesteld is (of in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort voor de terbeschikkinggestelden van instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren).
 • Wanneer het personeelslid afstand doet van de financiële voordelen. Afstand van wachtgeld(toelage) geldt steeds voor een volledig schooljaar.

  Afstand van wachtgeld kan niet wanneer in een instelling die tot dezelfde scholengemeenschap behoort als die waar het personeelslid terbeschikkinggesteld is (of in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort voor de terbeschikkinggestelden van instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren) een vacante betrekking in hetzelfde ambt (reaffectatie) moet toegewezen worden. Het personeelslid moet op dat ogenblik zijn reaffectatieverplichtingen nakomen.

  Bij afstand van het recht op de financiële voordelen blijven de pensioenrechten gewaarborgd voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar wordt voor het pensioen alleen nog rekening gehouden met de nog effectief bezoldigde opdrachten in het onderwijs. Om deze periode van 5 jaar samen te stellen, wordt naast de afstand van wedde, geen rekening gehouden met o.a. verloven voor verminderde prestaties of loopbaanonderbreking.
 • Een personeelslid dat niet benoemd is in een ambt dat nacht -en/of weekendprestaties omvat, kan een betrekking weigeren in een ambt met deze prestaties.
 • Een personeelslid van een netoverschrijdende scholengemeenschap kan een reaffectatie of wedertewerkstelling weigeren in een instelling van de scholengemeenschap die behoort tot een ander net dan de instelling waaraan het personeelslid terbeschikkinggesteld werd.
 • [..., zie exhaustieve lijst in art. 45 van het hogervermelde besluit]