Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat gebeurt er met mijn salaris als ik terbeschikkinggesteld word wegens ontstentenis van betrekking?

« Terug naar het overzicht

1) Een personeelslid dat volledig ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking en niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld werd (of toegewezen werd in een niet-organieke betrekking) , ontvangt gedurende twee jaar een wachtgeld(toelage).

Het wachtgeld is de eerste twee jaar gelijk aan 100 % van de laatste activiteitswedde voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. Vanaf het derde jaar wordt het wachtgeld elk jaar met 20% verminderd. Het mag niet lager zijn dan zoveel maal 1/30 van de activiteitswedde, als het personeelslid dienstjaren telt die in aanmerking komen voor het rustpensioen. Personeelsleden met dertig dienstjaren op de datum van de terbeschikkingstelling, zullen bijgevolg geen vermindering van hun wedde kennen.

De bezoldiging van de volledige terbeschikkingstelling zonder reaffectatie of wedertewerkstelling is beperkt in de tijd. De betalingen blijven beperkt tot het aantal jaren opgebouwde dienstanciënniteit van het personeelslid, die voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking komen. De periodes van terbeschikkingstelling worden niet in aanmerking genomen.
Een personeelslid met vijftien jaar dienstanciënniteit dat volledig boventallig is en niet werd gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kan in die situatie dus maximaal 15 jaar doorbetaald worden.

 

2) Personeelsleden die reeds gedeeltelijk werden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld en personeelsleden die slechts gedeeltelijk werden terbeschikkinggesteld, krijgen een salaris(toelage) voor de uren die zij niet meer uitoefenen. De hierboven aangegeven bepalingen over het wachtgeld gelden niet in deze gevallen omdat deze personeelsleden nog gedeeltelijk aan de slag zijn (gedeeltelijk gereaffecteerd ofwel slechts gedeeltelijk boventallig).
In beide gevallen krijgt het personeelslid het salaris verbonden aan de opdracht waarvoor het vastbenoemd is.

Bij een wedertewerkstelling in een ambt waarvan de weddeschaal lager is dan het ambt van boventalligheid behoudt het personeelslid de salarisschaal van het ambt van vaste benoeming.