Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat houdt een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (ook wel boventalligheid genoemd) in voor mij als vastbenoemd personeelslid?

« Terug naar het overzicht

Een vastbenoemd personeelslid wordt op 1 september terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking wanneer de inrichtende macht na de verdeling van de opdrachten en de voorafgaande maatregelen over onvoldoende lestijden, lesuren of uren-cursist beschikt om aan het vastbenoemde personeelslid een opdracht als titularis (in organieke uren) toe te kennen.

Het is het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit van alle vastbenoemden binnen een bepaald ambt, dat terbeschikkinggesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking. Bij gelijke dienstanciënniteit, wordt het personeelslid met de kleinste ambtsanciënniteit terbeschikkinggesteld.

Een personeelslid dat terbeschikkinggesteld of boventallig is, behoudt de voordelen van de vaste benoeming (zowel administratief als geldelijk) onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het personeelslid een reglementaire reaffectatie of wedertewerkstelling aanvaarden. Het tekort aan uren als titularis moet aangevuld worden, vaak in een ander prestatiestelsel: zo kan het gebeuren dat een leraar secundair onderwijs met een fulltime vaste benoeming (20/20), die boventallig is voor 5/20, een opdracht van 6/21 moet opnemen ter compensatie.
Het personeelslid moet evenwel niet alle mogelijke reaffectaties en wedertewerkstellingen aanvaarden. Sommige opdrachten kunnen geweigerd worden via een bezwaarschrift, zonder het verlies van de voordelen verbonden aan de vaste benoeming (geldige redenen voor het weigeren van een reaffectatie/wedertewerkstelling).

 

Uitzondering:

Een personeelslid kan niet meer terbeschikkinggesteld worden wegens ontstentenis van betrekking als het de datum waarom het aanspraak kan maken op een rustpensioen (p-datum) bereikt heeft en over 30 jaren dienstanciënniteit beschikt die voor de berekening van het pensioen in aanmerking komen.

In dit geval wordt het personeelslid gepensioneerd de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de p-datum.