Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Andere organisaties

Bij welke andere organisaties kan ik terecht en vind ik meer informatie?

 1. Preventie van radicalisering - overheidsinitiatieven: Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met radicalisering, en die mee je deradicaliseringsbeleid vormgeven of bijsturen.

In de leidraad vind je:

●         Met welke preventieve maatregelen en initiatieven kan een school radicalisering voorkomen?

●         Wat kan een school doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de school en/of de maatschappij: hoe signalen erkennen? Bij welke actoren kan een school terecht?

●         Wat kan een school doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die wel een acute dreiging vormen voor de school en/of de maatschappij?

●         Hoe reageert een school best als ze verontrustende informatie over derden verneemt?

Er is ook een webpagina met linken naar leermiddelen en een dossier van Klasse over radicalisering.

 1. RAN - Radicalisation Awareness Network

Het Europese RAN-netwerk werd in 2011 opgericht door de Europese Commissie als een netwerk van praktijkexpertslokale en andere actoren ter preventie en bestrijding van gewelddadig extremisme. Heel Europa is op zoek naar oplossingen en we kunnen veel van elkaar leren. Het is dan ook de bedoeling van het RAN via lezingen, workshops en goede praktijkvoorbeelden scholen, leerkrachten en opvoeders te ondersteunen in de aanpak van radicaliseringsprocessen. 'Best practices' uit de hele Europese Unie worden gedeeld worden op de website van de RAN zodat scholen ze kunnen uittesten in de praktijk.

Daarnaast wil men vanuit het veld een aantal beleidsaanbevelingen doen aan de Europese Unie. Deze werden gebundeld in een onderwijsmanifest 'A manifesto for education, 'Empowering educators and schools'.

Voor vragen kan u terecht bij de RAN-ambassadeur van België Karin Heremans (karin.heremans@g-o.be) .

 1. Brochure: "Wat als je kind radicaliseert?"

Verschillende Antwerpse organisaties, waaronder De Opvoedingswinkel, publiceerden samen de brochure "Wat als je kind radicaliseert?"

Hierin vinden ouders tips over hoe ze kunnen merken dat hun kind radicaliseert en waar ze terechtkunnen voor hulp.

 

 1. De Opvoedingslijn (078 15 00 10) opvoedingslijn@groeimee

 

Deze hulplijn biedt voortaan ook antwoorden op vragen van verontruste ouders over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. De hulplijn biedt vraagverheldering, informatie en ondersteuning om, indien nodig, gericht te kunnen doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.

Alle informatie vind je in het persbericht en de werking van de hulplijn.

 1. De theologische infolijn (0800 200 98) infolijn.islam@embnet.be

Elke weekdag van 9.30 tot 12 uur of via sms 0472 79 35 11.

De infolijn is bedoeld voor jongeren op zoek naar hun islamitische identiteitsontwikkeling, voor ouders of kennissen/vrienden van jongeren die aan het radicaliseren zijn en voor hulpverleners (met of zonder moslimachtergrond) op zoek naar ondersteuning rond het theologische aspect om dit te kunnen toepassen binnen hun werkdomein.

 1. Subsidieproject CONNECT

Opeenvolgende Vlaamse Ministers van Onderwijs kennen jaarlijks een subsidie toe voor het project CONNECT van het vormingscentrum Arktos voor jongeren. Scholen van verschillende onderwijsnetten nemen hieraan deel. Het project heeft als doel om heel snel expertise in te zetten in die scholen in Vlaanderen en Brussel waar een concentratie van jongeren met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van het leerkrachtenteam en de scholen te boven gaat. Alle info over project CONNECT vind je hier. Alles over Arktos op hun webstek.

CONNECT focust zich op het verhogen van de weerbaarheid van leerkrachten, leerkrachten in opleiding en scholen in het werken en omgaan met deze jongeren.  Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat hierbij centraal.  Hierdoor werkt CONNECT preventief ten aanzien van radicalisering/ polarisering en andere vormen van risicogedrag.

Elke ondersteuning van CONNECT start vanuit een vraag van de school en kenmerkt zich door een traject op maat van de school en door een waarderende en herstelgerichte aanpak. De ondersteuning van CONNECT wordt besproken en/of uitgevoerd in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, het CLB, de onderwijsverstrekkers, het Netwerk van Islamexperten en de eventueel reeds aanwezige (leerrecht/welzijns-)partners van de school.

Met het oog op een duurzaam resultaat is CONNECT ingebed in het bredere traject van de school, de pedagogische begeleidingsdienst en de onderwijsverstrekker.

Het aanbod van CONNECT beslaat zowel preventieve als curatieve maatregelen, op niveau van de leerling, de klasgroep, de leerkracht, de school en/of op niveau van de ouders en de bredere context.

CONNECT is een intensieve samenwerking tussen Arktos, de onderwijsverstrekkers, het Netwerk van Islamexperten, het Departement Onderwijs en Vorming en het kabinet van de minister van Onderwijs.

Voor informatieve vragen kan je contact opnemen met Karin Heremans (karin.heremans@g-o.be).

Een aanvraag gebeurt door het invullen van het aanmeldingsformulier en dit formulier te verzenden naar Karin Heremans. Aanvragen worden jaarlijks bij de start van het schooljaar ingediend. In uitzonderlijke gevallen is er nog een aanmelding mogelijk in de loop van het schooljaar.Meer informatie kan je terugvinden op de website van Arktos.

 1. CEAPIRE – Centrum voor Expertise en Advies Inzake Preventie en Interventie m.b.t. Radicalisering en Extremisme

Ceapire verstrekt doelgerichte antwoorden en reikt concrete oplossingen met betrekking tot radicalisme en extremisme aan voor eenieder die daarom vraagt, zowel in de publieke als de private sector.

Ze zijn gespecialiseerd in problematieken gerelateerd aan de islam, radicalisme en extremisme, culturele diversiteit, integratie en burgerschap.

E-mail: info@ceapire.be

Tel. 03 349 34 70

 1. Netwerk van islamexperten: gratis hulp op maat

Een netwerk van islamexperten helpt je school gratis met vragen rond de islam en gaat op zoek naar een antwoord op maat. 

De experten beschikken over een grondige kennis van de islam, maar zijn ook vertrouwd met de leefwereld van jongeren. Ze staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leerkrachten, CLB-medewerkers en NAFT-begeleiders):

●        Ze geven duidingen over de islam en de waarden en normen binnen de islam

●        Ze begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging

●        Ze geven inzicht in waarom jongeren radicaliseren. Ook met concrete bezorgdheden rond radicalisering kan je bij hen terecht. 

●        Ze informeren en coachen leerkrachten, zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders. 

Wil je een beroep doen op het netwerk? Neem contact op via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Nieuwsgierig hoe alles verloopt? Bekijk het filmpje Klasse - Imam Khalid brengt moslims en niet-moslims dichter bij elkaar.

 1. Wij-zij

Het wij-zij-project is ontstaan vanuit de wil om een netwerk en hub te creëren rond polarisatie. We voelen immers sterk hoe de nood én de vraag groeit naar een duurzaam antwoord op polarisatieproblemen, controverses en conflicten. Wij-zij wil tools en strategieën verspreiden die een professioneel houvast kunnen bieden.

Het netwerk wordt gedragen door Kazerne Dossin, Vlaams Vredesinstituut, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Universiteit Gent, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Democratische Dialoog, Fonds Aurore Ruyffelaere, Geïntegreerde Politie, Hannah Arendt Instituut, Stad Mechelen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 1. Klasse 
  1. Dossier Radicalisering

Klasse ontwikkelde een dossier over radicalisering met duiding en getuigenissen van leerkrachten en medeleerlingen. Daarnaast bevat het dossier ook praktische tips rond signaalherkenning, aanpak en preventie.  Je vindt er ook een overzicht van hulplijnen en lesmateriaal.

  1. Dossier Crisismanagement

Het dossier Crisismanagement leert je meer over de aanpak van crisissituaties. Wat kan je als school doen, en hoe kan je je hierop voorbereiden?

  1. Klasse-live

Twee deskundigen beantwoordden vragen over radicalisering via livestream.

Youtube - Klasse live: radicalisering bij jongeren

 1. KlasCement: leermiddelen radicalisering

Leermiddelenwebsite KlasCement verzamelt tools en leermiddelen over verschillende onderwerpen.  Je kan hier ook lesmateriaal en educatief materiaal vinden over het thema radicalisering en mediawijsheid.

 1. Normaal Radicaal: online seminaries over radicalisering en identiteit

Het Bijzonder Comité Herinneringseducatie stelt drie online seminaries ter beschikking, waarin telkens een antwoord wordt gezocht op een kritische vraag rond radicalisering. Elk webinar behandelt een ander thema. Per thema vind je een informatiedossier. De webinars zijn gratis en duren 60 minuten.

●        Sessie 1: Radicalisering in perspectief

●        Sessie 2: Waar komt gewelddadige radicalisering vandaan?

●        Sessie 3: Dialoog en positieve identiteitsontwikkeling

 1. Kleur Bekennen: leermiddelen over wereldburgerschap en radicalisering

Kleur Bekennen geeft je inspiratie en ondersteuning om in de klas aan de slag te gaan rond wereldburgerschap en om radicalisering bespreekbaar te maken vanuit verschillende invalshoeken. Je vindt er:

●        Een blog met leermiddelen voor digitaal gebruik

●        Educatief materiaal dat je per provincie kan ontlenen

●        Toegang tot online documentatiecentra per provincie

●        Nascholingen en workshops

 1. Mediawijsheid en haatspraak - Kenniscentrum Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw. Mediawijs biedt handvatten om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Op de website vind je informatie, tools, vormingen en onderzoek.

●        Het kenniscentrum Mediawijs stelt rond de vraag 'Hoe omgaan met geweld in de media?' een dossier ter beschikking: 'Mediawijsheid in tijden van dreiging en terreur'. In dit dossier kom je te weten hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur, oorlog, geweld en angst.

●        Meer informatie over de relatie tussen media en radicalisering vind je in het dossier 'Media en radicalisering'.

●        Ontdek hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur oorlog, geweld en angst

●        Vind hier meer informatie over hoe je kan praten met kinderen over geweld en aanslagen in het nieuws.

●        Bekijk ook de infographic 'is het een schending van mensenrechten?' op de website van Mediawijs.

●        Mediawijs lanceerde samen met meer dan 20 partners MediaNest, een website voor ouders over mediaopvoeding en mediagebruik. Voor ouders met kinderen tot 18 jaar.

 1. EDUbox

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het middelbaar onderwijs te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. EDUbox wil jongeren informeren en hen stimuleren om zelf aan de slag te gaan.

EDUbox is gemaakt voor gebruik in de klas, waar leerlingen het onderwerp zelfstandig in handen kunnen nemen. De leerlingen werken in groepjes of individueel met een box gevuld met fiches, die zowel fysiek als digitaal en in interactieve vorm beschikbaar zijn. Deze fiches bevatten stukjes theorie, praktijkoefeningen en opdrachten in combinatie met een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Met dit gratis leermiddel werken leerkrachten aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties.

 1. No Hate Speech Movement

Voor tools, tips en informatie rond (online) haatspraak kan je steeds terecht op de webpagina van de No Hate Vlaanderen. De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten, die polarisatie wil tegengaan en focust op haatspraak. Tussen 2016 en 2018 zorgde No Hate Vlaanderen voor de lokale vertaling met een focus op sensibilisering, vorming en ondersteuning van kinderen, jongeren en intermediaire om hen weerbaar te maken en actie te ondernemen tegen haatspraak.

Project AlterNarratief: tools om haatspraak aan te pakken

"Vuile homo", "Alle moslims zijn terroristen", "Oe oe oe, zwarte aap!" Als je dergelijke haatboodschappen ziet verschijnen en niemand spreekt het tegen, dan keur je het eigenlijk stilzwijgend goed. Maar… hoe kan je als individu daar nu iets aan doen? Wat is een gepaste én effectieve reactie?

Vier organisaties binnen de Vlaamse No Hate Speech Movement (Mediawijs, Tumult, Mediaraven en ORBIT) sloegen de handen in elkaar voor het project AlterNarratief. Het doel: enkele handige tools creëren die mensen helpen om haatspraak te herkennen én handvatten aanreiken om een effectieve reactie te bieden aan haatzaaiers.

Dit resulteerde in

 • een chatbot (een computerprogramma dat een conversatie simuleert) die je uitdaagt om mee na te denken over gepaste reacties op haatboodschappen,
 • een stappenplan met enkele vragen die je jezelf moet stellen voor je reageert,
 • een vorming waarin jeugdwerkers en leerkrachten ervaren wat de effecten van haatspraak zijn om vervolgens samen op zoek te gaan naar effectieve reacties.

Contactpersonen:

 • Bert Pieters - Mediawijs - Projectcoördinator No Hate
  bert.pieters@mediawijs.be - 0473 67 52 85
 • Joren Bellis - Tumult - Projectcoördinator AlterNarratief
  joren@tumult.be - 0472 41 95 15

17.  Laïla M

Layla M. is een Nederlandse film over een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst die met haar vriend, een jihadstrijder, naar het Midden-Oosten trekt. Lees hier de persbrochure. Bij de film werd een pedagogisch dossier ontwikkeld. (Klik hier). De film kan aangevraagd worden bij de distributeur.

18.  Aanbevolen leesvoer

·         De website van het VVSG met tips om radicalisering aan te pakken lokaal aan te pakken.

 • Boek "De Jihadkaravaan" (2015). In dit boek tekende publicist Pieter Stockmans de bewogen levenswandel van Montasser AlDe'emeh op.
  Hier  meer info over het boek en hier voor het bijhorend interview in Knack.

  Boek "Lokroep van IS" (Patrick Loobuyck, red., 2015). Hier meer info over het boek en enkele citaten in Knack.

  "Mijn kleine Jihad – gedeelde waarden voor de samenleving" (Karin Heremans, 2010). Meer info over het boek kan u hier terugvinden.

  Omgaan met controverse en polarisatie in de klas (Maarten Van Alstein, 2018). Meer info over het boek kan u hier terugvinden.

  De webpagina van het departement onderwijs en vorming.

  De RAN nieuwsbrief

  De RAN Collection

  De webstek School en veiligheid

  Kennisplatform Integratie & Samenleving Nederland heeft dertien praktijkvoorbeelden beschreven die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast. Lees hier de praktijkvoorbeelden

  Een Unesco gids voor leerkrachten - Stopping violence in schools. A guide for teachers.
  (Teller M., 2016). 

  Omgaan met gewelddadige radicalisering: steun aan de families. Verslag van de seminariereeks september 2015-januari 2016. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
 • Teaching Controversial Issues:  Dit trainingspakket is een professioneel ontwikkelingsprogramma voor leerkrachten.  Het is ontworpen om het onderwijzen van controversiële onderwerpen in scholen in Europa te ondersteunen en te promoten. Het pakket probeert de uitdagingen die gepaard gaan met het onderwijzen van controversiële kwesties aan te pakken.