Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Herfst- en winterscholen

Remediëringstrajecten in het secundair onderwijs
(so, buso, dbso)

De Vlaamse Regering lanceert in de nota 'remediëringstrajecten in het secundair onderwijs' een projectoproep waarop zowel individuele scholen als scholengemeenschappen of scholengroepen kunnen reageren met een projectaanvraag. Ze kunnen daarvoor samenwerken, bijvoorbeeld binnen eenzelfde scholengemeenschap, om zo hun aanbod te versterken en/of leerlingen gericht door te verwijzen naar een specifiek traject. De remediëringstrajecten zijn prioritair voor het 2e, 4e en 6e jaar so.

Opmaak beginsituatieanalyse

Elke school dient vanuit een beginsituatieanalyse te staven waar de remediëringsnoden liggen die niet binnen de beschikbare lesuren of middelen kunnen worden opgevangen. Om de leerachterstand in kaart te brengen, komen de klassenraden aan het begin van het schooljaar samen.

Op basis van het gelopen traject tijdens het vorige schooljaar en eventueel al gevolgde remediëringstrajecten zoals zomerscholen, kan de klassenraad bepalen hoeveel en welke leerlingen leerachterstand hebben opgelopen. De klassenraad maakt op basis van de didactische beginsituatieanalyse uit of een leerling al dan niet leerachterstand heeft, of de leerachterstand via het regulier onderwijstraject geremedieerd kan worden of dat de leerling nood heeft aan een extra remediëringstraject. De opmaak van de beginsituatieanalyse wordt niet gesubsidieerd. Scholen/scholengemeenschappen/scholengroepen kunnen beroep doen op de ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdiensten om de beslissing te onderbouwen.

Doelgroep

Leerlingen uit:

  • het gewoon secundair onderwijs (inclusief OKAN en het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs);
  • het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
  • de leertijd (Leren en Werken);
  • het buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4.

Organisatie - vorm - frequentie

De remediëringstrajecten kunnen worden georganiseerd van ten vroegste maandag 19 oktober 2020 tot en met ten laatste vrijdag 19 februari 2021 (einde krokusvakantie). Bij de organisatie van de remediëringstrajecten wordt maximaal rekening gehouden met de maatregelen vastgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Dit kan betekenen dat de praktische organisatie van de trajecten na aanvraag nog wijzigt.

De vorm en frequentie van de remediëringstrajecten is vrij te bepalen. Het kan gaan om bv. herfst- en winterklassen in de vakantieperiodes, naschoolse trajecten in de week, gedurende het weekend. M.a.w. de term 'herfst- en winterscholen' slaat op de periode waarin de trajecten kunnen plaatsvinden (is dus niet beperkt tot de herfst- en kerstvakantie). Elke school/scholengemeenschap/scholengroep kiest de invulling op maat van de eigen organisatie en de noden van de leerlingen. Het doel is om de leerstof via maatwerk aan te bieden en leerlingen in staat te stellen om de reguliere lessen te volgen op het verwachte niveau.

De trajecten kunnen begeleid worden door leerkrachten, leerlingenbegeleiders, lerarenopleiders, externe vakexperten/begeleiders, zij het enkel uit organisaties zonder winstoogmerk… Scholen kunnen samenwerken om dat aanbod vorm te geven. Een kwaliteitsvolle en efficiënte invulling van de trajecten staat voorop. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om hierop toe te zien. Via de subsidie kan een vergoeding betaald worden aan de lesgevers/begeleiders. 'In het kader van Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid (LFOB) kunnen provincies, steden, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel-Hoofdstad) desgewenst coördinerend of faciliterend optreden. Lokale brugfiguren kunnen een toeleidende rol vervullen naar deze remediëringstrajecten.

Het aanbod is gratis voor de leerlingen en ze nemen er op vrijwillige basis aan deel. Leraren, clb's en klassenraden nemen een toeleidende rol op.

Procedure voor indienen van de projectaanvraag

Onderwijsinstellingen dienen hun voorstel tot remediëringstraject in aan de hand van een online aanvraagformulier en dit uiterlijk op 9 oktober 2020 om 12u. Alle info is te vinden op deze website. Als ze een samenwerkingsverband aangaan, met een andere school, een lokaal bestuur, of een externe organisatie, dan vermelden ze dat in de aanvraag.

Ondersteuning vanuit het GO!

De differentiatie en ondersteuning die het beleid met deze herfst- en winterscholen beoogt, zijn voor het GO! in de eerste plaats een kernopdracht van kwaliteitsvol onderwijs dat binnen de bestaande onderwijstijd en -context gerealiseerd dienen te worden. Gepersonaliseerd samen leren is een hefboom om kwaliteit te bieden voor iedereen.

GO! scholen/gemeenschappen die in samenwerking met derden een flankerend en ondersteunend onderwijsaanbod willen ontwikkelen kunnen deze ambitie echter kracht bij zetten. Binnen dit eenmalige project kunnen zij hoog-risico-jongeren een out-reachend aanbod doen en als organisatie de nodige ervaring op doen met de school als concept.

Scholen/gemeenschappen die op de projectoproep willen ingaan kunnen hiervoor verder bouwen op de praktijken en het concept dat werd ontwikkeld voor de zomerscholen.

We merken evenwel op dat de op empowerment en brede ontwikkeling gerichte aanpak van de GO!-zomerscholen niet een-op-een over te dragen is binnen deze oproep, die nadrukkelijker én uniek focust op remediëring.

Cruciaal bij de beoordeling van de projecten voor de herfst- en winterscholen is de beginsituatieanalyse en de rol van de klassenraad. Met het oog op de heropstart na de lockdown-periode en de start van het schooljaar 20-21 ontwikkelde de PBD daartoe een ‘vademecum opstart schooljaar 20-21’ met daarin de nodige materialen om een dergelijke beeldvorming aan te pakken en een overeenkomstige klassenraad te organiseren. Deze materialen kunnen eenvoudig geconsulteerd worden via de virtuele ruimte op Smartschool en vormen alvast een aanknopingspunt voor het indienen van respectievelijke projecten.

Scholen/groepen die dit wensen kunnen voor feedback en ondersteuning bij het vorm geven van hun remediëringsinitiatieven steeds bij hun SPOC terecht.

Meer informatie over selectie, andere factoren en middelen lees je in de GO! nota 'herfst- en winterscholen' onderaan.