Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

<<< Update 23 mei 2022 - Code groen in het onderwijs>>>

23-5-2022 – Corona-alert

Op vrijdag 20 mei kwam het Overlegcomité bijeen over corona. Zaterdag 21 mei vond er vervolgens ook een onderwijsoverleg plaats.
De belangrijkste beslissingen uit het overlegcomité van vrijdag:

 • Het mondmasker verdwijnt vanaf nu ook op het openbaar vervoer, bij bezoek aan WZC's en bij de tandarts. (In het ziekenhuis, bij de dokter en bij de apotheek blijft het wel verplicht. Het mondmasker blijft aangeraden in zorgomgevingen en op drukke plaatsen.)
 • Verbod op niet-essentiële reizen buiten de EU wordt opgeheven, alsook de verplichting om te testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van het Passenger Locator Form (PLF) en een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat. Dat geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant.
 • De coronabarometer wordt gedeactiveerd.


21-5-2022  Code groen in het onderwijs

Alle onderwijsniveaus – incl. volwassenenonderwijs (CVO, CBE) en deeltijds kunstonderwijs – schakelen vanaf maandag 23 mei naar code groen. Dat beslisten onderwijsminister Ben Weyts en de onderwijspartners in samenspraak met de experten.

De besmettingen zijn immers, net als in de brede samenleving, ook bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden sterk gedaald. Daarnaast deactiveerde het Overlegcomité intussen de coronabarometer.

In deze update lees je welke versoepelingen er worden doorgevoerd en waar je alert voor moet blijven. Aan alle schoolteams en leerlingen: uitdrukkelijk bedankt voor al het extra werk van de voorbije 2 jaar.

 

Wat betekent code groen concreet op school?

Wat hoef je niet meer te doen?

 • Drukte aan de schoolpoort vermijden.
 • Zo veel mogelijk afstand houden.
 • Zo veel mogelijk zaken buiten laten plaatsvinden.
 • Mondmaskers dragen op het openbaar vervoer.

Waar moet je op blijven letten?

 • Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Basishand- en hoesthygiëne toepassen.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

Contactonderwijs is de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.


De Vlaamse Overheid en de onderwijspartners blijven waakzaam. Er zijn veel lessen geleerd uit de ervaringen van de voorbije 2 jaar. De richtlijnen liggen klaar als er in de toekomst toch weer een opstoot van het coronavirus komt. Wanneer nodig kunnen er in het belang van de scholen, de personeelsleden en de leerlingen opnieuw voorzorgmaatregelen genomen worden.


-----------------------------------------------------------------------

Hieronder vind je het "oudere" coronanieuws en FAQ's04-02-2022  Corona-alert: Maatregelen nooddecreet IX

 

Graag je aandacht voor enkele maatregelen in het recente Nooddecreet IX - aangenomen door het Vlaams Parlement op 2 februari 2022 - die enerzijds een impact hebben op de school- en academiereglementen voor het lopende schooljaar en anderzijds op het aanbod, de organisatie en de financiering en omkadering.

Maatregelen met impact op de school- en academiereglementen  

1. Evaluatie leerlingen

Het nooddecreet voorziet in de mogelijkheid om van het schoolreglement 2021-2022 (basis- en secundair onderwijs) of het academiereglement (deeltijds kunstonderwijs) af te wijken met betrekking tot evaluatie, omdat door de coronamaatregelen sommige evaluatievormen en/of tijdstippen onmogelijk zijn geworden, hoewel deze wel zo zijn opgenomen in het school-/academiereglement.

Door de coronamaatregelen en de gewijzigde epidemiologische situatie kunnen scholen geconfronteerd worden met besmettingen en quarantaines bij individuele leerlingen, klassen en leraren, of zelfs met een noodgedwongen sluiting van de volledige school. Hierdoor zullen scholen soms de examens of andere evaluatieopdrachten noodgedwongen verplaatsen. Door deze maatregel kan er afgeweken worden van de bepalingen in het schoolreglement over evaluatie, zonder akkoord van de ouders en voor dit schooljaar. De maatregelen worden vooraf overlegd met de schoolraad en met de lokale personeelsvertegenwoordiging, indien er gevolgen zijn voor het personeel.

Ook de wijze van inzage in de evaluatiegegevens en de toelichting bij de evaluatiegegevens zijn opgenomen in het schoolreglement, maar omwille van de epidemiologische situatie kan het zijn dat hiervan moet worden afgeweken.

De bepalingen zijn een verlenging van de mogelijkheid die ook vorig schooljaar werd geboden aan de hand van een nooddecreet (voor basis- en secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs).

2. Afwezigheden gewoon basisonderwijs

Alle afwezigheden op school omwille van collectieve schoolsluitingen, quarantainemaatregelen op klasniveau of verlengingen van schoolvakanties worden in het schooljaar 2021-2022 als 'daadwerkelijke aanwezigheden' beschouwd.

De bepalingen zijn een verlenging van de mogelijkheid die ook vorig schooljaar werd geboden aan de hand van een nooddecreet.

3. Tijdelijk verslag

Tijdelijk verslag: de opmaak van een tijdelijk verslag is mogelijk in het schooljaar 2021-2022 en met het oog op de start van het schooljaar 2022-2023, als het handelingsgericht diagnostisch traject dat nodig is voor de opmaak van een verslag, niet tijdig gefinaliseerd kan worden met de vereiste diagnostiek. Het tijdelijk verslag kan worden opgemaakt voor een instap in het buitengewoon onderwijs of de opstart van een IAC in het gewoon onderwijs of als het type van een al bestaand verslag gewijzigd wordt. Het tijdelijke verslag wordt in een definitief verslag omgezet zodra de vereiste diagnose beschikbaar is. Als de vereiste diagnose niet is afgeleverd tegen 31 augustus 2023, wordt het tijdelijke verslag van rechtswege opgeheven bij de start van het schooljaar 2023-2024.

De bepalingen zijn een verlenging van de mogelijkheid die ook vorig schooljaar werd geboden aan de hand van een nooddecreet.

4. Deeltijds kunstonderwijs

Bij genomen veiligheidsmaatregelen ten gevolge van COVID-19 worden de afwezigheden vanaf het ingaan van de maatregelen beschouwd als gewettigde afwezigheden.

De academies van het deeltijds kunstonderwijs kunnen voor het schooljaar 2021-2022 afwijken van de bepalingen die ze krachtens artikel 58, tweede lid, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11° en 13°, en artikel 60 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs in hun academiereglement hebben opgenomen. Naast afwezigheden betreft het de bepalingen in het academiereglement over extra-murosactiviteiten, individuele leerlingenbegeleiding en zelfstudie in relatie tot de evaluatie.

Ook deze bepalingen zijn een verlenging van de mogelijkheden die vorig schooljaar werden geboden aan de hand van een nooddecreet.

Maatregelen met impact op het aanbod, de organisatie en de financiering en omkadering

 

1. Algemeen: alle onderwijsniveaus en -vormen

Verbod op extra-murosactiviteiten met overnachting

Ten gevolge van de huidige pandemische situatie en de beslissingen van het overlegcomité waren extra-murosactiviteiten met overnachting, met uitzondering van praktijklessen op verplaatsing, verboden van 21 december 2021 tot en met 28 januari 2022. Het nooddecreet voorziet hiervoor, met terugwerkende kracht, een decretale rechtsgrond omdat dit meer mogelijkheid biedt aan scholen, academies, centra en instellingen van het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs om een beroep te doen op hun annulatieverzekering.

Bijkomende werkingsmiddelen

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022 kan de Vlaamse Regering aan scholen, academies, centra en instellingen van het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs extra werkingsbudget toekennen om de kosten te compenseren die ze maken om hun onderwijsaanbod in veilige omstandigheden te organiseren. Dit geldt ook voor de internaten, MPI's en de IPO's. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het bedrag per school of per centrum berekend wordt en de wijze waarop het uitbetaald wordt.

2. Leerplichtonderwijs

Inschrijvingsrecht
Afwijkingen indien fysiek inschrijven onmogelijk is

Inschrijvingen, gedurende het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021-2022 en voor het schooljaar 2022-2023, waarvoor de fysieke aanwezigheid van de ouders of leerlingen vereist is worden opgeschort indien de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis dit vereisen. Tijdens deze periode zijn alleen inschrijvingen op afstand mogelijk.

In scholen die aanmelden is het, in uitzonderlijke omstandigheden, mogelijk om inschrijvingen op afspraak te laten doorgaan, indien de veiligheidsmaatregelen ten gevolge van de epidemische noodsituatie dit toestaan.

Inschrijvingen kunnen gedurende het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021-2022 en voor het schooljaar 2022-2023 ook niet langer alleen na ondertekening voor akkoord, maar ook na schriftelijke of elektronische akkoordverklaring genomen worden.

Mogelijkheid aanmelden

Een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het LOP die geen aanmeldingsdossier hebben ingediend voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen dit na 31 januari 2022 alsnog doen indien de epidemische noodsituatie dit zou noodzaken.

Rechtsgeldigheid gemotiveerd verslag

Gemotiveerde verslagen die opgemaakt zijn in het basisonderwijs bleven rechtsgeldig om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen die op 1 september 2021 overstapten naar het secundair onderwijs. De Centra voor Leerlingenbegeleiding krijgen nu, gezien de verslechterde situatie, tot uiterlijk 1 september 2022 de tijd om nieuwe gemotiveerde verslagen op te maken. Als er geen nieuw gemotiveerd verslag werd opgemaakt, vervalt de rechtsgeldigheid van het gemotiveerde verslag.

CDO kan de component leren (15/16uur) terugbrengen naar 7/8 uur

De centra krijgen de nodige flexibiliteit om, ten gevolge van het tekort aan onderwijzend personeel, de component leren tijdelijk te beperken tot 7 of 8 wekelijkse uren. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid extra tijd op de werkplek door te brengen.

Van deze mogelijkheid kan enkel gebruikgemaakt worden indien aan 4 voorwaarden wordt voldaan.

 • In de eerste plaats dient er daadwerkelijk sprake te zijn van personeelstekort omwille van de geldende coronamaatregelen en/of ziekte van het personeelslid.
 • De beperking dient ook te worden besproken op de schoolraad en bij de lokale personeelsvertegenwoordiging.
 • De leerling kan de vrijgekomen tijd enkel invullen met arbeidsdeelname. Dit betekent dan ook dat deze maatregel beperkt is tot die leerlingen die al, en enkel, beschikken over een arbeidsdeelname.
 • Alle betrokken partijen bij de gehanteerde overeenkomsten dienen in te stemmen met de wijziging/uitbreiding van het uurrooster.

3. Buitengewoon onderwijs

Geen herevaluatie type basisaanbod
Voor leerlingen die in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod zijn ingeschreven, moet er periodiek een herevaluatie van hun inschrijving worden uitgevoerd. Voor het buitengewoon basisonderwijs gebeurt dat op het einde van het tweede schooljaar na de inschrijving en bij verlenging van de inschrijving telkens opnieuw na een periode van twee schooljaren. Voor opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs wordt de herevaluatie op het einde van de opleidingsfase uitgevoerd.

In het licht van de COVID-crisis worden de CLB's in het schooljaar 2021-2022 niet extra belast met deze herevaluatie. Het gaat om een verlenging van de mogelijkheid die ook vorig schooljaar werd geboden. De herevaluatie kan nog wel worden uitgevoerd op verzoek van de school, de leerling, de ouders of op eigen initiatief van het CLB.

4. Volwassenenonderwijs

Introductie regelluw kader
In het Nooddecreet IX wordt in het kader van de relance een tijdelijk regelluw kader gecreëerd voor het volwassenenonderwijs. Dit regelluw kader gaat in op de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De looptijd van de tijdelijke maatregelen komt hiermee te liggen van schooljaar 2021-2022 tot en met 2023-2024.

Het geheel aan maatregelen en artikelen van dit tijdelijk regelluw kader vind je hieronder opgesomd.

 • Ruimere toepassing en versoepeling van het gebruik van open modules
  > open modules in 10 lestijden worden mogelijk
  > open modules kunnen ingericht worden in het volledige studiegebied ICT & de taalopleidingen
 • Uitbreiding mogelijkheden op het vlak van het gelijktijdig geïntegreerd onderwijs
  > CVO kunnen gelijktijdig geïntegreerde modules van de opleidingen Start to ICT en Aanvullende Algemene Vorming met andere modules aanbieden
  > CVO kunnen geletterdheidsmodules gelijktijdig geïntegreerd met andere modules aanbieden
 • Vergemakkelijken van de gemengde trajecten CVO-Examencommissie
  > Automatische vrijstelling voor AAV in CVO voor cursist die bij examencommissie geslaagd is in het algemeen gedeelte van een examenprogramma tso of bso
 • Bevriezen rationalisatienorm
  > Financiering voor schooljaar 2022-2023 wordt voorzien ook al is de rationalisatienorm in refertejaar 2021 niet gehaald
 • Verlenging van de mogelijkheid tot inrichten van 100% afstandsonderwijs
 • Maatregel m.b.t. het verwerven van onderwijsbevoegdheid

In dit geheel aan tijdelijke maatregelen is de meest opvallende en impacterende maatregel ongetwijfeld de maatregel m.b.t. het verwerven van tijdelijke onderwijsbevoegdheid, waarbij onderwijsbevoegdheid via een gewone melding aan de overheid kan geactiveerd worden. De via deze maatregel verworven onderwijsbevoegdheid komt in principe wel te vervallen na 2023-2024.

 • CVO met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied ICT kunnen deze onderwijsbevoegdheid d.m.v. het regelluw kader ook uitoefenen in vestigingsplaatsen (lees: alle gemeenten Vlaanderenbreed) waar onderwijsinstellingen gelegen zijn die middelen in het kader van Digisprong of Edusprong ontvangen hebben.
 • CVO met onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied kunnen die onderwijsbevoegdheid voor dat studiegebied ook elders uitoefenen op voorwaarde dat:
  > het een vestigingsplaats betreft die gelegen is binnen de referentieregio waarvan het centrum deelneemt aan de regioscan; en na het plegen van overleg met de centra in de desbetreffende referentieregio;
  > of het een vestigingsplaats betreft die gelegen is in een andere referentieregio dan waar het centrum al een vestigingsplaats heeft en waarvoor een samenwerkingsverband in het kader van de regioscan is aangegaan, en na overleg met de centra in de desbetreffende referentieregio van het samenwerkingsverband.


Bijsturing financieringssysteem

Nooddecreet IX stuurt het financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs grondig bij en wijzigt het systeem naar aanleiding van:

 • de foute toepassing in de aftopping van de groei van de CVO bij de invoering van het nieuwe financieringssysteem;
 • de impact van corona op de langere termijn (met het oog op het wegwerken van de impact).

Zo zal in de toekomst de groeinorm van 0,8% niet langer toegepast worden op het niveau van het studiegebied en wordt de impact van corona in het 3-jarig meetvenster weggewerkt. Hiertoe zal de overheid de start- of macropot voor het schooljaar 2022-2023 aan middelen (leraarsuren, punten en werkingsmiddelen) verhogen met de middelen uit het educatief overbruggingskrediet (uit Nooddecreet VII), maakt men de aftopping ongedaan en kent de overheid ook de 0,8% groei toe. Dit zorgt voor het op peil houden van de macropot of de enveloppe aan middelen. De overheid neemt de prestaties in 2020 en 2021 (enkel) mee voor de wijze van verdeling van de middelen tussen de CVO's. De keuze om de prestaties in 2020 en 2021 mee te nemen bij de verdeling van de middelen tussen de CVO's geeft - bij een behoud van de macropot of enveloppe - extreme stijgers en extreme dalers in omkadering. Daarom past de overheid een correctie toe waarbij de dalers worden aangevuld tot 0 en de groeiers een (naar beneden bijgecorrigeerde) groei kennen. Dit maakt dat geen enkel CVO onder zijn omkadering gaat van 2021-2022 in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024, en de groeiers nog een groei worden toegekend.

5. Deeltijds kunstonderwijs

Afwijking op het behalen programmatienorm
Academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen die in oprichting zijn, krijgen één bijkomend genadejaar wanneer zij de programmatienorm niet halen op de teldag van 1 oktober 2021. Op de teldag van 1 oktober 2022 worden de voorgaande teldagen van 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 niet in rekening gebracht voor de programmatie. Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021.

6. Internaten gewoon onderwijs / tehuizen / MPI / tehuis Kastor (Kuurne)

Omkadering
Voor het schooljaar 2021-2022 werd een regeling ingevoerd die minstens de omkadering en werkingsmiddelen voor het werkjaar 2020-2021 garandeerde.

Deze maatregel wordt hernomen voor de berekeningen voor het schooljaar 2022-2023 zodat bovenstaande instellingen kunnen blijven beschikken over de juiste omkadering en de juiste werkingsmiddelen voor het moment dat de populatie opnieuw genormaliseerd is.

-------------------------------------------------------


31-01-2022 - Coronabarometer voor het onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners hebben een coronabarometer voor de scholen goedgekeurd. Deze barometer wil de maatregelen in het onderwijs meer transparant en meer voorspelbaar maken. De barometer werkt met vier kleurcodes (groen – geel – oranje – rood). Elke kleur is gekoppeld aan een basispakket van maatregelen rond bijvoorbeeld ventilatie, verluchting en afstand. Deze maatregelen vormen het uitgangspunt om over te schakelen naar een andere kleurcode, onderwijs schakelt steeds mee wanneer de samenleving naar een andere code overschakelt. Afhankelijk van de situatie of wijzigende wetenschappelijke inzichten kunnen ze bijgestuurd worden of aangevuld met extra maatregelen. 

Het recht op leren van alle kinderen en jongeren is altijd de eerste prioriteit. Toch is een evenwicht tussen veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische belangen en het welbevinden van leerlingen en personeel anderzijds ook altijd erg belangrijk. De coronabarometer onderwijs streeft ernaar om dat evenwicht te respecteren en te bewaken.

Dit zijn de uitgangspunten van de coronabarometer onderwijs:

 • De barometer werkt met 4 kleurcodes:
  • 4 niveaus: groen - geel - oranje - rood;
  • elke fase bestaat uit een basispakket van maatregelen rond:
   • ventilatie, verluchting en afstand;
   • mondmaskers;
   • handhygiëne.
  • daarnaast is er ook ruimte voor specifieke maatregelen op basis van de concrete situatie, op advies van experten.
 • Inhoudelijk houdt het onderwijs maximaal dezelfde lijn aan als de maatregelen in de brede samenleving en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurcode.
 • De minister(s) van Onderwijs bepalen telkens in overleg met de sector en experten wat de volgende stappen zijn.

Het onderwijs vertrekt vanuit de huidige situatie, code rood.

Bekijk de gedetailleerde uitleg van elk kleurniveau. Deze barometer geldt voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Voor het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs en de onderwijsinternaten komen er aparte versies.

------------------------------------------------

26-01-2022 - Gewijzigde quarantaineregels

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vandaag over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert. Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven gaan als ze gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij.
 • De CLB's staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.

Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten.

------------------------------------------

Corona-alert 26-01-2022

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs bogen zich vanmiddag over de quarantainemaatregelen voor het onderwijs. Zij volgden het voorstel dat gisteren tijdens het onderwijsoverleg werd geformuleerd. 

 1. In het volledige basis- en secundair onderwijs, de kinderopvang en de crèches wordt de noodremprocedure niet toegepast. Klassen in het basisonderwijs moeten dus niet langer sluiten zodra er vier of meer leerlingen besmet zijn.  

  Lokaal kan nog tot sluiting van een klas, kinderopvang of crèche overgegaan worden als specifieke omstandigheden (die worden beoordeeld door het CLB, school en MSPOC) ertoe dwingen. 
 1. De quarantaineregel in het basisonderwijs, kinderopvang en de crèches voor alle hoogrisicocontacten die de kinderen hebben opgelopen (volgens de huidige richtlijnen is dit in het huishouden waar het kind verblijft) wordt opgeheven, maar dit uitsluitend om naar school, de kinderopvang en de crèche te gaan. Leerlingen die niet ziek of besmet zijn, mogen dus naar school komen, ook wanneer ze een hoogrisicocontact hebben opgelopen.

  Leerlingen die ziek zijn of besmet, blijven thuis. Men vraagt dat scholen het regelmatig gebruik van zelftesten bij kinderen sterk blijven aanbevelen. 
 1. In het secundair onderwijs en het basisonderwijs gebeurt er geen contacttracing meer binnen de scholen door de CLB's. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contracttracing van deze jongeren voor contacten buiten de school wel door.  
 1. De IMC Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs herhalen en onderlijnen de zeer sterke aanbeveling (aan ouders) om voor de al geplande activiteiten met overnachting in zelftesting te voorzien.  

De maatregel over de noodremprocedure kan technisch onmiddellijk ingaan.  Voor de andere maatregelen zullen de technische aanpassingen op 3 februari 2022 in werking zijn.  

Alle bovenstaande maatregelen zijn bovendien tijdelijk van aard en worden herzien van zodra de epidemiologische situatie het toelaat. 

Zoals steeds vind je de maatregelen en veelgestelde vragen terug via de website van het Departement Onderwijs.  

We beseffen dat deze aanpassingen geen oplossing vormen voor alle problemen, aangezien het aantal besmettingen zeer hoog blijft, zowel blij leerlingen als collega's. Maar hopelijk biedt dit toch voor een heel aantal gevallen soelaas. 

Van harte bedankt voor je volgehouden inspanningen. 

 ------------------------------------

Corona-alert 25-1-2022

Naar aanleiding van de besmettingscijfers en de brede vraag naar een aanpassing van de test- en quarantainemaatregelen voor het onderwijs kwamen de onderwijspartners deze ochtend bijeen.

Er werd een advies opgemaakt over de test- en quarantainemaatregelen dat morgen tijdens een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en Onderwijs besproken zal worden. Dit voorstel houdt in dat leerlingen en personeelsleden met symptomen thuisblijven en zich laten testen. Wie positief test, blijft in isolatie. Wie negatief test, kan opnieuw naar school. Klassen moeten niet meer gesloten worden bij vier of meer besmettingen. Men blijft adviseren om regelmatig preventief een zelftest af te nemen. Deze aanpassingen bieden ook ruimte aan de CLB's omdat ze (tijdelijk) niet meer verplicht zullen zijn om de hoogrisicocontacten in de scholen in kaart te brengen.

Daarnaast werd het volgende beslist met ingang van 29 januari:
- Wat betreft het organiseren van infodagen en schoolbezoeken: de regeling rond niet-essentiële derden op school wordt aangepast om bezoeken aan scholen toe te laten die buiten de lesuren vallen. Dit kan georganiseerd worden conform de regels in de samenleving.
- Vanaf 29 januari zijn meerdaagse schoolreizen weer toegelaten. Men volgt de regeling voor sport- en jeugdkampen, zoals ze door het overlegcomité werd beslist. Er komt een decreet met terugwerkende kracht over het verbod op meerdaagse schoolreizen, dat geldt tot en met 28 januari, zodat scholen beroep kunnen doen op een annulatieverzekering.

Intussen maakt men ook werk van een barometer voor het onderwijs. Daarover komen de onderwijsverstrekkers maandag 31 januari opnieuw samen. Je vindt de maatregelen en veelgestelde vragen ook telkens terug op de website van het Departement Onderwijs
We houden jullie op de hoogte van de beslissing van de Interministeriële Conferentie morgen.

----------------------------------------

GO! alert 20-01-2022

Gezien de hoge viruscirculatie in de maatschappij en in scholen wordt het zorgvuldig uitvoeren van het huidige contactonderzoek en het naleven van de quarantainemaatregelen stilaan onmogelijk voor scholen, leerlingen, ouders en CLB. Het organiseren van onderwijs wordt met andere woorden in veel scholen bijzonder moeilijk. Deze lastige fase zal wellicht nog een aantal weken duren. Om die te overbruggen doen we enkele aanbevelingen.

Om ervoor te zorgen dat jongeren ook in deze epidemiologische context maximaal en veilig kunnen genieten van het recht op onderwijs is het cruciaal om alle maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen te benutten. Daartoe behoren absoluut de basisveiligheidsmaatregelen, die in deze fase van de pandemie van bijzonder groot belang zijn.

We zetten die voor alle duidelijkheid nog even op een rij:

• Draag het mondmasker in alle binnenruimtes, ook in de leraarskamer
• Zorg voor goede ventilatie van lokalen en voor een correct gebruik van de CO2-meters
• Was regelmatig je handen met zeep of ontsmettingsgel (handhygiëne)
• Bewaar maximaal de klasbubbels
• Zorg voor een veilige afstand tussen de klasbubbels in binnenruimtes
• Hou overlegmomenten zoveel mogelijk digitaal
• Laat geen niet-essentiële derden toe op school

Om de organisatie van het secundair onderwijs mogelijk te houden raden we aan om ook hier net als in het basisonderwijs niet langer vast te houden aan het contactonderzoek maar vanaf 4 besmettingen binnen de 7 dagen in een klasgroep en in overleg met het CLB over te schakelen op afstandsonderwijs.

We beseffen heel goed hoe moeilijk het op dit moment is om voor onderwijs te zorgen, laat staan goed onderwijs. We hopen met jullie dat deze beproeving binnenkort over zijn hoogtepunt mag zijn. Hou de moed erin. En bij voorbaat dank voor alle inspanningen. 

-------------------------------------------------------------------------

Corona-alert 17-01-2022 

1. Nieuwe, vereenvoudigde quarantaineregels voor leerlingen basisonderwijs bij hoogrisicocontact

Wanneer kinderen uit het basisonderwijs blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, worden ze beschouwd als personen met een hoogrisicocontact en dienen ze de algemene quarantaineregels na te leven. Dit houdt een quarantaine van 10 dagen in, met de mogelijkheid om vanaf dag 7 de woning te verlaten op voorwaarde dat de kinderen bij een zelftest negatief aantekenen. Op elke dag vanaf dag 7 tot en met dag 10 geldt deze verplichting. De quarantaine mag niet doorbroken worden om naar school of vrijetijdsactiviteiten te gaan.


Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd via een PCR- of antigeentest, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine. Na de quarantaineperiode geldt overigens gedurende een periode van 10 dagen verhoogde waakzaamheid. Dat betekent: mondmaskerdracht vanaf 6 jaar, afstand bewaren en het vermijden van contacten met kwetsbare personen.

Alle huidige maatregelen kan je nalezen op Corona: veelgestelde vragen - basis- en secundair onderwijs.

2. PBD en POC schakelen maximaal over op begeleiding op afstand

Tot het einde van de krokusvakantie schakelen PBD en POC over op maximaal telewerk. Hoewel de aanwezigheid van begeleiders op school onder strikte omstandigheden nog toegelaten is, kiezen ze ervoor om over te schakelen op begeleiding op afstand. Het is de veiligste (en ook een duidelijke) oplossing om het virus in te dijken. De PBD en POC hopen zo bij te dragen om de scholen zo lang mogelijk open te houden.

----------------------------------------------

11-01-2022  Quarantaineregels voor leerlingen gewijzigd

Leerlingen van het basisonderwijs die tijdens buitenschoolse activiteiten contact hadden met een besmette persoon, zijn een laagrisicocontact en mogen naar school gaan. Leerlingen die binnen het gezin een contact hadden met een besmette persoon zijn een hoogrisicocontact en volgen de quarantaineregels van de (minst gevaccineerde) inwonende volwassenen.

Leerlingen van het secundair onderwijs moeten na een hoogrisicocontact:

 • niet in quarantaine als ze volledig gevaccineerd zijn en geen symptomen hebben
 • 10 dagen in quarantaine als ze niet (volledig) gevaccineerd zijn
 • niet in quarantaine als ze de voorbije 5 maanden besmet geweest zijn.

Alle details vind je in de FAQ op Onderwijs Vlaanderen. Deze werd recent nog aangepast en bevat verfijningen t.o.v. de eerder gecommuniceerde maatregelen.

Rondleidingen op school niet toegelaten
De inschrijvingen voor volgend schooljaar komen eraan. Voor bezoeken, rondleidingen, infomomenten ... voor ouders die je in dat kader mogelijk plant de komende weken, geldt tot nader order de richtlijn rond derden op school: die mogen enkel aanwezig zijn voor zover dat noodzakelijk is om de leerplandoelstellingen te behalen. Dat betekent concreet dus dat deze activiteiten niet fysiek kunnen plaatsvinden op school.

----------------------------------------------------------

05/01/2022 - Gewijzigde test- en quarantainestrategie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.

Basisonderwijs

 • Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
 • Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
 • Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede samenleving:

 • Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben (de eerste 2 prikken), moeten na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test afleggen.
 • Wie slechts 1 prik kreeg, moet 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.
 • Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan;  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Alle niveaus

 • De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
 • De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.

Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies, leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken. 

De IMC Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs benadrukken dat de quarantaineregels hand in hand gaan met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het is cruciaal dat scholen volop blijven inzetten op mondmaskerplicht, CO2-meting en volgehouden ventilatie en verluchting.

---------------------------------------------------------


GO! Alert 21 december 2021

De interministeriële conferentie keurde op maandag 20 december de vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar goed op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Commissie voor Bio-ethiek.

Voor kinderen met onderliggende aandoeningen wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Deze kinderen krijgen prioriteit bij de vaccinatiecampagne. De Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor bio-ethiek stellen in hun advies dat het Covidvaccin aan gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar moet worden aangeboden op individuele en vrijwillige basis. De keuze voor het al dan niet vaccineren van gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar ligt bij de ouders.
Volgende overwegingen werden meegenomen bij het tot stand komen van de beslissing:

 • Het vaccin is veilig voor kinderen.
 • Er zijn tot nu toe geen ernstige bijwerkingen gesignaleerd bij kinderen (> 5.000.000 kinderen werd al gevaccineerd wereldwijd).
 • Het toedienen van boostervaccinatie bij volwassenen en het verder verhogen van de vaccinatiegraad vanaf 12 jaar is prioritair.
 • Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen prioritair het aanbod voor vaccinatie.
 • Hoewel kinderen zelden ernstig ziek worden ten gevolge van COVID ondervinden zij heel wat neveneffecten van COVID zoals een negatieve impact op het welbevinden, de seriële quarantaines, het sluiten van scholen, angst om kwetsbare familieleden te besmetten…
 • Kinderen zijn net als volwassenen een potentieel reservoir voor het virus en kunnen dus bijdragen tot het in stand houden van de pandemie.
 • Vaccinatie van de kinderen van 5 tot 11 jaar kan naast de andere veiligheidsmaatregelen bijdragen aan een dalende viruscirculatie met een verminderde druk op de ziekenhuizen.
 • Vaccinatie van kinderen kan bijdragen aan minder quarantaines en minder druk op het schoolsysteem.
 • Het al dan niet gevaccineerd zijn van een kind mag geen reden zijn om een kind te laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

Voor de organisatie van de vaccinaties is er een Vlaams belanghebbend vaccinatieoverleg opgericht door het Agentschap Zorg en Gezondheid dat wekelijks bijeenkomt. Het overleg zet de lijnen uit. De wijze waarop de vaccinatie operationeel vorm krijgt wordt uitgetekend door de eerstelijnszones in samenwerking met alle lokale partners waaronder de CLB's.

Stand van zaken op 15/12/2021 van dit Vlaams overleg:

kindervacc.png 

Aandachtspunten uit dit overleg voor onderwijs:

 • De vaccinatie wordt georganiseerd in de vaccinatiecentra of in vaccinatiepunten voor kinderen.
 • Er wordt voor gekozen om niet systematisch in scholen te vaccineren omwille van logistieke, juridische en ethische redenen. Logistieke argumenten waarom een vaccinatie in het vaccinatiecentrum de voorkeur heeft:
    o Vaccinatiecentra hebben de expertise om de logistieke operatie vorm te geven.
    o Verplaatsingen houden risico's in op het doorbreken van de koude keten van het vaccin.
    o De oproep gebeurt zoals bij de volwassenen waarbij risicopatiëntjes voorrang krijgen.
    o Broertjes en zusjes kunnen meekomen en op hetzelfde moment gevaccineerd worden, zonder dat ze zelf een uitnodiging hebben gekregen. Ouders moeten dit niet op voorhand aangeven.
    o Overbelasting voor scholen wordt vermeden
        - Aanwezigheid van derden op school: ouder of opvoedingsverantwoordelijke moet meekomen met kind.
        - Uitdelen en verzamelen van toestemmingsbrieven
        - Lokalen ter beschikking stellen
    o Overbelasting voor CLB's wordt vermeden: 
        - Triage van leerlingen die wel of niet mogen gevaccineerd worden op basis van de toestemmingsbrieven.

Juridisch aandachtspunten:

 • De beslissing tot vaccineren ligt bij de ouders.
 • De brief voor het informed consent van de overheid is juridisch gevalideerd en wordt digitaal bezorgd aan ouders.

Ethische aandachtspunten:

 • Vaccinatie is een keuze van de ouders.
 • Risico op polarisatie tussen leerlingen en ouders.
 • Risico op vaccineren van een leerling voor wie er geen toestemming was.
 • Negatief effect op het draagvlak voor het basisvaccinatieschema voor kinderen met risico op bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen.

 

Standpunt van de CLB-sector (netoverstijgend)


Vanuit de vaststellingen dat de reguliere opdrachten van de CLB's voor een derde schooljaar op rij opnieuw zwaar onder druk komen t.g.v. de opdracht in de contacttracing en het toenemend aantal vragen van leerlingen met mentale problemen of moeilijke opvoedingssituaties, hebben de CLB's weloverwogen volgend standpunt ingenomen:

De CLB's verlenen als partner hun medewerking aan de zorgraden wat betreft volgende zaken:

 • De CLB's stellen hun expertise inzake vaccineren van jonge kinderen ter beschikking in het overleg met de zorgraden. Het gaat om volgende zaken:
    o Hoe bereiken we laagdrempelig specifieke doelgroepen zoals leerlingen buitengewoon onderwijs, internaten…
    o De CLB's geven informatie aan scholen en ouders over de COVID-vaccinatie voor kinderen.
    o Waar nodig het sensibiliseren van ouders van kinderen met aandoeningen om zich te laten vaccineren.
 • Op vraag, indien er lokaal tijdelijk bij piekmomenten nood is aan extra handen kan het CLB in functie van de mogelijkheden van het centrum, (impact op reguliere opdrachten, contacttracing, beschikbaarheid van personeel..) bijspringen in de vaccinatiecentra of vaccinatiepunten.
 • CLB-artsen en -verpleegkundigen kunnen, zoals nu al het geval is, op vrijwillige basis hun medewerking verlenen aan de vaccinatiecentra of vaccinatiepunten.
 • Indien er vanuit het federaal/Vlaams beleid beslist wordt dat de CLB-verpleegkundigen en -artsen moeten worden ingezet om de kinderen te vaccineren in de vaccinatiecentra of de vaccinatiepunten, zullen de CLB's deze opdracht opnemen. Dit betekent evenwel dat de medische opdrachten en de bijdrage van artsen en verpleegkundigen aan de andere reguliere opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd.

De CLB's verlenen geen medewerking aan de zorgraden. Het gaat om volgende zaken:

 • De CLB's organiseren geen vaccinatiepunten.
 • De CLB's zijn geen voorstander van het systematisch vaccineren in scholen omwille van bovenstaande logistieke, juridische en ethische redenen.

De CLB's zijn bezorgd over de wijze waarop lokaal door de zorgraden aan de slag wordt gegaan omwille van:

 • Het ongelijkmatig uitrollen van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen.
 • Het risico op tijdsverlies en versnippering: CLB's behoren vaak tot meerdere eerstelijnszones met verschillend beleid wat tot versnippering leidt.
 • Het niet haalbaar zijn voor de CLB's omwille van onvoldoende menselijk kapitaal.

-----------------------------------------------------------------

Personeel basisonderwijs en kinderopvang kan terecht in vaccinatiecentra voor boostervaccin

Het is voor personeel van het basisonderwijs belangrijk om zo veilig mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Zij zijn een van de enige beroepsgroepen die werken met kinderen die momenteel nog niet gevaccineerd zijn. Ook andere veiligheidsmaatregelen zoals afstand houden zijn in scholen minder vanzelfsprekend.

Daarom hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en van Volksgezondheid Wouter Beke afgesproken dat personeel in het basisonderwijs en kinderbegeleiders voorrang kunnen krijgen voor een boosterprik, voor zover de reguliere prikstromen niet vertraagd worden.

Dit kan als aan deze 3 voorwaarden is voldaan:

 • Het personeelslid heeft op 20 december nog geen uitnodiging voor een boosterprik ontvangen.
 • Het interval met de vorige prik is verstreken en het personeelslid komt in aanmerking voor een boosterprik:
  • Ben je eerst met 1 dosis Janssen-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 2 maanden na je basisvaccinatie.
  • Ben je eerst met 2 dosissen AstraZeneca-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 4 maanden na je 2de prik.
  • Ben je eerst met 2 dosissen Pfizer of Moderna gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 4 maanden na je 2de prik.
 • Het vaccinatiecentrum heeft de nodige vaccins ter beschikking.
 • Vaccinatiecentra kunnen in dat geval een oproep doen aan het personeel van het basisonderwijs en de kinderopvang, dat zich dan kan aanmelden. Dat kan zelfs zonder reservatie, op basis van een lijst ... Daarover beslissen de vaccinatiecentra zelf. Mogelijk nemen ze daarvoor contact op met de school.
 • Deze personeelsleden kunnen zich uiteraard ook inschrijven op QVAX om door een vaccinatiecentrum te kunnen worden opgeroepen wanneer er vaccinatieplaatsen vrij zijn.
 • Welk vaccinatiecentrum zorgt voor de boostervaccinaties in welke gemeente en de contactgegevens van elk vaccinatiecentrum, vind je op Laatjevaccineren.be.
   -------------------------------------------------

Dringende en tijdelijke maatregelen SO n.a.v. de coronacrisis

Wijziging aan SO/2020/01. Als tegemoetkoming op de mogelijke impact van de coronapandemie op de organisatie van examens of andere evaluatieopdrachten, de GIP en de kwalificatieproef en de stages in OV 3 nam de Vlaamse regering een aantal maatregelen:

 • De termijn voor het van rechtswege veranderen van studierichting in het SO wordt verlengd t.e.m. 31/1/2022 (i.p.v. 15/1, de gebruikelijke termijn).
 • De GIP of kwalificatieproef wordt facultatief en is dus geen verplicht onderdeel van de leerlingenevaluatie. De afwezigheid door overmacht van deskundigen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van deze proeven.
 • In de kwalificatiefase van OV 3 van het BuSO kan afgeweken worden van de minimumduur van de stageverplichting.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.

--------------------------------------

FAQ's over de recente coronamaatregelen

1. Als een leerling weigert het mondmasker te dragen, moet je dan de toegang tot de school ontzeggen?

De juristen van het Departement Onderwijs hebben verduidelijkt hoe scholen moeten omgaan met (ouders van) leerlingen die het dragen van een mondmasker weigeren:

 • De verplichting om vanaf 6 jaar een mondmasker te dragen is een algemene plicht die federaal is opgelegd. De mondmaskerplicht op de school vanaf het 1e leerjaar is daar een gevolg van. Scholen kunnen niet anders dan deze maatregelen te volgen. Ze zijn zelfs verplicht dit te doen, anders kunnen ze aansprakelijk worden gesteld. Scholen kunnen enkel doorverwijzen naar de federale overheid bij klachten.
 • Een mondmasker kan enkel niet gedragen worden als er medische redenen zijn die worden gestaafd door een medisch attest. Is dat er niet en weigert de ouder het kind een mondmasker te laten dragen, dan kan de school het kind in principe weigeren. Dat is zo vanaf woensdag 8/12.
 • Of de school afstandsonderwijs voorziet voor leerlingen die een mondmasker weigeren te dragen zonder medisch attest en daardoor thuis blijven, is een autonome beslissing van de school. Kinderen die thuis blijven omwille van de mondmaskerplicht en die geen medisch attest hebben om dat te staven, zijn ongewettigd afwezig.
 • Ouders moeten zelf instaan voor de mondmaskers van hun kinderen. Scholen kunnen er zelf voor kiezen om er enkele te voorzien voor kinderen die er geen bij hebben, maar dit is niet verplicht voor scholen.

Aangezien je niemand met dwang een mondmasker kan of mag aandoen, komt dit erop neer dat je de leerling in kwestie de toegang tot de school zal moeten ontzeggen. We hopen van harte dat de dialoog van de eerste dagen de gemoederen bij bezorgde ouders heeft kunnen bedaren en dat het niet zo ver zal komen. Intussen vernemen we dat dit in een groot deel van onze scholen alvast vlot verlopen is. 

2. Moet de school of instelling mondmaskers voorzien voor de leerlingen?
Dat is niet verplicht, maar om leerlingen te helpen die hun mondmasker vergeten hebben of kwijt zijn is het een goed idee om zelf een aantal reservemondmaskers voor hen in voorraad te hebben. Het is wel nooit de bedoeling om leerlingen een mondmasker te laten opzetten in weerwil van hun ouders (zie hierboven).

3. Communicatie over CO2-meters in de klassen
We ontvangen vragen van ouders over het ontbreken van CO2-meters in de klas van hun kind. Mocht je hier ook vragen over krijgen, dan kan je deze als volgt beantwoorden:

 • Op het verplicht installeren van CO2-meters in elke klaslokaal staat geen precieze datum, maar het dient zo snel mogelijk te gebeuren. Deze speling is gelaten omdat niet alle scholen de mogelijkheid hebben om de CO2-meters meteen na het overlegcomité te plaatsen. Onze scholengroepen zijn volop bezig met het bestellen van de nodige apparatuur, maar we hopen op uw begrip dat die niet overal onmiddellijk geleverd worden. Onze school/scholengroep doet er intussen alles aan om de lessen zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Bedankt voor uw begrip.

4. Ondersteuning bij vragen over vaccinaties
In de corona-alert van maandag 6 december zat een brief over het vaccinatiebeleid en de opdrachten van het CLB. Deze brief kan nuttig zijn wanneer je geconfronteerd wordt met ouders die zich verzetten tegen vaccinaties (andere dan het COVID-vaccin, want dat gebeurt niet via het CLB. De huidige discussie daarover heeft echter ook de argwaan aangewakkerd ten opzichte van andere vaccins). Deze context was in de corona-alert van maandag 6 december blijkbaar onduidelijk.

5. Organisatie van noodopvang tijdens de extra week kerstvakantie

Er is nog geen uitsluitsel over de organisatie van noodopvang tijdens de bijkomende week van de kerstvakantie van maandag 20 tot en met 24 december. Daarvoor wordt er - samen met de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar analogie met de noodopvang in eerdere periodes van verlengde vakantie - een systeem uitgewerkt. Deze informatie en de handvatten vind je ook terug op de website van het Departement Onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-extra-maatregelen-in-onderwijs

------------------------------------------------------------------

6-12-2021   Boodschap van de afgevaardigd bestuurder

Beste collega

Naar aanleiding van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar van het basisonderwijs kregen we heel wat vragen binnen. Daarnaast ontvangen we her en der signalen dat sommige ouders zich verzetten tegen deze beslissing.

Onze scholen zijn verplicht zich te houden aan de maatregelen die gepubliceerd zijn in het koninklijk besluit van zaterdag 4 december en schooldirecties moeten erop toezien dat de maatregelen worden gerespecteerd. (zie de FAQ Onderwijs 'Op welke regelgeving zijn de afspraken en maatregelen in onderwijs gebaseerd?'). Bij klachten kunnen scholen doorverwijzen naar de federale overheid.

De achterliggende doelstelling is om zo veilig mogelijk onze leerlingen in het basisonderwijs voltijds contactonderwijs op school aan te bieden. Uit ervaringen in landen waar het mondmasker al langer verplicht is in de klas, zelfs in de lagere school, leren we dat leerlingen hier best goed mee omgaan. We maken ons sterk dat ook onze leerlingen dit zullen doen.
Het is vooral belangrijk om de dialoog met ouders over deze bezorgdheden te blijven aangaan, over de impact, over wanneer het masker wel en niet op moet en over de aanpak op school.

Hierbij enkele belangrijke opmerkingen:

 • Wanneer kinderen in de klas stilzitten, er voldoende afstand tussen elkaar is en er goed geventileerd wordt, mogen de mondkapjes af. 
 • Buiten op de speelplaats moet het mondmasker niet worden opgezet.
 • Organiseer zo veel mogelijk buitenactiviteiten. 
 • Bespreek met de leerlingen de noodzaak van een mondmasker.
 • Geef leerlingen en ouders de tijd om te wennen.
 • Praat met de leerlingen en ouders over de eventuele angsten. 

We merken dat de dialoog met ouders niet altijd gemakkelijk is en er niet altijd bereidheid is om naar elkaar te luisteren. Dat maakt een en ander er niet makkelijker op. 
Tot slot, wanneer dat praten echt te moeilijk is geworden, kan je eventueel nog gebruik maken van twee voorbeeldbrieven die we voor jullie hebben klaargezet.

We beseffen dat sommige ouders zo ver kunnen gaan dat ze hun kind thuis houden met een afwezigheidsbriefje of dat kinderen soms ook over een doktersattest kunnen beschikken waarin staat dat zij geen mondmasker mogen/kunnen dragen. Indien ze hier niet over beschikken zijn deze kinderen ongewettigd afwezig. 

Je vindt alle informatie en veelgestelde vragen terug op de website van Departement Onderwijs. 

Met vriendelijke groeten
Koen Pelleriaux

---------------------------------------------------------------------Klopt het dat bij afwezigheid van een leerling wegens quarantaine dit moet gewettigd worden door een quarantaine attest?

Lees meer in de omzendbrief tijdelijke registraties van afwezigheden NO/2020/01
Specifiek voor de corona-epidemie registreer je de afwezigheden van je voltijds leerplichtige leerlingen als volgt: 

  • Leerlingen die afwezig zijn omdat ze in quarantaine zitten: code R
  • Na een reis op basis van Passenger Location Form: wettiging door de ouders (via bevestigingssms, quarantaineattest of schriftelijke verklaring ouders) 
  • Vermoeden van ziekte/besmetting bij de leerling zelf: wettiging door schriftelijke verklaring ouders of een quarantaine-attest. Zodra duidelijk is dat het om een besmetting/ziekte gaat, wordt het quarantaineattest, de bevestiging van een positieve test of het ziekteattest van de arts aan de school bezorgd (en krijgt de leerling afwezigheidscode Z) 
  • Quarantaine na contactonderzoek door CLB: wettiging door callcenter (quarantaineattest)
  • Quarantaine na hoog risicocontact: quarantaineattest, of wettiging door positieve test of ziekteattest gezinslid als het gaat om een hoog risicocontact binnen het gezin 
  • Leerlingen die afwezig zijn omwille van een vaccinatie: code R
  • De uitnodiging tot vaccinatie geldt als bewijs. De afwezigheid geldt voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te krijgen, inclusief de verplaatsing. Als een leerling na een vaccinatie ziek is, is een doktersbriefje vereist. 
  • Leerlingen die niet op school verwacht worden (omdat de school/leerlingengroep niet is opengesteld): code X 

   Voor leerlingen die met een gegronde reden (problemen met hun internetverbinding of hun laptop, ziekte…) afwezig zijn in eventuele digitale les(sen) hebben scholen de autonomie om - rekening houdend met de lokale context en met de concrete situatie van de leerling in kwestie – deze afwezigheid niet als problematisch te beschouwen. De leerling krijgt dan code X. De school is het best geplaatst om de concrete situatie van een leerling in te schatten en een beslissing te nemen. 

   Leerplichtige leerlingen die thuis worden gehouden zonder gegronde reden of weigeren eventueel aangeboden afstandsonderwijs te volgen zonder gegronde reden, worden door de school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden (code B). De leerling wordt dan als spijbelaar beschouwd. Het is belangrijk om als school in gesprek te gaan met de ouders over de afwezigheid van hun kind. Verwijs hen door naar het CLB voor verdere ondersteuning. Maak eventuele angstgevoelens bespreekbaar. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de schooltoeslag (deel van het groeipakket, voordien kinderbijslag) op termijn teruggevorderd worden.


Wat kan/mag een school doen wanneer de school vermoedt/weet dat een leerling de quarantaineregels niet opvolgt en naar school komt?

Twijfel je of een leerling naar school mag komen? Ga in gesprek met de ouders.
Bekijk samen de beslisbomen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ).
Zij helpen bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen op basis van een aantal vragen (bv. is de leerling kwetsbaar voor corona? Welke klachten heeft de leerling?)
Er zijn beslisbomen voor zowel kleuters als leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Kan een onderwijsinstelling gebruik maken van het Covid Safe Ticket (coronacertificaat)?

Onderwijsinstellingen kunnen het Covid Safe Ticket (CST) voor leerlingen of personeelsleden niet  verplichten als voorwaarde om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.
Het CST kan ook niet gebruikt worden als middel om bepaalde onderwijsactiviteiten uitsluitend voor te behouden voor leerlingen die over een CST beschikken of om bijkomende voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld mondmasker) op te leggen.
Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie (bv. museumuitbater) een CST of coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen. In dat geval kan je als onderwijsinstelling je leerlingen hierop wijzen, zonder evenwel bij elke leerling individueel de geldigheid van het certificaat te controleren. 
Een coronatest kan enkel een testcertificaat opleveren als het gaat over een PCR-test die afgenomen is door een zorgverlener of laboratorium én die onderzocht is in een erkend Belgisch laboratorium of als het gaat over een antigeen test (sneltest) uitgevoerd door een dokter, testcentrum of bepaalde Belgische apotheken. Alleen testresultaten die terecht komen in de centrale Sciensano-databank kunnen als bron dienen om testcertificaten aan te maken.

Eventuele kosten die voortvloeien uit testing, mag je als school doorrekenen aan ouders. Hou daarbij rekening met hun financiële draagkracht en werk aan oplossingen op maat.

Contacttracing CLB's - gewijzigde maatregelen 

Vanaf 9 september wijzigen de maatregelen rond de contacttracing. De CLB's hebben als opdracht de hoogrisicocontacten te detetecteren. 

Werkwijze
Het contactopsporingsonderzoek door CLB start pas wanneer het CLB via LARS de melding krijgt dat een leerling/ personeelslid positief heeft getest. Ze brengen de hoogrisicocontacten op de hoogte via SMS. In de SMS wordt meteen een code voor een PCR-test gegeven met de boodschap dat ze zullen worden gecontacteerd door het conttactracingscentrum. De rol van de school beperkt zich tot het bezorgen van de standaardinformatiebrief met informatie voor hoog- en laagrisicocontacten aan de betrokkenen leerlingen. Deze brief zal door het departement onderwijs eerstdaags online  worden gezet. De scholen moeten geen contact opnemen met de contacttracingscentra. De scholen geven de namen en de contactgegevens van personeelsleden die door het CLB als hoogrisicocontacten zijn aangeduid door aan de arbeidsgeneeskundige dienst.

Zo kunnen onze CLB's opnieuw focussen op hun reguliere opdrachten, het maken van een inhaalbeweging en zich toeleggen op hun bijkomende opdracht inzake welbevinden van leerlingen.

Lees hier de gewijzigde maatregelen.

Heb je vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs? De Veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het departement Onderwijs maken je wegwijs.
De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming.
Je kan ook elke weekdag tussen 8 en 17 uur terecht bij het callcenter corona van AGODI op het nummer 02 553 27 46. 

Ondersteuning voor onze GO! professionals

Ook bij het GO! doen we al het nodige om de juiste informatie en ontwikkeld materiaal te bezorgen aan onze professionals. 

In de rubriek Pedagogische ondersteuning vind je het pedagogisch ondersteuningsaanbod. Deze rubriek wordt ontwikkeld door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Nieuws