Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

<<< Update 22 september - Verdere versoepelingen - Mondmaskerplicht vervalt - Aanpassingen quarantainemaatregelen - Covid Safe Ticket voor schooluitstappen>>>

Verdere versoepelingen in onderwijs

Leraren en leerlingen hebben zich al massaal laten vaccineren. Bijna 69% van de leerlingen in het secundair onderwijs is intussen volledig gevaccineerd. Meer dan 77% kreeg daar al een eerste prik. En bijna 95 % van het onderwijspersoneel is volledig gevaccineerd. Deze indrukwekkende cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. Dat besliste Onderwijsminister Ben Weyts. Concreet:

 • vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober.
 • worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 27 september.
 • werd in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid afgesproken dat er een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in scholen.

Verderop in deze update lees je meer over deze versoepelingen. Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijsveld, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.

Door de afwijkende coronacijfers en geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest blijven voor Brusselse scholen tot nader order striktere maatregelen gelden. 

Het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs krijgen zo snel mogelijk een gerichte communicatie omtrent de versoepelingen in hun onderwijsniveau.

Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen

 • Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus ook in het secundair onderwijs. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, net als in het basisonderwijs, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.
 • Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 'verdedigingslinie' om besmetting te voorkomen.
 • De preventieadviseur van je school kan op basis van de verplichte risicoanalyse altijd extra ingrepen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter verplichten, capaciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht ...). Ook een lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen (bv. mondmaskerplicht aan de schoolpoort).
 • In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste plaats toe te wijzen.

Quarantainemaatregelen worden aangepast

 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en quarantaine:
  • Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
  • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

Cijfers over vaccinatiegraad per school

 • Vanaf 22 september krijgen CLB's en lokale besturen via het Scholendashboard zicht op de vaccinatiegraad van leerlingen (so) en personeel (bo, so) per school en graad. De CLB's zullen tegen 1 oktober dat percentage eenmalig aan scholen bezorgen; daarna krijgen scholen het op aanvraag.
 • In scholen waar dat percentage laag is, geldt dat als signaal voor het CLB om daar extra te informeren en sensibiliseren.
 • Voorlopig zijn er nog geen cijfers beschikbaar voor scholen in Brussel.

Lees hoe je als school communiceert over je vaccinatiegraad.

Covid Safe Ticket voor schooluitstappen

 • Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie (bv. museumuitbater) een Covid Safe Ticket (CST) of coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen. Voor buitenlandse reizen is dat sowieso het geval.
 • Als school kan je leerlingen daar enkel op wijzen, zónder evenwel leerlingen te vragen naar hun vaccinatiestatus — en hen op basis daarvan te weigeren — en zonder bij elke leerling de geldigheid van het certificaat te controleren.

Eventuele kosten die voortvloeien uit testing, mag je als school doorrekenen aan ouders. Hou daarbij rekening met hun financiële draagkracht en werk aan oplossingen op maat.


Klopt het dat bij afwezigheid van een leerling wegens quarantaine dit moet gewettigd worden door een quarantaine attest?

Lees meer in de omzendbrief tijdelijke registraties van afwezigheden NO/2020/01
Specifiek voor de corona-epidemie registreer je de afwezigheden van je voltijds leerplichtige leerlingen als volgt: 

  • Leerlingen die afwezig zijn omdat ze in quarantaine zitten: code R
  • Na een reis op basis van Passenger Location Form: wettiging door de ouders (via bevestigingssms, quarantaineattest of schriftelijke verklaring ouders) 
  • Vermoeden van ziekte/besmetting bij de leerling zelf: wettiging door schriftelijke verklaring ouders of een quarantaine-attest. Zodra duidelijk is dat het om een besmetting/ziekte gaat, wordt het quarantaineattest, de bevestiging van een positieve test of het ziekteattest van de arts aan de school bezorgd (en krijgt de leerling afwezigheidscode Z) 
  • Quarantaine na contactonderzoek door CLB: wettiging door callcenter (quarantaineattest)
  • Quarantaine na hoog risicocontact: quarantaineattest, of wettiging door positieve test of ziekteattest gezinslid als het gaat om een hoog risicocontact binnen het gezin 
  • Leerlingen die afwezig zijn omwille van een vaccinatie: code R
  • De uitnodiging tot vaccinatie geldt als bewijs. De afwezigheid geldt voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te krijgen, inclusief de verplaatsing. Als een leerling na een vaccinatie ziek is, is een doktersbriefje vereist. 
  • Leerlingen die niet op school verwacht worden (omdat de school/leerlingengroep niet is opengesteld): code X 

   Voor leerlingen die met een gegronde reden (problemen met hun internetverbinding of hun laptop, ziekte…) afwezig zijn in eventuele digitale les(sen) hebben scholen de autonomie om - rekening houdend met de lokale context en met de concrete situatie van de leerling in kwestie – deze afwezigheid niet als problematisch te beschouwen. De leerling krijgt dan code X. De school is het best geplaatst om de concrete situatie van een leerling in te schatten en een beslissing te nemen. 

   Leerplichtige leerlingen die thuis worden gehouden zonder gegronde reden of weigeren eventueel aangeboden afstandsonderwijs te volgen zonder gegronde reden, worden door de school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden (code B). De leerling wordt dan als spijbelaar beschouwd. Het is belangrijk om als school in gesprek te gaan met de ouders over de afwezigheid van hun kind. Verwijs hen door naar het CLB voor verdere ondersteuning. Maak eventuele angstgevoelens bespreekbaar. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de schooltoeslag (deel van het groeipakket, voordien kinderbijslag) op termijn teruggevorderd worden.


Wat kan/mag een school doen wanneer de school vermoedt/weet dat een leerling de quarantaineregels niet opvolgt en naar school komt?

Twijfel je of een leerling naar school mag komen? Ga in gesprek met de ouders.
Bekijk samen de beslisbomen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ).
Zij helpen bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen op basis van een aantal vragen (bv. is de leerling kwetsbaar voor corona? Welke klachten heeft de leerling?)
Er zijn beslisbomen voor zowel kleuters als leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.


Kan een onderwijsinstelling gebruik maken van het Covid Safe Ticket (coronacertificaat)?

Onderwijsinstellingen kunnen het Covid Safe Ticket (CST) voor leerlingen of personeelsleden niet  verplichten als voorwaarde om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.
Het CST kan ook niet gebruikt worden als middel om bepaalde onderwijsactiviteiten uitsluitend voor te behouden voor leerlingen die over een CST beschikken of om bijkomende voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld mondmasker) op te leggen.
Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie (bv. museumuitbater) een CST of coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen. In dat geval kan je als onderwijsinstelling je leerlingen hierop wijzen, zonder evenwel bij elke leerling individueel de geldigheid van het certificaat te controleren. 
Een coronatest kan enkel een testcertificaat opleveren als het gaat over een PCR-test die afgenomen is door een zorgverlener of laboratorium én die onderzocht is in een erkend Belgisch laboratorium of als het gaat over een antigeen test (sneltest) uitgevoerd door een dokter, testcentrum of bepaalde Belgische apotheken. Alleen testresultaten die terecht komen in de centrale Sciensano-databank kunnen als bron dienen om testcertificaten aan te maken.

Eventuele kosten die voortvloeien uit testing, mag je als school doorrekenen aan ouders. Hou daarbij rekening met hun financiële draagkracht en werk aan oplossingen op maat.

Contacttracing CLB's - gewijzigde maatregelen 

Vanaf 9 september wijzigen de maatregelen rond de contacttracing. De CLB's hebben als opdracht de hoogrisicocontacten te detetecteren. 

Werkwijze
Het contactopsporingsonderzoek door CLB start pas wanneer het CLB via LARS de melding krijgt dat een leerling/ personeelslid positief heeft getest. Ze brengen de hoogrisicocontacten op de hoogte via SMS. In de SMS wordt meteen een code voor een PCR-test gegeven met de boodschap dat ze zullen worden gecontacteerd door het conttactracingscentrum. De rol van de school beperkt zich tot het bezorgen van de standaardinformatiebrief met informatie voor hoog- en laagrisicocontacten aan de betrokkenen leerlingen. Deze brief zal door het departement onderwijs eerstdaags online  worden gezet. De scholen moeten geen contact opnemen met de contacttracingscentra. De scholen geven de namen en de contactgegevens van personeelsleden die door het CLB als hoogrisicocontacten zijn aangeduid door aan de arbeidsgeneeskundige dienst.

Zo kunnen onze CLB's opnieuw focussen op hun reguliere opdrachten, het maken van een inhaalbeweging en zich toeleggen op hun bijkomende opdracht inzake welbevinden van leerlingen.

Lees hier de gewijzigde maatregelen.

Uitzonderingsmaatregelen personeel lopen af

Dankzij de hoge vaccinatiegraad is het nieuwe schooljaar ook op personeelsvlak grotendeels normaal gestart. Op 31 augustus 2021 liepen de uitzonderingsmaatregelen in de personeelsregelgeving definitief af, zowel in de Vlaamse als Brusselse instellingen. Heirkracht (code DO 046) is niet meer mogelijk, net zo min als de 'corona-vervangingsmaatregelen' en de uitbreiding van het verlof wegens overmacht. Afwezigheden volgen vanaf 1 september opnieuw de regels van vóór de pandemie. Dat betekent o.a. dat personeelsleden bij ziekte de attesten opnieuw bezorgen aan de scholen en het controleorgaan. Meer info.

Start schooljaar met beperkte coronamaatregelen

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur op basis van de veiligheidssituatie op school of de lokale crisiscel op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven gehandhaafd tot minstens eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen kan het onderwijsoverleg vroeger samenkomen voor een evaluatie.
Zo is een mondmasker niet langer altijd verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. In het secundair vervalt de mondmaskerplicht binnen de klasruimte, wanneer leerlingen en leraren neerzitten. Voor alle activiteiten buiten de klasruimte gelden de algemene regels van de maatschappij. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats en de gangen indien geen afstand kan worden gerespecteerd, geen mondmasker voor sportactiviteiten.
Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een basisset van maatregelen kunnen - indien nodig - bijkomende striktere en kordate maatregelen volgen, zowel algemeen als specifiek:

 1. Basisset van maatregelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds en deeltijds (buitengewoon) secundair onderwijs en de internaten. (Het overzicht voor DKO, VWO, CBE en hoger onderwijs volgt zo snel mogelijk)
 2. In gemeenten waar de situatie op basis van de cijfers acuut is, kan de lokale crisiscel net zoals vorig schooljaar per direct en afhankelijk van de situatie overgaan tot extra maatregelen:
  • mondmaskers bij personeel en leerlingen (+10 jaar) gedurende 14 dagen
  • preventief testen van klasgroep(en) (d.m.v. codes die het CLB genereert of mobiele teams)
  • quarantaine van klasgroep(en)

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar blijven daar gehandhaafd.

Enkele aandachtspunten:

 • Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. De preventieadviseur van je school - zowel in het basisonderwijs als het secundair- oordeelt over de veiligheid van de lokalen en kan je opleggen - waar nodig - een CO2-meter te installeren of een mondmaskerplicht in te voeren. Lees alle richtlijnen over verluchten en ventileren in het draaiboek.
 • Inzetten op goede handhygiëne blijft eveneens belangrijk. Blijf je leerlingen en personeel sensibiliseren.

Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school volg je nog steeds de richtlijnen en aanpak van het CLB.

Tekst van het overleg over opstart nieuwe schooljaar

Hierbij vind je  de integrale tekst die de minister, de onderwijspartners en de experten op 17 augustus 2021 opstelden naar aanleiding van het overleg rond de opstart van het nieuwe schooljaar.

Heb je vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs? De Veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het departement Onderwijs maken je wegwijs.
De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming.
Je kan ook elke weekdag tussen 8 en 17 uur terecht bij het callcenter corona van AGODI op het nummer 02 553 27 46. 

Ondersteuning voor onze GO! professionals

Ook bij het GO! doen we al het nodige om de juiste informatie en ontwikkeld materiaal te bezorgen aan onze professionals. 

In de rubriek Pedagogische ondersteuning vind je het pedagogisch ondersteuningsaanbod. Deze rubriek wordt ontwikkeld door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Nieuws