Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

<<< Update 20 januari 2022 - maximaal waarborgen van recht op onderwijs, aanhouden van basisveiligheidsmaatregelen en realisme bij contactonderzoek>>>

GO! alert 20-01-2022

Beste collega

Gezien de hoge viruscirculatie in de maatschappij en in scholen wordt het zorgvuldig uitvoeren van het huidige contactonderzoek en het naleven van de quarantainemaatregelen stilaan onmogelijk voor scholen, leerlingen, ouders en CLB. Het organiseren van onderwijs wordt met andere woorden in veel scholen bijzonder moeilijk. Deze lastige fase zal wellicht nog een aantal weken duren. Om die te overbruggen doen we enkele aanbevelingen.

Om ervoor te zorgen dat jongeren ook in deze epidemiologische context maximaal en veilig kunnen genieten van het recht op onderwijs is het cruciaal om alle maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen te benutten. Daartoe behoren absoluut de basisveiligheidsmaatregelen, die in deze fase van de pandemie van bijzonder groot belang zijn.

We zetten die voor alle duidelijkheid nog even op een rij:

• Draag het mondmasker in alle binnenruimtes, ook in de leraarskamer
• Zorg voor goede ventilatie van lokalen en voor een correct gebruik van de CO2-meters
• Was regelmatig je handen met zeep of ontsmettingsgel (handhygiëne)
• Bewaar maximaal de klasbubbels
• Zorg voor een veilige afstand tussen de klasbubbels in binnenruimtes
• Hou overlegmomenten zoveel mogelijk digitaal
• Laat geen niet-essentiële derden toe op school

Om de organisatie van het secundair onderwijs mogelijk te houden raden we aan om ook hier net als in het basisonderwijs niet langer vast te houden aan het contactonderzoek maar vanaf 4 besmettingen binnen de 7 dagen in een klasgroep en in overleg met het CLB over te schakelen op afstandsonderwijs.

We beseffen heel goed hoe moeilijk het op dit moment is om voor onderwijs te zorgen, laat staan goed onderwijs. We hopen met jullie dat deze beproeving binnenkort over zijn hoogtepunt mag zijn. Hou de moed erin. En bij voorbaat dank voor alle inspanningen. 

-------------------------------------------------------------------------

Corona-alert 17-01-2022 

1. Nieuwe, vereenvoudigde quarantaineregels voor leerlingen basisonderwijs bij hoogrisicocontact

Wanneer kinderen uit het basisonderwijs blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, worden ze beschouwd als personen met een hoogrisicocontact en dienen ze de algemene quarantaineregels na te leven. Dit houdt een quarantaine van 10 dagen in, met de mogelijkheid om vanaf dag 7 de woning te verlaten op voorwaarde dat de kinderen bij een zelftest negatief aantekenen. Op elke dag vanaf dag 7 tot en met dag 10 geldt deze verplichting. De quarantaine mag niet doorbroken worden om naar school of vrijetijdsactiviteiten te gaan.

Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd via een PCR- of antigeentest, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine. Na de quarantaineperiode geldt overigens gedurende een periode van 10 dagen verhoogde waakzaamheid. Dat betekent: mondmaskerdracht vanaf 6 jaar, afstand bewaren en het vermijden van contacten met kwetsbare personen.

Alle huidige maatregelen kan je nalezen op Corona: veelgestelde vragen - basis- en secundair onderwijs.

2. PBD en POC schakelen maximaal over op begeleiding op afstand

Tot het einde van de krokusvakantie schakelen PBD en POC over op maximaal telewerk. Hoewel de aanwezigheid van begeleiders op school onder strikte omstandigheden nog toegelaten is, kiezen ze ervoor om over te schakelen op begeleiding op afstand. Het is de veiligste (en ook een duidelijke) oplossing om het virus in te dijken. De PBD en POC hopen zo bij te dragen om de scholen zo lang mogelijk open te houden.

----------------------------------------------

11-01-2022  Quarantaineregels voor leerlingen gewijzigd

Leerlingen van het basisonderwijs die tijdens buitenschoolse activiteiten contact hadden met een besmette persoon, zijn een laagrisicocontact en mogen naar school gaan. Leerlingen die binnen het gezin een contact hadden met een besmette persoon zijn een hoogrisicocontact en volgen de quarantaineregels van de (minst gevaccineerde) inwonende volwassenen.

Leerlingen van het secundair onderwijs moeten na een hoogrisicocontact:

 • niet in quarantaine als ze volledig gevaccineerd zijn en geen symptomen hebben
 • 10 dagen in quarantaine als ze niet (volledig) gevaccineerd zijn
 • niet in quarantaine als ze de voorbije 5 maanden besmet geweest zijn.

Alle details vind je in de FAQ op Onderwijs Vlaanderen. Deze werd recent nog aangepast en bevat verfijningen t.o.v. de eerder gecommuniceerde maatregelen.

Rondleidingen op school niet toegelaten
De inschrijvingen voor volgend schooljaar komen eraan. Voor bezoeken, rondleidingen, infomomenten ... voor ouders die je in dat kader mogelijk plant de komende weken, geldt tot nader order de richtlijn rond derden op school: die mogen enkel aanwezig zijn voor zover dat noodzakelijk is om de leerplandoelstellingen te behalen. Dat betekent concreet dus dat deze activiteiten niet fysiek kunnen plaatsvinden op school.

----------------------------------------------------------

Corona-alert 06/01/2022

Beste collega
 
Vandaag evalueerde het Overlegcomité de coronasituatie in het licht van de snelle opmars van de omikronvariant. Zij hebben bekrachtigd dat de scholen op 10 januari kunnen openen zoals voorzien tijdens het vorige overleg op 22 december. Je vindt de tekst van de GO! alert die we je toen bezorgden hier terug.
 
Gisteren werd er een nieuwe test- en quarantainestrategie voor het onderwijs vastgelegd, na een aanpassing van de regels voor de brede samenleving.
 
De nieuwste coronarichtlijnen en veelgestelde vragen zijn steeds te raadplegen via de website van het Departement Onderwijs.
 
Ik wens jou, samen met je naasten en geliefden, een goede gezondheid toe, een voorspoedig 2022 en dat de komende weken en maanden vlot mogen verlopen.
 
Hartelijke groet


Koen 

-------------------------------------------------


05/01/2022 - Gewijzigde test- en quarantainestrategie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.

Basisonderwijs

 • Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
 • Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
 • Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede samenleving:

 • Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben (de eerste 2 prikken), moeten na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook geen PCR-test afleggen.
 • Wie slechts 1 prik kreeg, moet 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.
 • Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan;  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Alle niveaus

 • De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
 • De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.

Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies, leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken. 

De IMC Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs benadrukken dat de quarantaineregels hand in hand gaan met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het is cruciaal dat scholen volop blijven inzetten op mondmaskerplicht, CO2-meting en volgehouden ventilatie en verluchting.

---------------------------------------------------------

22/12/2021 - Opstart na de kerstvakantie

Om scholen, centra en academies duidelijkheid te bieden over de opstart van het tweede trimester vond er vanavond overleg plaats tussen minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experten.

Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs de geldende coronamaatregelen van kracht om de viruscirculatie in te dijken. In deze update lees je de maatregelen die in beginsel van toepassing zijn tot eind januari.

Recente CLB-cijfers tonen, naar analogie met de cijfers in de samenleving, een forse daling van het aantal besmettingen en quarantaines in de 2 weken vóór de vervroegde kerstvakantie in het basisonderwijs, mede dankzij het nauwgezet volgen van de maatregelen door scholen. Respect en dank om dat in moeilijke omstandigheden vol te houden.

Nog even en het eerste trimester zit erop. Geniet van een welverdiende vakantie!

 

100% contactonderwijs

 • Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% contactonderwijs bieden.
 • Blijf maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, indoor speelruimtes ...) vermijden.
 • Blijf vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.

Blijf permanent inzetten op ventilatie

Vergaderingen en activiteiten

 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, bijscholingen, pedagogische studiedagen, teambuildings ... blijven tot minstens 28 januari digitaal plaatsvinden.
 • Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker.

Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.

Mondmaskerplicht

Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving: verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar). Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB.

Vanaf het 1e leerjaar basisonderwijs blijft - minstens tot 28 januari - gelden:

 • Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • In het buitengewoon onderwijs geldt dit enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Veilig gebruik van de lerarenkamer

 • In de lerarenkamer kan er enkel gewerkt en geluncht worden.

Draag steeds een mondmasker en ventileer zo veel mogelijk. Voorzie een CO2-meter. Bij overschrijding van 1200 ppm CO2, gaat de lerarenkamer dicht.


Eén- en meerdaagse uitstappen

 • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.

Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen. Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

 

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Op dit ogenblik wordt een inschrijving genomen via een fysieke handtekening op het schoolreglement en het pedagogisch project, conform het inschrijvingsrecht.

Het valt echter niet uit te sluiten dat bij de start van de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (maart 2022) fysieke inschrijvingen vanwege de epidemiologische omstandigheden niet mogelijk zullen zijn.

Daarom wordt nagegaan of het decretaal opnieuw mogelijk moet worden gemaakt om de fysieke inschrijving op te schorten waar nodig en inschrijven op afstand toe te laten d.m.v. een akkoordverklaring.

 ---------------------------------------


GO! Alert 21 december 2021

De interministeriële conferentie keurde op maandag 20 december de vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar goed op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Commissie voor Bio-ethiek.

Voor kinderen met onderliggende aandoeningen wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Deze kinderen krijgen prioriteit bij de vaccinatiecampagne. De Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor bio-ethiek stellen in hun advies dat het Covidvaccin aan gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar moet worden aangeboden op individuele en vrijwillige basis. De keuze voor het al dan niet vaccineren van gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar ligt bij de ouders.
Volgende overwegingen werden meegenomen bij het tot stand komen van de beslissing:

 • Het vaccin is veilig voor kinderen.
 • Er zijn tot nu toe geen ernstige bijwerkingen gesignaleerd bij kinderen (> 5.000.000 kinderen werd al gevaccineerd wereldwijd).
 • Het toedienen van boostervaccinatie bij volwassenen en het verder verhogen van de vaccinatiegraad vanaf 12 jaar is prioritair.
 • Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen prioritair het aanbod voor vaccinatie.
 • Hoewel kinderen zelden ernstig ziek worden ten gevolge van COVID ondervinden zij heel wat neveneffecten van COVID zoals een negatieve impact op het welbevinden, de seriële quarantaines, het sluiten van scholen, angst om kwetsbare familieleden te besmetten…
 • Kinderen zijn net als volwassenen een potentieel reservoir voor het virus en kunnen dus bijdragen tot het in stand houden van de pandemie.
 • Vaccinatie van de kinderen van 5 tot 11 jaar kan naast de andere veiligheidsmaatregelen bijdragen aan een dalende viruscirculatie met een verminderde druk op de ziekenhuizen.
 • Vaccinatie van kinderen kan bijdragen aan minder quarantaines en minder druk op het schoolsysteem.
 • Het al dan niet gevaccineerd zijn van een kind mag geen reden zijn om een kind te laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

Voor de organisatie van de vaccinaties is er een Vlaams belanghebbend vaccinatieoverleg opgericht door het Agentschap Zorg en Gezondheid dat wekelijks bijeenkomt. Het overleg zet de lijnen uit. De wijze waarop de vaccinatie operationeel vorm krijgt wordt uitgetekend door de eerstelijnszones in samenwerking met alle lokale partners waaronder de CLB's.

Stand van zaken op 15/12/2021 van dit Vlaams overleg:

kindervacc.png 

Aandachtspunten uit dit overleg voor onderwijs:

 • De vaccinatie wordt georganiseerd in de vaccinatiecentra of in vaccinatiepunten voor kinderen.
 • Er wordt voor gekozen om niet systematisch in scholen te vaccineren omwille van logistieke, juridische en ethische redenen. Logistieke argumenten waarom een vaccinatie in het vaccinatiecentrum de voorkeur heeft:
    o Vaccinatiecentra hebben de expertise om de logistieke operatie vorm te geven.
    o Verplaatsingen houden risico's in op het doorbreken van de koude keten van het vaccin.
    o De oproep gebeurt zoals bij de volwassenen waarbij risicopatiëntjes voorrang krijgen.
    o Broertjes en zusjes kunnen meekomen en op hetzelfde moment gevaccineerd worden, zonder dat ze zelf een uitnodiging hebben gekregen. Ouders moeten dit niet op voorhand aangeven.
    o Overbelasting voor scholen wordt vermeden
        - Aanwezigheid van derden op school: ouder of opvoedingsverantwoordelijke moet meekomen met kind.
        - Uitdelen en verzamelen van toestemmingsbrieven
        - Lokalen ter beschikking stellen
    o Overbelasting voor CLB's wordt vermeden: 
        - Triage van leerlingen die wel of niet mogen gevaccineerd worden op basis van de toestemmingsbrieven.

Juridisch aandachtspunten:

 • De beslissing tot vaccineren ligt bij de ouders.
 • De brief voor het informed consent van de overheid is juridisch gevalideerd en wordt digitaal bezorgd aan ouders.

Ethische aandachtspunten:

 • Vaccinatie is een keuze van de ouders.
 • Risico op polarisatie tussen leerlingen en ouders.
 • Risico op vaccineren van een leerling voor wie er geen toestemming was.
 • Negatief effect op het draagvlak voor het basisvaccinatieschema voor kinderen met risico op bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen.

 

Standpunt van de CLB-sector (netoverstijgend)


Vanuit de vaststellingen dat de reguliere opdrachten van de CLB's voor een derde schooljaar op rij opnieuw zwaar onder druk komen t.g.v. de opdracht in de contacttracing en het toenemend aantal vragen van leerlingen met mentale problemen of moeilijke opvoedingssituaties, hebben de CLB's weloverwogen volgend standpunt ingenomen:

De CLB's verlenen als partner hun medewerking aan de zorgraden wat betreft volgende zaken:

 • De CLB's stellen hun expertise inzake vaccineren van jonge kinderen ter beschikking in het overleg met de zorgraden. Het gaat om volgende zaken:
    o Hoe bereiken we laagdrempelig specifieke doelgroepen zoals leerlingen buitengewoon onderwijs, internaten…
    o De CLB's geven informatie aan scholen en ouders over de COVID-vaccinatie voor kinderen.
    o Waar nodig het sensibiliseren van ouders van kinderen met aandoeningen om zich te laten vaccineren.
 • Op vraag, indien er lokaal tijdelijk bij piekmomenten nood is aan extra handen kan het CLB in functie van de mogelijkheden van het centrum, (impact op reguliere opdrachten, contacttracing, beschikbaarheid van personeel..) bijspringen in de vaccinatiecentra of vaccinatiepunten.
 • CLB-artsen en -verpleegkundigen kunnen, zoals nu al het geval is, op vrijwillige basis hun medewerking verlenen aan de vaccinatiecentra of vaccinatiepunten.
 • Indien er vanuit het federaal/Vlaams beleid beslist wordt dat de CLB-verpleegkundigen en -artsen moeten worden ingezet om de kinderen te vaccineren in de vaccinatiecentra of de vaccinatiepunten, zullen de CLB's deze opdracht opnemen. Dit betekent evenwel dat de medische opdrachten en de bijdrage van artsen en verpleegkundigen aan de andere reguliere opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd.

De CLB's verlenen geen medewerking aan de zorgraden. Het gaat om volgende zaken:

 • De CLB's organiseren geen vaccinatiepunten.
 • De CLB's zijn geen voorstander van het systematisch vaccineren in scholen omwille van bovenstaande logistieke, juridische en ethische redenen.

De CLB's zijn bezorgd over de wijze waarop lokaal door de zorgraden aan de slag wordt gegaan omwille van:

 • Het ongelijkmatig uitrollen van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen.
 • Het risico op tijdsverlies en versnippering: CLB's behoren vaak tot meerdere eerstelijnszones met verschillend beleid wat tot versnippering leidt.
 • Het niet haalbaar zijn voor de CLB's omwille van onvoldoende menselijk kapitaal.

-----------------------------------------------------------------

Personeel basisonderwijs en kinderopvang kan terecht in vaccinatiecentra voor boostervaccin

Het is voor personeel van het basisonderwijs belangrijk om zo veilig mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Zij zijn een van de enige beroepsgroepen die werken met kinderen die momenteel nog niet gevaccineerd zijn. Ook andere veiligheidsmaatregelen zoals afstand houden zijn in scholen minder vanzelfsprekend.

Daarom hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en van Volksgezondheid Wouter Beke afgesproken dat personeel in het basisonderwijs en kinderbegeleiders voorrang kunnen krijgen voor een boosterprik, voor zover de reguliere prikstromen niet vertraagd worden.

Dit kan als aan deze 3 voorwaarden is voldaan:

 • Het personeelslid heeft op 20 december nog geen uitnodiging voor een boosterprik ontvangen.
 • Het interval met de vorige prik is verstreken en het personeelslid komt in aanmerking voor een boosterprik:
  • Ben je eerst met 1 dosis Janssen-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 2 maanden na je basisvaccinatie.
  • Ben je eerst met 2 dosissen AstraZeneca-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 4 maanden na je 2de prik.
  • Ben je eerst met 2 dosissen Pfizer of Moderna gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens 4 maanden na je 2de prik.
 • Het vaccinatiecentrum heeft de nodige vaccins ter beschikking.
 • Vaccinatiecentra kunnen in dat geval een oproep doen aan het personeel van het basisonderwijs en de kinderopvang, dat zich dan kan aanmelden. Dat kan zelfs zonder reservatie, op basis van een lijst ... Daarover beslissen de vaccinatiecentra zelf. Mogelijk nemen ze daarvoor contact op met de school.
 • Deze personeelsleden kunnen zich uiteraard ook inschrijven op QVAX om door een vaccinatiecentrum te kunnen worden opgeroepen wanneer er vaccinatieplaatsen vrij zijn.
 • Welk vaccinatiecentrum zorgt voor de boostervaccinaties in welke gemeente en de contactgegevens van elk vaccinatiecentrum, vind je op Laatjevaccineren.be.
   -------------------------------------------------

Dringende en tijdelijke maatregelen SO n.a.v. de coronacrisis

Wijziging aan SO/2020/01. Als tegemoetkoming op de mogelijke impact van de coronapandemie op de organisatie van examens of andere evaluatieopdrachten, de GIP en de kwalificatieproef en de stages in OV 3 nam de Vlaamse regering een aantal maatregelen:

 • De termijn voor het van rechtswege veranderen van studierichting in het SO wordt verlengd t.e.m. 31/1/2022 (i.p.v. 15/1, de gebruikelijke termijn).
 • De GIP of kwalificatieproef wordt facultatief en is dus geen verplicht onderdeel van de leerlingenevaluatie. De afwezigheid door overmacht van deskundigen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van deze proeven.
 • In de kwalificatiefase van OV 3 van het BuSO kan afgeweken worden van de minimumduur van de stageverplichting.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.

--------------------------------------

FAQ's over de recente coronamaatregelen

1. Als een leerling weigert het mondmasker te dragen, moet je dan de toegang tot de school ontzeggen?

De juristen van het Departement Onderwijs hebben verduidelijkt hoe scholen moeten omgaan met (ouders van) leerlingen die het dragen van een mondmasker weigeren:

 • De verplichting om vanaf 6 jaar een mondmasker te dragen is een algemene plicht die federaal is opgelegd. De mondmaskerplicht op de school vanaf het 1e leerjaar is daar een gevolg van. Scholen kunnen niet anders dan deze maatregelen te volgen. Ze zijn zelfs verplicht dit te doen, anders kunnen ze aansprakelijk worden gesteld. Scholen kunnen enkel doorverwijzen naar de federale overheid bij klachten.
 • Een mondmasker kan enkel niet gedragen worden als er medische redenen zijn die worden gestaafd door een medisch attest. Is dat er niet en weigert de ouder het kind een mondmasker te laten dragen, dan kan de school het kind in principe weigeren. Dat is zo vanaf woensdag 8/12.
 • Of de school afstandsonderwijs voorziet voor leerlingen die een mondmasker weigeren te dragen zonder medisch attest en daardoor thuis blijven, is een autonome beslissing van de school. Kinderen die thuis blijven omwille van de mondmaskerplicht en die geen medisch attest hebben om dat te staven, zijn ongewettigd afwezig.
 • Ouders moeten zelf instaan voor de mondmaskers van hun kinderen. Scholen kunnen er zelf voor kiezen om er enkele te voorzien voor kinderen die er geen bij hebben, maar dit is niet verplicht voor scholen.

Aangezien je niemand met dwang een mondmasker kan of mag aandoen, komt dit erop neer dat je de leerling in kwestie de toegang tot de school zal moeten ontzeggen. We hopen van harte dat de dialoog van de eerste dagen de gemoederen bij bezorgde ouders heeft kunnen bedaren en dat het niet zo ver zal komen. Intussen vernemen we dat dit in een groot deel van onze scholen alvast vlot verlopen is. 

2. Moet de school of instelling mondmaskers voorzien voor de leerlingen?
Dat is niet verplicht, maar om leerlingen te helpen die hun mondmasker vergeten hebben of kwijt zijn is het een goed idee om zelf een aantal reservemondmaskers voor hen in voorraad te hebben. Het is wel nooit de bedoeling om leerlingen een mondmasker te laten opzetten in weerwil van hun ouders (zie hierboven).

3. Communicatie over CO2-meters in de klassen
We ontvangen vragen van ouders over het ontbreken van CO2-meters in de klas van hun kind. Mocht je hier ook vragen over krijgen, dan kan je deze als volgt beantwoorden:

 • Op het verplicht installeren van CO2-meters in elke klaslokaal staat geen precieze datum, maar het dient zo snel mogelijk te gebeuren. Deze speling is gelaten omdat niet alle scholen de mogelijkheid hebben om de CO2-meters meteen na het overlegcomité te plaatsen. Onze scholengroepen zijn volop bezig met het bestellen van de nodige apparatuur, maar we hopen op uw begrip dat die niet overal onmiddellijk geleverd worden. Onze school/scholengroep doet er intussen alles aan om de lessen zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Bedankt voor uw begrip.

4. Ondersteuning bij vragen over vaccinaties
In de corona-alert van maandag 6 december zat een brief over het vaccinatiebeleid en de opdrachten van het CLB. Deze brief kan nuttig zijn wanneer je geconfronteerd wordt met ouders die zich verzetten tegen vaccinaties (andere dan het COVID-vaccin, want dat gebeurt niet via het CLB. De huidige discussie daarover heeft echter ook de argwaan aangewakkerd ten opzichte van andere vaccins). Deze context was in de corona-alert van maandag 6 december blijkbaar onduidelijk.

5. Organisatie van noodopvang tijdens de extra week kerstvakantie

Er is nog geen uitsluitsel over de organisatie van noodopvang tijdens de bijkomende week van de kerstvakantie van maandag 20 tot en met 24 december. Daarvoor wordt er - samen met de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar analogie met de noodopvang in eerdere periodes van verlengde vakantie - een systeem uitgewerkt. Deze informatie en de handvatten vind je ook terug op de website van het Departement Onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-extra-maatregelen-in-onderwijs

------------------------------------------------------------------

6-12-2021   Boodschap van de afgevaardigd bestuurder

Beste collega

Naar aanleiding van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar van het basisonderwijs kregen we heel wat vragen binnen. Daarnaast ontvangen we her en der signalen dat sommige ouders zich verzetten tegen deze beslissing.

Onze scholen zijn verplicht zich te houden aan de maatregelen die gepubliceerd zijn in het koninklijk besluit van zaterdag 4 december en schooldirecties moeten erop toezien dat de maatregelen worden gerespecteerd. (zie de FAQ Onderwijs 'Op welke regelgeving zijn de afspraken en maatregelen in onderwijs gebaseerd?'). Bij klachten kunnen scholen doorverwijzen naar de federale overheid.

De achterliggende doelstelling is om zo veilig mogelijk onze leerlingen in het basisonderwijs voltijds contactonderwijs op school aan te bieden. Uit ervaringen in landen waar het mondmasker al langer verplicht is in de klas, zelfs in de lagere school, leren we dat leerlingen hier best goed mee omgaan. We maken ons sterk dat ook onze leerlingen dit zullen doen.
Het is vooral belangrijk om de dialoog met ouders over deze bezorgdheden te blijven aangaan, over de impact, over wanneer het masker wel en niet op moet en over de aanpak op school.

Hierbij enkele belangrijke opmerkingen:

 • Wanneer kinderen in de klas stilzitten, er voldoende afstand tussen elkaar is en er goed geventileerd wordt, mogen de mondkapjes af. 
 • Buiten op de speelplaats moet het mondmasker niet worden opgezet.
 • Organiseer zo veel mogelijk buitenactiviteiten. 
 • Bespreek met de leerlingen de noodzaak van een mondmasker.
 • Geef leerlingen en ouders de tijd om te wennen.
 • Praat met de leerlingen en ouders over de eventuele angsten. 

We merken dat de dialoog met ouders niet altijd gemakkelijk is en er niet altijd bereidheid is om naar elkaar te luisteren. Dat maakt een en ander er niet makkelijker op. 
Tot slot, wanneer dat praten echt te moeilijk is geworden, kan je eventueel nog gebruik maken van twee voorbeeldbrieven die we voor jullie hebben klaargezet.

We beseffen dat sommige ouders zo ver kunnen gaan dat ze hun kind thuis houden met een afwezigheidsbriefje of dat kinderen soms ook over een doktersattest kunnen beschikken waarin staat dat zij geen mondmasker mogen/kunnen dragen. Indien ze hier niet over beschikken zijn deze kinderen ongewettigd afwezig. 

Je vindt alle informatie en veelgestelde vragen terug op de website van Departement Onderwijs. 

Met vriendelijke groeten
Koen Pelleriaux

---------------------------------------------------------------------

Hieronder vind je het "oudere" coronanieuws en FAQ'sKlopt het dat bij afwezigheid van een leerling wegens quarantaine dit moet gewettigd worden door een quarantaine attest?

Lees meer in de omzendbrief tijdelijke registraties van afwezigheden NO/2020/01
Specifiek voor de corona-epidemie registreer je de afwezigheden van je voltijds leerplichtige leerlingen als volgt: 

  • Leerlingen die afwezig zijn omdat ze in quarantaine zitten: code R
  • Na een reis op basis van Passenger Location Form: wettiging door de ouders (via bevestigingssms, quarantaineattest of schriftelijke verklaring ouders) 
  • Vermoeden van ziekte/besmetting bij de leerling zelf: wettiging door schriftelijke verklaring ouders of een quarantaine-attest. Zodra duidelijk is dat het om een besmetting/ziekte gaat, wordt het quarantaineattest, de bevestiging van een positieve test of het ziekteattest van de arts aan de school bezorgd (en krijgt de leerling afwezigheidscode Z) 
  • Quarantaine na contactonderzoek door CLB: wettiging door callcenter (quarantaineattest)
  • Quarantaine na hoog risicocontact: quarantaineattest, of wettiging door positieve test of ziekteattest gezinslid als het gaat om een hoog risicocontact binnen het gezin 
  • Leerlingen die afwezig zijn omwille van een vaccinatie: code R
  • De uitnodiging tot vaccinatie geldt als bewijs. De afwezigheid geldt voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te krijgen, inclusief de verplaatsing. Als een leerling na een vaccinatie ziek is, is een doktersbriefje vereist. 
  • Leerlingen die niet op school verwacht worden (omdat de school/leerlingengroep niet is opengesteld): code X 

   Voor leerlingen die met een gegronde reden (problemen met hun internetverbinding of hun laptop, ziekte…) afwezig zijn in eventuele digitale les(sen) hebben scholen de autonomie om - rekening houdend met de lokale context en met de concrete situatie van de leerling in kwestie – deze afwezigheid niet als problematisch te beschouwen. De leerling krijgt dan code X. De school is het best geplaatst om de concrete situatie van een leerling in te schatten en een beslissing te nemen. 

   Leerplichtige leerlingen die thuis worden gehouden zonder gegronde reden of weigeren eventueel aangeboden afstandsonderwijs te volgen zonder gegronde reden, worden door de school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden (code B). De leerling wordt dan als spijbelaar beschouwd. Het is belangrijk om als school in gesprek te gaan met de ouders over de afwezigheid van hun kind. Verwijs hen door naar het CLB voor verdere ondersteuning. Maak eventuele angstgevoelens bespreekbaar. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de schooltoeslag (deel van het groeipakket, voordien kinderbijslag) op termijn teruggevorderd worden.


Wat kan/mag een school doen wanneer de school vermoedt/weet dat een leerling de quarantaineregels niet opvolgt en naar school komt?

Twijfel je of een leerling naar school mag komen? Ga in gesprek met de ouders.
Bekijk samen de beslisbomen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ).
Zij helpen bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen op basis van een aantal vragen (bv. is de leerling kwetsbaar voor corona? Welke klachten heeft de leerling?)
Er zijn beslisbomen voor zowel kleuters als leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Kan een onderwijsinstelling gebruik maken van het Covid Safe Ticket (coronacertificaat)?

Onderwijsinstellingen kunnen het Covid Safe Ticket (CST) voor leerlingen of personeelsleden niet  verplichten als voorwaarde om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.
Het CST kan ook niet gebruikt worden als middel om bepaalde onderwijsactiviteiten uitsluitend voor te behouden voor leerlingen die over een CST beschikken of om bijkomende voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld mondmasker) op te leggen.
Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie (bv. museumuitbater) een CST of coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen. In dat geval kan je als onderwijsinstelling je leerlingen hierop wijzen, zonder evenwel bij elke leerling individueel de geldigheid van het certificaat te controleren. 
Een coronatest kan enkel een testcertificaat opleveren als het gaat over een PCR-test die afgenomen is door een zorgverlener of laboratorium én die onderzocht is in een erkend Belgisch laboratorium of als het gaat over een antigeen test (sneltest) uitgevoerd door een dokter, testcentrum of bepaalde Belgische apotheken. Alleen testresultaten die terecht komen in de centrale Sciensano-databank kunnen als bron dienen om testcertificaten aan te maken.

Eventuele kosten die voortvloeien uit testing, mag je als school doorrekenen aan ouders. Hou daarbij rekening met hun financiële draagkracht en werk aan oplossingen op maat.

Contacttracing CLB's - gewijzigde maatregelen 

Vanaf 9 september wijzigen de maatregelen rond de contacttracing. De CLB's hebben als opdracht de hoogrisicocontacten te detetecteren. 

Werkwijze
Het contactopsporingsonderzoek door CLB start pas wanneer het CLB via LARS de melding krijgt dat een leerling/ personeelslid positief heeft getest. Ze brengen de hoogrisicocontacten op de hoogte via SMS. In de SMS wordt meteen een code voor een PCR-test gegeven met de boodschap dat ze zullen worden gecontacteerd door het conttactracingscentrum. De rol van de school beperkt zich tot het bezorgen van de standaardinformatiebrief met informatie voor hoog- en laagrisicocontacten aan de betrokkenen leerlingen. Deze brief zal door het departement onderwijs eerstdaags online  worden gezet. De scholen moeten geen contact opnemen met de contacttracingscentra. De scholen geven de namen en de contactgegevens van personeelsleden die door het CLB als hoogrisicocontacten zijn aangeduid door aan de arbeidsgeneeskundige dienst.

Zo kunnen onze CLB's opnieuw focussen op hun reguliere opdrachten, het maken van een inhaalbeweging en zich toeleggen op hun bijkomende opdracht inzake welbevinden van leerlingen.

Lees hier de gewijzigde maatregelen.

Heb je vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs? De Veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het departement Onderwijs maken je wegwijs.
De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming.
Je kan ook elke weekdag tussen 8 en 17 uur terecht bij het callcenter corona van AGODI op het nummer 02 553 27 46. 

Ondersteuning voor onze GO! professionals

Ook bij het GO! doen we al het nodige om de juiste informatie en ontwikkeld materiaal te bezorgen aan onze professionals. 

In de rubriek Pedagogische ondersteuning vind je het pedagogisch ondersteuningsaanbod. Deze rubriek wordt ontwikkeld door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Nieuws