Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Jaarverslag voor de Vlaamse Regering


cover Jaarverslag voor de Vlaamse Regering 2021.PNGElk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse Regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Hier vind je het volledige jaarverslag.

Hieronder een samenvatting.

2021 was opnieuw een jaar dat de onderwijswereld in het algemeen en het GO! in het bijzonder voor ongeziene uitdagingen plaatste. De wereldwijde gezondheidscrisis had voor het tweede jaar op rij een grote impact op onze werking, zowel op het vlak van ondersteuning als op het vlak van samenwerken. Ondanks alle hindernissen en uitdagingen zijn we erin geslaagd onze kernopdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

Opnieuw haalden onze mensen, nog steeds in erg ongemakkelijke omstandigheden als gevolg van corona, zowat alles uit de kast om kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen. De samenwerking tussen de centrale diensten van het GO! en tussen de verschillende bestuursniveaus is ondanks, of misschien net dankzij de crisis nog sterker geworden. Zodat we weer een stukje dichter bij ons doel komen: onze scholen en professionals zo optimaal mogelijk ondersteunen bij het opnemen van hun taken en verantwoordelijkheden. Het GO! is dan ook terecht trots op hoe we de gevolgen van de gezondheidscrisis hebben opgevangen.

Naast de beheersing van de crisis bleven we ook de blik op de toekomst gericht houden. We gebruikten de inzichten die we tijdens het tweede jaar van de gezondheidscrisis verwierven, om de verdere concretisering van het strategisch plan GO! 2030 vorm te geven en konden zo uitdagingen omvormen tot opportuniteiten voor onze eigen langetermijnvisie op onderwijs. We zijn sneller dan voorzien aan de slag gegaan met onze concepten "school als concept – hybride leren" en "de rollen van de onderwijsprofessional". We gebruikten de praktijk van afstandsleren om deze concepten te toetsen aan de realiteit en konden zo ons strategisch en tactisch beleidskader nog verder bijstellen.

Begin 2021 trad de in 2020 uitgetekende optimalisatie van de centrale diensten in werking. De nieuwe structuur, het nieuwe organogram en het nieuwe personeelsplan, met een voortdurende aandacht voor een lerende organisatiecultuur, hebben tot doel de ondersteuning van onze scholengroepen en onderwijsinstellingen nog beter te maken. Daarnaast kreeg het hybride werken een duurzamer karakter.

2021 was ook het jaar waarin de fakkel van afgevaardigd bestuurder van het GO! doorgegeven werd. Na 12 jaar onverdroten inzet voor het GO! ging Raymonda Verdyck met pensioen en stelde de Raad van het GO! Koen Pelleriaux vanaf 1 september 2021 aan als haar opvolger.

Het GO! bleef ook in 2021 groeien. Dit betekende dat de centrale diensten de scholen en scholengroepen ook moesten ondersteunen bij deze groei van het net: op het gebied van aanbod, organisatie en - niet in het minst - infrastructuur.

Dit blijft echter een moeilijke opdracht omwille van de besparingscontext waarbinnen we al jaren opereren. Er is een grote bezorgdheid over de continuïteit in de dienstverlening van de centrale diensten de komende jaren. Eind 2021 telde het GO! noodgedwongen nog slechts 167 koppen, bij gebrek aan financiële middelen. Dit is 33 koppen minder dan de besparingsdoelstelling die tegen eind 2024 dient te zijn gerealiseerd. Het GO! draagt op die manier maximaal bij aan de besparingsdoelstellingen van de Vlaamse overheid in koppen, maar slaagt er daardoor alleen dankzij extra inspanningen van het personeel nog in om de bij decreet toebedeelde kerntaken op een aanvaardbare wijze uit te voeren.

Tijdens het tweede jaar van de pandemie werd opnieuw heel duidelijk aangetoond wat het enorme belang is van pedagogische begeleidingsdiensten, POC en CLB's. De besparingen die op dat vlak in de meerjarenbegroting van de Vlaamse Regering voorzien zijn, staan dan ook in schril contrast met dat belang, ook al werd een deel van die besparingen teruggedraaid in de vorm van gekleurde middelen. Met andere woorden, de resterende besparingen én het steeds meer kleuren van middelen maken het ons moeilijk om onze kerntaken als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap op te nemen.

Naast de gevolgen van de pandemie werden onze GO! scholen en instellingen ook geconfronteerd met het leraren- en directeurstekort en met stijgende uitgaven, onder meer door de alsmaar stijgende energiekosten. Het is in veel gevallen kunst- en vliegwerk geweest om in al deze omstandigheden kwalitatief onderwijs te blijven aanbieden en het strekt alle GO! professionals tot eer dat ze daarin geslaagd zijn. Maar dit is geen situatie die jarenlang vol te houden is en we roepen de Vlaamse beleidsmakers dan ook op om structurele maatregelen te treffen die het leraren- en directeurstekort kunnen indammen en die de koopkracht van onze scholen, instellingen en schoolbesturen vrijwaart.

En bovenop dit alles rust het structurele probleem van het globale tekort aan middelen voor infrastructuur. Ook in 2021 moesten we daardoor leerlingen die uitdrukkelijk voor het GO! hadden gekozen, weigeren.

Het GO! krijgt op deze manier niet de mogelijkheden om zijn grondwettelijke opdracht te vervullen: neutraal onderwijs aanbieden en de vrije onderwijskeuze waarborgen. We hopen dan ook dat we mogen rekenen op een overheid die haar eigen onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een warm hart toedraagt en ons de correcte middelen verschaft om onze grondwettelijke opdracht over heel Vlaanderen te vervullen. Alleen zó kunnen we de vrije keuze waarborgen met een kwaliteitsvol en neutraal onderwijs en de hoeder zijn van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Hieronder vind je niet alleen het recente jaarverslag maar ook de jaarverslagen van de vier jaren ervoor. Ben je op zoek naar een nog ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel