Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Open scholen

Laatste update: 15 november 2023

15 november 2023 – decreet open scholen – definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement 
Na bespreking en stemming in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, heeft de plenaire vergadering het ontwerpdecreet besproken en definitief goedgekeurd. 
Het verslag van de bespreking in de commissie onderwijs kan je hier nalezen.  
Het goedgekeurde ontwerpdecreet kan je via deze link nalezen.  

12 oktober 2023 – ontwerpdecreet open scholen – aangenomen in de commissie onderwijs 
Op 12 oktober werd het ontwerp van decreet in de commissie onderwijs besproken en aangenomen. Vervolgens zal het worden geagendeerd voor bespreking en stemming in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
2 juni 2023 – ontwerpdecreet Open scholen – definitieve goedkeuring door Vlaamse regering
Na het advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over Open Scholen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams parlement. 

De stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230602).
17 februari 2023 - tweede principiële goedkeuring door Vlaamse regering

Na het advies van de VLOR hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over Open Scholen 

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

26 januari 2023 - advies van de VLOR over voorontwerp van decreet open scholen

Op 26 januari bracht de Algemene Raad van de Vlor haar advies uit over dit voorontwerp van decreet. Ze onderschrijft de doelstelling van het voorontwerp van decreet om méér buitenschools gebruik van schoolgebouwen te realiseren. Door het gebruik van schoolgebouwen te delen versterken scholen de lokale gemeenschap en beantwoorden ze aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen, organisaties en buurtbewoners. 62% van de schoolgebouwen wordt op dit moment al opengesteld.  

Schoolbesturen hiertoe verplichten zal echter contraproductief werken. Sommige schoolbesturen zullen door deze verplichting hun gepland infrastructuurproject uitstellen of zelfs schrappen.  

Er blijven nog heel wat financiële, fiscale en organisatorische drempels die het voor schoolbesturen moeilijk maken of die hen verhinderen om infrastructuur open te stellen. De Vlor gaat in dit advies hier dieper op in en geeft ook enkele aanbevelingen aan de minister om deze drempels weg te halen.  

23 december 2022 - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over open scholen 

Het decreet bevat het kader van de principiële verplichting voor openstelling van schoolinfrastructuur, en maakt deel uit van het goedgekeurde Masterplan Scholenbouw 2.0. Door demografische ontwikkelingen en de beperkte ruimte in Vlaanderen en Brussel is er een groeiende nood en vraag naar beschikbare ruimte voor verenigingen, initiatieven van lokale besturen, organisaties en inwoners; maar ook de budgettaire context dwingt om de geïnvesteerde scholenbouwmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo goed mogelijk te laten renderen. Het openstellen van schoolinfrastructuur biedt een antwoord op deze evoluties. De instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en de instellingen voor het volwassenenonderwijs kunnen slechts een beroep doen op de investeringsmiddelen van AGION en het GO! voor de aankoop, nieuwbouw en renovatie van schoolinfrastructuur als deze infrastructuur ook wordt opengesteld voor derden volgens de decretale bepalingen.  

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR en daarna van de Raad van State. 

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel