Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsdecreet XXXIII

Een onderwijsdecreet heeft drie doelstellingen:

  1. het aanvullen of verbeteren van bestaande decreten;
  2. het voorzien van maatregelen ter vereenvoudiging van regelgeving in dit geval juridisch-technische vereenvoudigingen;
  3. het uitvoering geven aan specifieke beleidsplannen van de Vlaamse regering.

12 januari 2023 – VLOR-advies

Op 12 januari heeft de Algemene Raad van de VLOR haar advies uitgebracht over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII. De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet, net zoals dat van vorig jaar, grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen. Een uitzondering daarop is de invoering van het LeerID, waarmee dit decreet uitvoering geeft aan de visienota “Digisprong – Van Achterstand naar Voorsprong”. Opvallend is dat er opnieuw allerlei technische aanpassingen worden voorgesteld aan de bepalingen over het inschrijvingsrecht in het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair onderwijs.

10 januari 2023 – onderhandelingen in SC X

Op 10 januari werd voor een eerste keer informeel onderhandeld over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII. Deze onderhandelingen werden echter nog niet afgerond. Van zodra dat het geval is, zal er een Op Stapel met inbegrip van het protocol van akkoord/niet akkoord/gedeeltelijk akkoord worden opgemaakt.

2 december 2022 – principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

De Vlaamse regering gaf op 2 december 2022 haar principiële goedkeuring aan dit voorontwerp van decreet en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Hierover zal nu advies worden gevraagd aan de Vlaamse onderwijsraad (VLOR) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het zal ook onderhandeld worden in Sectorcomité X en vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Onderaan vind je het voorontwerp, Memorie van Toelichting en nota aan de Vlaamse regering .

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel