Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Flexibele arbeidsorganisatie

De poolstervisie zet sterk in op gepersonaliseerd samen leren, co-gestuurd en sociaal gestuurd leren en doelgerichte differentiatie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de curriculumorganisatie (hoe is de onderwijsinhoud gegroepeerd), de onderwijsorganisatie (hoe zijn leerlingen gegroepeerd?) en infrastructuur, maar ook op de arbeidsorganisatie (hoe wordt het werk georganiseerd?). We denken dan ook na over een andere – meer flexibele – arbeidsorganisatie. 

Meer differentiatie en specialisatie in het personeelsbeleid

De aandacht gaat uit naar hoe het werk binnen de scholen georganiseerd wordt, en hoe scholen oplossingen kunnen zoeken in het herorganiseren van de taakverdeling om te komen tot meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen leerkrachten en het vergroten van de betrokkenheid op de leerlingen. Uitdagingen zijn hoe we zelfsturende teams kunnen vormen die verantwoordelijkheid delen, hoe we de samenstelling van teams flexibeler kunnen maken en hoe we tot meer differentiatie en specialisatie kunnen komen in het personeelsbeleid. Een belangrijke drijfveer om de arbeidsorganisatie te herdenken zijn de potentiële mogelijkheden ervan om de werkbaarheid van het lerarenberoep te verhogen. 

Flexibeler regelgeving

Hiermee verbonden kijken we hoe een flexibelere arbeidsorganisatie ook kan vertaald worden in een flexibeler regelgeving, denk onder andere aan:

  • de invoering van de school- of jaaropdracht;
  • de affectatie aan scholengroepen om flexibel personeelsbeleid te kunnen voeren.

Pilootprojecten rond doeltreffen(der) HR-beleid

Momenteel lopen er op initiatief van de Vlaamse Minister van Onderwijs ook tijdelijke projecten in het basis-en secundair onderwijs ter herwaardering van het lerarenambt. Een aantal GO! scholen werken in het kader daarvan aan een doeltreffend(er) personeelsbeleid en bekijken hoe bijsturingen aan de schoolorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan de herwaardering van het lerarenambt en het terugdringen van het lerarentekort.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel