Bijzondere maatregelen

Sector Bijzondere Maatregelen

De sector Bijzondere Maatregelen houdt zich, op verzoek van de scholen(groepen), actief bezig met aspecten van de interne kwaliteitszorg van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door de scholen(groepen) te ondersteunen bij de verschillende procedures ten aanzien van personeelsleden waarbij functioneringsproblemen werden vastgesteld.
 
In concreto gaat het over orde- en tuchtmaatregelen, evaluaties en beoordelingen ‘onvoldoende’, ontslagen bij hoogdringendheid, ambtshalve ontslagen, verwijdering uit het ambt en ongewettigde afwezigheden.
De sector Bijzondere Maatregelen woont, uitsluitend op verzoek van de organen van het lokale en meso-niveau, informatieve gesprekken bij. Bij dergelijke gesprekken wordt het geheel van de reglementaire mogelijkheden om aan de problematiek een oplossing te bieden, toegelicht.
De sector Bijzondere Maatregelen ondersteunt de organen van het lokale niveau en het meso-niveau ook bij het nemen van hun beslissingen. Dit betekent dat indien de procedure een hoorzitting voorschrijft, de sector Bijzondere Maatregelen de verslaggeving ter zake op zich neemt wanneer dit uitdrukkelijk gevraagd wordt door de Raad van Bestuur van de scholengroepen. De sector staat de scholen en scholengroepen ook bij in de afhandeling van dossiers door het College en de Kamer van beroep.