Sociale dienst

Mededeling

Uiterste datum van indiening medische dossiers 2016 is vrijdag 12 januari 2018 (datum poststempel geldt als bewijs).

Medische dossiers 2017 mogen ingediend worden vanaf 25 december 2017.

De aanvraag voor een geboorte- of pensioenpremie dient uiterlijk binnen het jaar na de geboorte of op pensioenstelling  te gebeuren.  Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard.

Wijziging toekenning premies Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! vzw

Door een inkrimping van de dotaties van de overheid is de Sociale Dienst verplicht om een aantal maatregelen te nemen.

De Raad van Bestuur heeft, op vraag van de Algemene Vergadering, beslist om de geboorte-, adoptie- en pensioenpremie afhankelijk te maken van het inkomen.

Vanaf 1 september 2015 komen alleen gerechtigden in aanmerking met een maximum netto maandinkomen van 1400 euro (dit is niet ​het gezinsinkomen).

Concreet:

De pensioenpremie kan aangevraagd worden bij de eerste pensioenuitbetaling. Dit moet worden gestaafd met een fiche of rekeninguittreksel van de op dat ogenblik ontvangen pensioen(en).  Aanvragen op voorhand worden beschouwd als niet ontvangen.

De geboorte- en adoptiepremie wordt aangevraagd met een kopie van de geboorte- of adoptieakte en de meest recente loonfiche van een volledig gewerkte maand van de gerechtigde.

Gerechtigden zijn personeelsleden van het GO!

De premie-aanvragen moeten vergezeld zijn van een volledig ingevuld SD2-formulier + verklaring op eer. Dit document vindt u terug op de site.

De Raad van Bestuur