GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

In opvolging van de programmawet van 30 december 1988  werd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Ambtenarenzaken enerzijds en de leden van de voltallige Brusselse Hoofdstedelijke Regering anderzijds een overeenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen (Geco's Brussels Gewest). De gesubsidieerde contractuelen in het Brussels Gewest worden betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming conform de gangbare salarisschalen. De Brusselse hoofdstedelijke regering betaalt de premie.