Studenten

De studentenovereenkomst is in feite een gewone arbeidsovereenkomst waarbij bijkomende voorwaarden moeten worden nageleefd.

Het begrip student wordt niet gedefinieerd in de wet. Het begrip dient ruim geïnterpreteerd te worden: het betreft elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie.

Een studentenovereenkomst kan worden gesloten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

In principe stelt de wet geen maximum leeftijdsvoorwaarde vast voor het sluiten van een studentenovereenkomst.

Er is wel een minimumleeftijd :

De studentenovereenkomst kan ten vroegste worden gesloten wanneer men 15 jaar is en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd of wanneer men 16 jaar is of ouder.

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is op de prestaties van de student een verlaagde uniforme bijdrage, solidariteitsbijdrage (8,13%) genaamd, verschuldigd. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van de student, wordt ingehouden door de werkgever bij de betaling van het loon.

Het loon ligt bepaald op het minimumbarema zoals voorzien in de handleiding voor contractueel AMVD-personeel.

Voor meer informatie kan je de websites raadplegen in de blauwe balk rechts onder verwante info.