Strategische keuzes van GO!20 2.0

In het strategisch plan GO!20 2.0 zijn, met het PPGO! als uitgangspunt, de volgende strategische doelstellingen vastgelegd:

•             SD1: Het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren en samen leven in een continu veranderende maatschappij.

De GO! samenlevingsschool die we nastreven, weerspiegelt de samenleving die we beogen. Ze verdedigt en vertegenwoordigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet daartoe voluit in op actief burgerschap. Het is een plaats waar jongeren samen zoekend op weg mogen gaan naar wat betekenisvol en waardevol is voor henzelf, hun omgeving en de samenleving.  Wederzijdse erkenning en betrokkenheid zijn de basisingrediënten om verbindend te werken. En alleen vanuit die inzet op verbondenheid kunnen we samen werken aan de realisatie van grondrechten voor eenieder en vorm geven aan de samenleving van de toekomst. Waar kansen gemaximaliseerd worden door elke jongere de mogelijkheid te geven eigen talenten te ontplooien. Het is een plaats waar voluit wordt ingezet op maatschappelijke integratie vanuit een emanciperend perspectief, omdat iedereen dezelfde kansen verdient.

•             SD 2: Het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het GO! wil zwaar inzetten op de structurele kwaliteitsverbetering en -bewaking van zijn onderwijsaanbod. De veralgemeende implementatie van kwaliteitszorgsystemen en intensieve begeleiding door de pedagogische diensten zijn hierbij cruciaal.

We willen kwaliteit niet alleen evalueren op basis van outputgegevens, maar willen juist inzetten op het bereiken van maximale leerwinst voor al onze leerlingen en cursisten. En om onze maatschappelijke rol te kunnen spelen willen we ook iedereen die dat wil, kunnen bereiken. Dit betekent dat we een divers aanbod hebben, zowel op het vlak van studierichtingen, geografische inplantingen als doelgroepen die we ermee bereiken. En het is niet voldoende dat we kwaliteit realiseren, we willen ook dat de perceptie in de buitenwereld van de kwaliteit van het GO! aanbod continu verbetert.

•             SD 3: Elke medewerker van het GO! is een geëngageerde professional.

Gezien de grote maatschappelijke uitdagingen die op het onderwijs afkomen in een superdiverse maatschappij, moet  de organisatie van het GO! en zijn scholen, instellingen en centra en de rol van het onderwijzend, ondersteunend en leidinggevend personeel daarbinnen grondig worden bekeken. Het

tijdperk van het personeelslid als kleine zelfstandigen is voorbij. In de plaats daarvan hebben we nood aan teams die gezamenlijk en wendbaar kunnen inspelen op onderwijskundige noden en maatschappelijke uitdagingen.  Om dit mogelijk te maken is er op alle bestuursniveaus een dynamisch en professioneel personeelsbeleid nodig. Maar niet alleen wendbaarheid en onderwijsprofessionaliteit zijn belangrijk, we willen ook dat binnen het GO! al onze personeelsleden geëngageerde ambassadeurs zijn van het PPGO! en de waarden waar het GO! voor staat.

•             SD 4: De bestuurlijke organisatie van het GO! is efficiënt, performant en wendbaar.

Het GO! heeft het voordeel dat we als één net met verschillende bestuursniveaus eendrachtig en daadkrachtig kunnen optreden als dat nodig is, maar tegelijk ook aan individuele instellingen de nodige autonomie en pedagogische vrijheid kunnen geven.  Wanneer we na een kerntakendebat op de verschillende bestuursniveaus voldoende beleidsvoerend vermogen kunnen ontwikkelen en tegelijk de toegewezen taken op een professionele manier uitvoeren, geeft dit ons een strategisch voordeel t.o.v. onderwijsverstrekkers die losser georganiseerd zijn. Een organisatiecultuur die gericht is op samenwerking, wederzijdse versterking en kwaliteitsverbetering kan ons net verder versterken.

•             SD 5: Het GO! streeft naar inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle scholen door middel van een strategisch infrastructuurbeleid.

Het GO! staat de volgende jaren voor de uitdaging om een inspirerende en kwaliteitsvolle leeromgeving voor al zijn leerlingen en cursisten te creëren. Via een integraal infrastructuurbeleid wil het GO! werken aan de realisatie van de school van onze dromen. Dit houdt in dat onze pedagogische visie en het PPGO! moeten worden vertaald in ons patrimonium.  De school van de toekomst is een multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw waarvan de deuren open staan voor de wereld, zodat een leven lang en levensbreed leren mogelijk is. De school is ingebed in de lokale omgeving doordat ze samenwerkt met lokale besturen en sociale, culturele, sportieve en economische actoren uit de omgeving. Als GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn we tegelijkertijd genoodzaakt om ons patrimonium op een efficiënte en doordachte manier te beheren. Alle toekomstige investeringen in bouw- en renovatieprojecten moeten bijdragen aan het bereiken van die doelstellingen.