Programmawerking GO! 2020

​Om de strategische doelstellingen te verwezenlijken, opteert het GO! voor programmamanagement. Programmamanagement is het coördineren van verschillende projecten samen om zo de samenhang tussen de projecten te bewaken. Een programma realiseert strategische doelstellingen en bundelt de resultaten van meerdere projecten.  

De vijf programma's van GO! 2020

Concreet komt het er op neer dat vijf strategische programma's moeten leiden tot de realisatie van de vijf strategische doelstellingen.

Programma Kenniscentrum

Staat in voor de realisatie van SD1 Het GO! bouwt een kenniscentrum uit om de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering op alle niveaus te onderbouwen. 

Programma Kwaliteitszorg

Staat in voor de realisatie van SD2 Het GO! implementeert een kwaliteitszorgsysteem in alle instellingen en over alle niveaus. 

Programma Open School

Staat in voor de realisatie van SD3 De scholen van het GO! zijn open scholen met een multifunctioneel karakter en ingebed in de lokale omgeving. 

GO!2020 programmawerking 

Programma Onderwijsaanbod

Staat in voor de realisatie van SD4 Het GO! investeert in een voldoende geografisch gespreid en complementair onderwijsaanbod, rekening houdend met de maatschappelijke noden. 

Programma Mensen Maken School

Staat in voor de realisatie van SD5 Het GO! realiseert op elk bestuursniveau een sterk professioneel personeelsbeleid. 

Structurele ondersteuning van GO! 2020

Strategische doelstellingen worden altijd vertaald in meer concrete operationele doelstellingen. Deze operationele doelstellingen tracht men te bereiken door verschillende acties of projecten uit te voeren. Het programmamanagement moet er over waken dat de uitvoering van dit geheel aan acties en projecten ook effectief en voldoende bijdraagt tot het behalen van de strategische doelen. Ook waakt het programmamanagement er over dat verschillende projecten of activiteiten niet tegenstrijdig zijn, maar dat ze elkaar versterken en dat de activiteiten beheersbaar en gestructureerd worden uitgevoerd.

Bovendien moet het programmamanagement er voor zorgen dat we gestructureerd samen werken aan de realisatie van de GO! 2020 doelstellingen, met participatie van alle bestuursniveaus en met inzet van alle nodige competenties.