Lerend netwerk GO! 2020

​Binnen het kader van GO! 2020 werd vanaf 2012 een lerend netwerk opgericht met als doel om alle beleidsverantwoordelijken te ondersteunen in de ontwikkeling van hun beleid.

De drie bestuursniveaus van het GO! zijn op elkaar aangewezen om samen de missie en de visie van het GO! te realiseren. Het spreekt voor zich dat de verschillende entiteiten niet in hun eentje de strategische doelstellingen kunnen bereiken. De bestuursniveaus en de verschillende entiteiten van het GO! hebben elkaar nodig om de complexe maatschappelijke uitdagingen waar ze voor staan, aan te gaan. Het lerend netwerk van GO! 2020 is één van de instrumenten om deze samenwerking tot stand te brengen.

Doel van het lerend netwerk GO! 2020

Het lerend netwerk wil :

  • een constructieve samenwerking tussen de GO! bestuursniveaus tot stand brengen in het kader van het overkoepelend beleidsplan GO! 2020
  • de gelijkgerichtheid, transparantie en onderlinge afstemming van beleidsinitiatieven stimuleren
  • de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen
  • het beleidsvoerend vermogen van de GO! entiteiten verhogen
  • door samenwerking concrete resultaten bereiken

Regionale teams

Het netwerk heeft een horizontale structuur met vijf knooppunten. Dat zijn de "regionale GO! 2020 kernteams". Het zijn multidisciplinaire teams die de bestuursniveaus overstijgen. Er is één regionaal kernteam per provincie, samengesteld uit de scholengroepen van die provincie. De leden komen vooral uit de scholengroepen en de centrale diensten, maar ook directeurs kunnen er deel van uitmaken.

Inhoudelijk worden de regionale kernteams gevoed vanuit de vijf strategische programma's van GO! 2020.

Wil je de verslaggeving van de Lerende netwerken volgen, abonneer je dan op de virtuele klas 'Lerend netwerk' in Smartschool.

GO!2020 lerende netwerken