Historiek GO! 2020

Wettelijk kader

Om de werking van het GO! te optimaliseren werd in 1998 het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO) herzien. Volgens dit nieuwe BDGO, artikel 33, §1, 3°, wordt de Raad bevoegd voor het uitwerken van een algemeen strategisch plan (ASP) voor het hele net.

Op 5 oktober 2001 legde de gemeenschappelijke vergadering van het Vast bureau en de directieraad de volgende principes vast:

 • Het algemeen strategisch plan voor het gemeenschapsonderwijs wordt "ruim" geïnterpreteerd.
 • Het algemeen strategisch plan wordt beschouwd als een vastlegging van de strategische beleidsopties voor het hele net.
 • Alle bestuursniveaus worden nauw betrokken bij het initiatief.

Gefaseerde invoering

De strategische planning van het GO! heeft al een hele geschiedenis achter de rug. We kunnen daarbij verschillende fases onderscheiden :

ASP 2003-2007 (op 26/03/2003 goedgekeurd door de Raad)

Het ASP bestaat uit een amalgaam van projecten

 • ​bottom-up proces van implementatieplanning
 • nadruk op de scholengroepen
 • alle entiteiten worden opgeroepen om zelf een implementatieplan op te maken
 • de strategische beleidsnota is referentiekader en inspiratiebron
ASP 2007-2011 (op 23/11/2007 goedgekeurd door de Raad)

Er zijn vier strategische doelstellingen

 1. een geografisch gespreid en reandabel onderwijsnet realiseren
 2. vernieuwende en maatschappellijk relevante studiegebieden aanbieden, optimaal afgestemd op vervolgstudie en arbeidsmarkt
 3. het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken
 4. verschillende onderwijsniveaus pedagogisch en didactisch op elkaar laten aansluiten, om de doorstroming vlotter te maken 

Naar aanleiding van een bijsturing begin 2008 wordt de projectwerking geïntroduceerd, krijgen de centrale diensten een trekkersrol in de realisatie van het ASP en worden de strategische plannen van GO! en scholengroepen consistenter gemaakt.

GO!2020 Samen dromen vorm geven

Strategisch plan GO! 2020 (op 03/12/2010 goedgekeurd door de Raad)

Dit plan is nog altijd van toepassing. Het plan bevat vijf strategische doelstellingen en er wordt gewerkt met drie uitvoeringsplannen per schooljaar (vanaf 2010-2011). De organisatorische ondersteuning van het strategisch plan wordt versterkt door

 • de introductie van programmamanagement per strategische doelstelling
 • de oprichting van de SPIL 2020 stuurgroep 
 • door de opstart van bestuursniveau-overstijgende lerende netwerken

Voortdurend verbeteren

De historiek van het strategisch plan toont aan dat het voortdurend geëvalueerd wordt en zo nodig ook wordt bijgestuurd, zowel qua inhoud als qua uitvoering. Ook nu is er een herijkingsproces van GO! 2020 bezig om er voor te zorgen dat het GO! gewapend is om te blijven inspelen op alle maatschappelijke uitdagingen die zich voordoen.

Voor deze herijking zijn we gestart met het nieuwe regeerakkoord en beleidsnota, het GO! Memorandum 2014 en verschillende maatschappelijke trends om de uitdagingen die op ons afkomen vast te stellen. Daarnaast hebben we tijdens de grondige evaluatie van GO! 2020 een aantal leerpunten genoteerd. 

Het herijkte plan GO! 2020 zal vanaf september 2015 worden uitgerold.  

GO! professionals die nog meer achtergrondinformatie willen over het strategisch plan, kunnen daarvoor terecht op de GO! 2020 bibliotheek op Smartweb.