Wie kan geen deel uitmaken van een raad van bestuur?

Volgende leden kunnen geen lid zijn van een raad van een bestuur van een scholengroep:

  1. leden van een wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad of een raad van een OCMW, van een regering, een bestendige deputatie, of de hoedanigheid van burgemeester;
  2. personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;
  3. leden van het bestuur van een andere scholengroep van het GO!, behalve voor de algemeen directeur;
  4. leden van een schoolraad;
  5. personeelsleden of leden van het bestuur van een inrichtende macht of van een schoolbestuur van het gesubsidieerd onderwijs of van een gesubsidieerd centrum voor leerlingenbegeleiding, met uitzonderig van het hoger onderwijs;
  6. leden van de Raad van het GO!;
  7. personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdienst;
  8. een accountant belast met het financieel toezicht op het gemeenschapsonderwijs;
  9. verantwoordelijke van een vakorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van het onderwijs behartigt;
  10. personeelsleden van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap.