Raad GO!

In oktober 2018 vinden er opnieuw verkiezingen plaats van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze Raad is het bestuursorgaan van het centrale niveau dat samen met de afgevaardigd bestuurder het centrale beleid van het GO! bepaalt.

Het mandaat van de huidige Raad loopt af op 31 december 2018. Daarom deed het GO! een oproep tot kandidaten voor de verkiezing van 10 raadsleden.

Iedereen kon zich kandidaat stellen en dit uiterlijk op 1 juni 2018 onder de vorm zoals bepaald in de kiesprocedure vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering 20 december 2013 en zoals gewijzigd op 26 januari 2018.

Uit de rechtmatig ingediende kandidaturen kiezen de leden van de plaatselijke schoolraden en de directeurs van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding 10 leden voor de Raad. Hierbij komen nog 5 leden die door de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen worden aangewezen. Het mandaat van de 15 raadsleden start op 1 januari 2019 en heeft een duurtijd van 4 jaar.

Een kandidaat die verkozen wordt, kan het mandaat evenwel slechts opnemen als hij of zij de vereiste verklaringen heeft ondertekend en zich op dat ogenblik niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt.