Leerlingencijfers Leerplichtonderwijs

Algemeen

Bij de telling van februari 2018 (schooljaar 2017-2018) volgen 208.475 leerlingen les in het gewoon en buitengewoon leerplichtonderwijs van het GO!. Het GO! heeft hiermee een marktaandeel van 17,51%.

algemeen marktaandeel.png 

Bij de telling van februari 2017 waren er 204.126 leerlingen en bedroeg het marktaandeel 17,23%.

 

Gewoon basisonderwijs

 Het gewoon basisonderwijs kent al jaren een gestage groei, zonder enige terugval.

tabel bao.png

 

Gewoon secundair onderwijs

         Het gewoon secundair onderwijs kent de laatste jaren een constante groei tot 83.735 leerlingen (inclusief HBO ). Een stijging met 2,37% en een marktaandeel van 19,52%.
  tabel 1 so.png

Cijfers per onderwijsvorm SO
 tabel 2 so.png

 tabel 3 so.png

Het is duidelijk dat vooral ASO een stijgende lijn kent, er is een terugval in het BSO.
 

tabel 1 okan.png 

In het schooljaar 2015-2016 - door de vluchtelingenproblematiek - verdubbelde het aantal OKAN-leerlingen bijna. Het GO! had 618 OKAN-leerlingen meer dan in 2015. In schooljaar 2017-2018 kent het aantal OKAN-leerlingen een lichte daling.

Voor de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers heeft het GO! een marktaandeel van 25%, aanzienlijk meer dan zijn marktaandeel. We kunnen dus stellen dat het GO! een substantiƫle extra bijdrage levert in verhouding tot zijn leerlingenpopulatie.
      

Buitengewoon onderwijs

 Zoals onderstaande tabel en grafiek illustreren, vertoont het buitengewoon basisonderwijs al een drietal jaren een dalende trend, die waarschijnlijk te verklaren is door het M-decreet.

tabel 1 buo.png

 tabel 2 buo.png

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Een sterke procentuele toename vinden we het afgelopen jaar in het DBSO, maar gezien het beperkte aantal leerlingen is dit onderhevig aan grotere procentuele schommelingen. Op 1 februari 2018 waren er in het DBSO 2.753 leerlingen ingeschreven, 98 meer dan in het schooljaar 2016-2017.

 tabel 1 dbso.png

tabel 2 dbso.png