GO! afkortingen

Onderwijsinstellingen

BS: basisschool
BSBO: basisschool voor buitengewoon onderwijs
CBE: centrum voor basiseducatie
CDO: centrum voor deeltijds onderwijs
CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
CVO: centrum voor volwassenenonderwijs
IBSO: instituut voor buitengewoon secundair onderwijs
KDV: kinderdagverblijf
KH: kunsthumaniora
KS: kleuterschool
LS: lagere school
MPI: medisch pedagogisch instituut
SBSO: school voor buitengewoon secundair onderwijs

Onderwijsniveaus

ASO: algemeen secundair onderwijs
BaO: basisonderwijs
BKO: buitengewoon kleuteronderwijs
BLO: buitengewoon lager onderwijs
BSO: beroepssecundair onderwijs
BuBaO: buitengewoon basisonderwijs
BuO: buitengewoon onderwijs
BuSO: buitengewoon secundair onderwijs
DBSO: deeltijds beroepssecundair onderwijs
DKO: deeltijds kunstonderwijs
HBO5: hoger beroepsonderwijs
HO: hoger onderwijs
HOBU: hoger onderwijs buiten universiteit
HOKT: hoger onderwijs van het korte type
HOLT: hoger onderwijs van het lange type
HSO: hoger secundair onderwijs
KO: kleuteronderwijs
KSO: kunstsecundair onderwijs
LO: lager onderwijs
LSO: lager secundair onderwijs
OV: opleidingsvorm (in het BUSO)
SLO: Specifieke lerarenopleiding
SO: secundair onderwijs
TSO: technisch secundair onderwijs
VO: volwassenenonderwijs

Leervakken en studiegebieden

AV: algemene vakken
LO: lichamelijke opvoeding
NCZ: niet-confessionele zedenleer
NT2: Nederlands tweede taal
PV: praktische vakken
TV: technische vakken
WO: Wereldoriëntatie

Functies

AB: afgevaardigd bestuurder
AD: algemeen directeur
codi: coördinerend directeur
dico: directeur-coördinator
TA: technisch adviseur
TAC: technisch adviseur-coördinator

Personeelszaken

AMVD-personeel: administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel
BC: basiscomité
BKD: beroepskwalificatiedossier
BPB: bewijs pedagogische bekwaamheid
BPT: bijzondere pedagogische taken
CODO: contractueel medewerker ten laste van het departement Onderwijs
DRP: decreet Rechtspositie
EVC: eerder verworven competenties
EVK: eerder verworven kwalificaties
Ge(s)co: gesubsidieerd contractueel
GHSO: geaggregeerde hoger secundair onderwijs
GPB: getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
JOJO-project: Scholen voor jongeren-Jongeren voor scholen (startbanenproject)
LBO: loopbaanonderbreking
LIO: leraar in opleiding
MVD-personeel: meesters-, vak- en dienstpersoneel
REA: reaffectatie
TADD: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
TAO: tijdelijk andere opdracht
TBS: terbeschikkingstelling
TBSOB: terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
TBSPA: terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
UB: uitbreiding van benoeming
VB: vastbenoemd/vaste benoeming
VKS: Vlaamse kwalificatiestructuur
VPS: Vlaams personeelsstatuut
VTE: voltijdse equivalent
VTO: Vorming, training en opleiding
WTW: wedertewerkstelling

Varia

AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten
CLIL: Content and Language Integrated Learning
GOK: gelijke onderwijskansen
GON: geïntegreerd onderwijs
GWP: geïntegreerde werkperiode
ION: inclusief onderwijs
LOP: lokaal overlegplatform
LVS: leerlingvolgsysteem
MDO: multidisciplinair overleg
MOS: Milieuzorg op school
ODET: onderwijsdoelstellingen en eindtermen
STICORDI: Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Dispenseren
SWP: schoolwerkplan
VOET: vakoverschrijdende eindtermen