Vluchtelingen

Laatste update: 25/03/2015
- NIEUW document over specifieke maatregelen in het kleuteronderwijs
- UPDATE presentatie over begripsverduidelijking, cijfers en profiel van de asielzoeker

Deze pagina informeert je over de toestroom van vluchtelingen in het onderwijs.

Over hoeveel vluchtelingen gaat het en hoe gebeurt de spreiding naar de scholen? Wat is een vluchteling nu eigenlijk? Welke standpunten neemt het GO! in? Wat zijn de gevolgen voor het secundair onderwijs, het basisonderwijs, het kleuteronderwijs en het volwassenenonderwijs? Wat doet de overheid? Deze pagina biedt je hopelijk een antwoord op deze vragen.

Hoe gebeurt de spreiding van de asielzoekers?

Een asielzoeker zich registreert bij de dienst vreemdelingenzaken, krijgt hij of zij ook recht op opvang. Dit is ofwel in een open opvangcentrum of in een lokaal opvanginitiatief (LOI).

Volgens het opvangmodel van Fedasil is het de bedoeling dat kwetsbare doelgroepen (zoals gezinnen met kinderen) en mensen met een hoge kans op erkenning naar een lokaal opvanginitiatief doorstromen. Dit is opvang gebonden aan de gemeenten en de OCMW. Zo bekom je een effectieve spreiding.

Wie minder kans maakt (en minder lang in België zou blijven) blijft in een open opvangcentrum. Door de huidige vluchtelingenstroom en opvangcrisis is dit model niet mogelijk en komen er wel heel wat gezinnen met kinderen in de collectieve opvangcentra.

De gemiddelde verblijfsduur in een opvangcentrum is nu 9 maanden en zou nog kunnen verhogen.

60 dagen na de registratie geldt ook leerplicht voor kinderen en jongeren. Zij hebben dus ook recht op onderwijs en zullen zich inschrijven op een school.

Wil je weten hoe een asielprocedure in elkaar zit? Wij maakten voor jou een presentatie met meer uitleg over de asielprocedure en de mogelijke gevolgen voor scholen.

Presentatie over de asielprocedure en de link met onderwijs.pptx

 

Wat is een vluchteling en met hoeveel zijn ze?

Asielzoeker
 • Beweert vluchteling te zijn
 • Evaluatie binnen asielprocedure
Vluchteling
 • Een status
 • Een vluchteling riskeert in het land van herkomst vervolging gebaseerd op etnie, religie, nationaliteit, sociale groepering of een politieke mening
Subsidiair beschermde
 • Status voor een oorlogsvluchteling met minder rechten als een vluchteling
Migrant (expat)
 • Hoopt op het verbeteren van zijn of haar persoonlijk leven
Niet-begeleide minderjarige vreemdeling
 • = NMBV
 • onbegeleid door personen met ouderlijk gezag of voogdijschap
Anderstalige nieuwkomer
 • Onderwijsterm
 • Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal
 • Onvoldoende onderwijstaal beheersen
 • Max. 9 maanden ingeschreven
 • Nieuwkomer zijn
 • Max. 1 jaar in België verblijven

 

In deze powerpoint krijg je een overzicht van het profiel van de asielzoeker. Daarnaast kom je ook te weten hoeveel kinderen en jongeren er momenteel in elke provincie opgevangen worden. Een laatste UPDATE van deze slides gebeurde op 25/03/2015.

Presentatie over begripsverduidelijking en de cijfers en het profiel van de asielzoekers.pptx

 

Standpunten van het GO!

 1. Het GO! kiest voor een spreiding van anderstalige nieuwkomers in de scholen. Op lokaal niveau moet gewerkt worden aan een coherent spreidingsbeleid en flankerend onderwijsbeleid. Concentratie in specifieke scholen is niet wenselijk. Voor een goede spreiding is netoverstijgende samenwerking, transparantie en een proportionele verdeling nodig. De LOP's spelen hierin een cruciale rol. Waar er geen LOP is kunnen de scholengroepen zelf een coördinerende rol spelen en AgODi betrekken.
 2. Volgens het GO! gaat onderwijs binnen de opvangcentra in tegen de inclusie- en integratiegedachte. Dit wordt best vermeden. Een mobiele unit in een opvangcentrum is geen volwaardige school. Binnen CVO is dit niet de eerste keuze maar gebeurt het reeds en moet dit ook kunnen.
 3. Signaal wordt naar de overheid gegeven om opvang van gezinnen zo veel mogelijk binnen de lokale opvanginitiatieven en (indien onvermijdelijk) in opvangcentra waar scholen dicht in de buurt zitten, te laten gebeuren. Verder moet er werk gemaakt worden bij de dispatching van Dienst Vreemdelingenzaken om verhuizen van opvangcentra naar opvangcentra zo weinig mogelijk te laten voorkomen, dit om schoolwissels tegen te gaan.

 

Onthaalonderwijs in het GO!

Deze presentatie geeft een overzicht van enkele regels over onthaalonderwijs in het GO!. Dit zowel voor het basis-, secundair als volwassenenonderwijs. Deze slides lichten ook in het kort de nieuwe maatregelen van de overheid  toe voor kleuters en het inrichten van OKAN.

Presentatie over het GO! onderwijs voor anderstalige nieuwkomers.pptx

 

Nieuws uit het kabinetsoverleg

Op 29 september nodigde de minister voor een eerste keer de verschillende onderwijsverstrekkers uit om te praten over de vluchtelingenstroom. Naast alle onderwijsverstrekkers waren ook het Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil, VVSG en een vertegenwoordiger van het kabinet van Theo Franken aanwezig. Het Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil, AgODi en het departement Onderwijs gaven toelichting bij de huidige situatie.

Na het eerste kabinetsoverleg maakte de minister middelen vrij voor de opvang in het onderwijs van kleuters. De mogelijkheden om OKAN in te richten werden versoepeld. Het volwassenenonderwijs krijgt 18,5 miljoen euro voor het NT2 aanbod. Daarnaast wordt 1,152 miljoen euro voorzien voor het huren van mobiele units voor het leerplichtonderwijs.

Een tweede overleg ging door op 7 december. Er werd gepraat over een stand van zaken van de vluchtelingenstroom en over de noden van het onderwijs. Raadpleeg hier de presentaties van de verschillende sprekers:

 • Toelichting van Fedasil over de vluchtelingenstroom en het aantal kinderen in het opvangnetwerk

20151207_toelichting_Fedasil.ppt

 • Toelichting van het Rode Kruis over hun opvangcentra en de doorstroom naar het onderwijs

20151207_toelichting_Rode_Kruis.pptx 

 • Een toelichting bij de tijdelijke en dringende maatregelen voor het kleuter- en basisonderwijs en het secundair onderwijs

20151207_toelichting_decreet_onthaalonderwijs.pptx

 • Een toelichting over het inzetten van mobiele units

20151207_toelichting_mobiele_units.pptx

 • Een toelichting over het ondersteuningsaanbod van AgODi

20151207_toelichting_ondersteuningsaanbod_Agodi.pptx

 

Contacten met lokale opvangcentra en lokale besturen

Scholen en scholengroepen nemen best proactief contact op met de opvangcentra en lokale besturen of OCMW's om zoveel mogelijk toegang te hebben tot recente cijfergegevens van de instroom en doorstroom naar de scholen (niet alleen uit de open opvangcentra maar ook de Lokale Opvanginitiatieven). Wat de spreiding betreft kan het LOP een rol spelen. Als er geen LOP-werking is in de betrokken regio, dan kan AgODi hiervoor gecontacteerd worden om hierin een rol op te nemen.


 

Vragen en/of relevante informatie voor de centrale diensten (Beleid & Strategie, PBD, OOP, Infrastructuur/Integraalplannen) bezorg je op: vluchtelingen@g-o.be