Ondersteuningsmodel

1.    Situering

Met het ondersteuningsmodel wil de overheid inzetten op het versterken van scholen gewoon onderwijs zodat beter tegemoet kan gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. De  gespecialiseerde setting van het buitengewoon onderwijs blijft evenwel, ook op lange termijn, voor sommige leerlingen noodzakelijk. In het ondersteuningsmodel staan leerlinggerichte en leerkrachtgerichte ondersteuning centraal.

Scholen werken in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften samen en delen expertise, zowel binnen scholen buitengewoon onderwijs, binnen scholen gewoon onderwijs als tussen de beide onderling, ongeacht het net. Het nieuwe ondersteuningsmodel komt in de plaats van wat we vandaag kennen als GON, ION en waarborgregeling.

Het GO! concretiseert het ondersteuningsmodel vanuit (provinciale) ondersteuningsnetwerken. Het (provinciaal) ondersteuningsnetwerk wordt gevormd door meerdere samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere scholengroepen. In deze samenwerkingsverbanden zullen scholen buitengewoon onderwijs als ankerschool fungeren.  De personeelsleden van het ondersteuningsteam zullen aangesteld worden door deze ankerscholen.


2.   (Provinciale) ondersteuningsnetwerken GO!

Er zijn acht ondersteuningsnetwerken:

OndersteuningsnetwerkProvincie
Ondersteuningsnetwerk Prisma+ Antwerpen
Ondersteuningsnetwerk Kempen – Klavier Antwerpen
Ondersteuningsnetwerk Impuls Antwerpen
Ondersteuningsnetwerk CentrumVlaams-Brabant en Brussel
Ondersteuningsnetwerk LimburgLimburg
Ondersteuningsnetwerk Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen
Ondersteuningsnetwerk Dender Oost-Vlaanderen
Ondersteuningsnetwerk De SchraagWest-Vlaanderen

 

Alle GO!-scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs hebben zich aangemeld bij een ondersteuningsnetwerk. Sommige netwerken zijn ook netoverschrijdend samengesteld.

Binnen het (provinciaal) ondersteuningsnetwerk is er een visie op de samenwerking, de structuren en de systemen die opgezet worden. Daarnaast detecteert het (provinciaal) ondersteuningsnetwerk de professionaliseringsnoden van zowel ondersteuningsteams, schoolteams als scholengroepen.

Het (provinciaal) ondersteuningsnetwerk staat in voor het samenbrengen van data van de betrokken actoren: school – CLB – PBD – scholengroep (SGR), al dan niet leerlinggebonden in het kader van monitoring en beleidsvoorbereiding. De data worden bezorgd aan de administratieve diensten van het GO! die de monitoring van het ondersteuningsmodel opneemt.


3.    Samenwerkingsverbanden

Binnen de (provinciale) ondersteuningsnetwerken werken één of meerdere scholengroepen samen in samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden komen scholen, CLB en PBD samen om concrete inhoud te geven aan de ondersteuningsvragen.

Er zijn 14 samenwerkingsverbanden:

OndersteuningsnetwerkSamenwerkingsverband
Ondersteuningsnetwerk Prisma+ SGR 1 en 3
Ondersteuningsnetwerk Kempen – Klavier SGR 4 en 7
Ondersteuningsnetwerk Impuls SGR 5 en 6
Ondersteuningsnetwerk CentrumSGR 11 en 12
SGR 8, 9 en 10
Ondersteuningsnetwerk LimburgSGR 13 en 14
SGR 15 en 16
Ondersteuningsnetwerk Oost-VlaanderenSGR 17 en 18
SGR 20 en 21
SGR 22
SGR 23 en 24
Ondersteuningsnetwerk Dender SGR 19

Ondersteuningsnetwerk De Schraag

SGR 25 en 27
SGR 26 en 28

 

4.    Ondersteuningsteams

Het ondersteuningsteam heeft een grote mate van zelfstandigheid en werkt in nauw overleg samen met CLB en PBD in de realisatie van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding (fase 2 en 3) onder aansturing van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband zijn er één of meerdere ankerscholen waaraan een ondersteuningsteam verbonden is (allocatie van de personeelsleden).

OndersteuningsnetwerkSamenwerkingsverbandAnkerscholen
Prisma+ SGR 1+2+3SBSO Zonnebos
BSBO Wilgenduin
Kempen – Klavier SGR 4+7MPI De 3-Master
SBSO de 3master
Impuls SGR 5+6BSBO Groenlaar  
BuSO De Beemden
Centrum

SGR 11+12

BSBO Woudlucht
IBSO Woudlucht

SGR 8+9+10

BuBaO Lentekind
BuSO Heemschool

Limburg

SGR 13+14MPI De Luchtballon
BSBO De Bloesem
BuSO Sibbo Tongeren
BuSO De Richter

SGR 15+16

MPI Zonneweelde
SBSO Zonneweelde
MPI De Dageraad
BuSO De Dageraad
Oost-VlaanderenSGR 17+18                  SBSO Baken
MPI Kompas
LSBO Klim Op
SGR 20+21MPI 't Craeneveld
BuSO Heynsdaele (POV)
SGR 22MPI Oase
Reynaertschool
SGR 23+24MPI Het Vindingrijk
SBSO 't Vurstjen
Dender SGR 19BSBO De Brug
IBSO Horizon
De SchraagSGR 25+27MPI De Kaproenen
SBSO De Varens
BuSO Ter Zee
MPI De Vloedlijn
SGR 26+28MPI Sterrebos
SBSO Sterrebos
BSBO De Vlier
MPI Pottelberg
Athena campus Ter Bruyninge
MPI Koksijde

 

De invoering van het ondersteuningsmodel is door de snelheid van implementatie gepaard gegaan met een aantal onduidelijkheden. Om duidelijkheid te brengen in de stroom van informatie die er rond de invoering van het ondersteuningsmodel is geweest, hebben de onderwijskundige diensten van het GO! een draaiboek ontwikkeld. Dit kan je onderaan terugvinden als bijhorend document. Het biedt een overzicht van de verschillende organisatieniveaus, de wijze waarop de middelen worden gegenereerd en verdeeld en de personeelsaangelegenheden verbonden aan het vormen van de ondersteuningsteams. Dit draaiboek is een werkdocument en zal in de komende periode nog aangepast worden aan de laatste informatie.