Actuele onderwijsontwikkelingen in het SO

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.

Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

Mee zijn met de actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden, is dan ook belangrijk. Het M-decreetde modernisering van het secundair onderwijs en duaal leren zijn hier goede voorbeelden van. Deze rubriek houdt ook een vinger aan de pols van de nieuwe regelgeving en haar constante evolutie.
 

Nieuwe regelgeving schooljaar 2018-2019

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2018-2019.

Nieuwe driejarige GOK-cyclus

Volgend schooljaar start een nieuwe driejarige GOK-cyclus in het secundair onderwijs en in het buitengewoon basisonderwijs binnen het huidige regelgevende kader. De teldatum voor de nieuwe driejarige GOK-cyclus in zowel het voltijds gewoon secundair onderwijs als het buitengewoon onderwijs zal 1 februari 2018 zijn. Bij de berekening van de GOK-uren moet het Agentschap voor Onderwijsdiensten zich onder meer baseren op het aantal leerlingen met een schooltoelage. De regelgeving bepaalt dat daarvoor de toestand op 15 juni moet worden genomen. De berekening zal dus kort na 15 juni 2018 gebeuren. Dat betekent dat scholen ten laatste vóór 30 juni zullen weten – via een dienstbrief via Mijn Onderwijs – op hoeveel GOK-middelen ze de volgende drie schooljaren zullen kunnen rekenen.

Wat is er nieuw op 1 september 2018?

Vanaf 1 september 2018 verdwijnt in Vlaanderen de verplichting voor ondernemers om bij de opstart van een eigen onderneming een attest bedrijfsbeheer voor te leggen. Deze aanpassing heeft gevolgen voor die scholen die momenteel bedrijfsbeheer (via het vak toegepaste economie) inrichten. De huidige regelgeving legt enerzijds op welke doelstellingen behaald moeten worden vooraleer het attest kan worden uitgereikt, anderzijds bepaalt de overheid dat er minimum vier lestijden per week aan bedrijfsbeheer moet worden besteed (vaak gespreid over twee schooljaren). Door het opheffen van de verplichting om een attest bedrijfsbeheer voor te leggen, verdwijnt dit regelgevend kader met haar opgelegde doelstellingen en minimum aantal lestijden. Zowel de overheid als het GO! blijven belang hechten aan de sleutelcompetentie ondernemingszin en aan competenties die verbonden zijn aan ondernemerschap. De Pedagogische begeleidingsdienst heeft een didactische brochure 'bedrijfsbeheer' beschikbaar gesteld waaruit scholen ideeën kunnen halen om met ondernemingszin en ondernemerschapscompetenties aan de slag te gaan. Deze didactische brochure kan je hieronder bij documenten downloaden.

Hieronder schetsen we alvast kort de organisatorische gevolgen voor volgend schooljaar:

· In een aantal studierichtingen van het studiegebied Handel (BSO Kantoor, BSO Verkoop, TSO Boekhouden – informatica, TSO Handel en TSO Secretariaat – talen) zijn de huidige doelstellingen bedrijfsbeheer in de reguliere leerplannen op een geïntegreerde manier opgenomen. Voor deze studierichtingen en hun leerplannen verandert er op korte termijn niets. De doelstellingen passen immers perfect in het studieprofiel van deze studierichtingen.

We adviseren om op het einde van het huidige schooljaar het getuigschrift bedrijfsbeheer uit te reiken aan de leerlingen van het zesde jaar die geslaagd zijn voor bedrijfsbeheer. Hoewel het getuigschrift niet meer nodig is om in Vlaanderen een onderneming op te starten, kan dit getuigschrift wel een meerwaarde betekenen bij latere sollicitaties, het aanvragen van een lening bij de opstart van een onderneming, het opstarten van een onderneming in Brussel of Wallonië…

Ook voor de volgende schooljaren wordt er aangeraden het getuigschrift te blijven uitreiken vermits dit geen grote extra inspanning van de school of de leerling vergt.

· In een aantal studierichtingen maakt het leerplan bedrijfsbeheer (via het vak toegepaste economie) deel uit van het curriculum (BSO Brood- en banketbakkerij en confiserie, BSO Restaurant en keuken, BSO Slagerij en verkoopsklare gerechten, TSO Hotel, TSO Informaticabeheer en TSO Slagerij en vleeswaren). Vanaf 1 september 2018 schrappen we deze leerplannen in het vijfde jaar en vanaf 1 september 2019 in het zesde jaar. Voor de leerlingen die dit schooljaar met bedrijfsbeheer zijn gestart, verandert er niets. In het zesde jaar lopen de leerplannen volgend schooljaar verder.

De scholen kunnen het wegvallen van bedrijfsbeheer (vijfde jaar vanaf 1 september 2018, zesde jaar vanaf 1 september 2019) opvangen via een project in de vrije ruimte (bijvoorbeeld door het opstarten van een mini-onderneming, studentenbedrijf.be, leeronderneming…). In tegenstelling tot de huidige situatie is een minimum aantal lesuren van vier lestijden per week (eventueel gespreid over twee jaren) niet langer nodig. Als advies kan er gesteld worden dat een project van twee lestijden per week, bijvoorbeeld in het zesde jaar, volstaat om met voldoende diepgang aan de ondernemerschapscompetenties te kunnen werken. Uiteraard kan een school steeds beslissen om, gegeven haar leerlingenpubliek en hun toekomstverwachtingen, dieper op de ondernemerschapscompetenties in te gaan.

We adviseren om op het einde van het huidige en het volgende schooljaar nog een laatste keer het getuigschrift bedrijfsbeheer uit te reiken aan de leerlingen van het zesde jaar die geslaagd zijn voor bedrijfsbeheer.

Scholen die omwille van hun ligging (omgeving Brussel / Wallonië) het getuigschrift bedrijfsbeheer ook in de toekomst willen uitreiken, kunnen dit blijven doen, a rato van minimum vier lestijden per week – eventueel gespreid over meerdere schooljaren en op basis van het leerplan 2008/068 in de vrije ruimte.

· In alle andere studierichtingen is bedrijfsbeheer een vrije keuze van de school. Net als in de vorige situatie adviseren we deze scholen om aan ondernemingszin en ondernemerschapscompetenties te blijven werken maar in een vrij kader (geen opgelegde doelstellingen en geen minimum aantal uren). Als advies kan er opnieuw gesteld worden dat een project van twee lestijden per week, bijvoorbeeld in het zesde jaar, volstaat om met voldoende diepgang aan de ondernemerschapscompetenties te kunnen werken.

We adviseren om op het einde van het huidige schooljaar nog een laatste keer het getuigschrift bedrijfsbeheer uit te reiken aan de leerlingen van het zesde of zevende jaar die geslaagd zijn voor bedrijfsbeheer op basis van het leerplan 2008/068, uiteraard mits voldaan aan het wettelijk aantal uren.

Scholen die omwille van hun ligging (omgeving Brussel / Wallonië) het getuigschrift bedrijfsbeheer ook in de toekomst willen uitreiken, kunnen dit blijven doen, a rato van minimum vier lestijden per week – eventueel gespreid over meerdere schooljaren en op basis van het leerplan 2008/068 in de vrije ruimte.

In de didactische brochure 'bedrijfsbeheer', hieronder te raadplegen bij Documenten, wordt een concretere didactische invulling meegegeven.