Herstructurering in het VO

Nieuwe rationalisatienormen

Onderwijsdecreet XXVII voert nieuwe rationalisatienormen voor het (secundair) volwassenenonderwijs in.

De voorziene ingangsdatum voor de nieuwe rationalisatienormen is 1 september 2019. De normen gelden als voorwaarde voor een centrum voor volwassenenonderwijs om in de overheidsfinanciering te kunnen worden opgenomen.

Dit maakt dat het landschap volwassenenonderwijs voor ingrijpende veranderingen staat. De op stapel staande herstructureringen kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen al dan niet cumulatief zijn. We onderscheiden binnen dit kader:

    • de overname van een centrum voor volwassenenonderwijs als GO!-instelling door een andere GO! scholengroep;

    • een fusie van twee of meer centra voor volwassenenonderwijs;

    • de overheveling van een vestigingsplaats van een CVO naar een CVO van een andere GO! scholengroep.

De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot deze herstructureringen ligt, in toepassing van artikel 23 ยง3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO) bij de raden van bestuur van de scholengroepen. We vragen om hierover steeds terug te koppelen naar de diensten van de Raad van het GO!. Dit is noodzakelijk om steeds een globaal zicht te hebben, gezien het scholengroepoverschrijdend karakter. 

Bij de op stapel staande gesprekken kunnen de raden van bestuur of hun gemandateerde een beroep doen op ondersteuning van de centrale administratieve en pedagogische diensten, met name voor wat juridische aangelegenheden, infrastructuur, pedagogische aspecten, onderwijsorganisatorische aspecten en personeelsaspecten betreft, via de centrale contactpersoon binnen de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (daisy.denolf@g-o.be).

Eveneens ter ondersteuning van het herstructureringsproces werd een draaiboek ontwikkeld. Je vindt het draaiboek hieronder.