Centrumreglement VO

De raad van bestuur van een scholengroep moet voor zijn centrum/centra voor volwassenenonderwijs een centrumreglement goedkeuren.

Bij inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs verklaart de cursist zich akkoord met dit reglement. Hij wordt geacht de rechten en plichten die hierin beschreven staan te kennen. Met een handtekening op het inschrijvingsformulier verleent hij zijn akkoord,  niet enkel met het reglement maar ook met het agogisch project van het centrum.

Het centrum is niet verplicht de cursist bij inschrijving steeds een papieren afdruk van het centrumreglement te geven tenzij de cursist er uitdrukkelijk om vraagt. Het centrum moet de cursist inlichten over het bestaan van dit reglement en over de plaats waar men het kan inkijken. De cursist moet het reglement gemakkelijk kunnen raadplegen. Niet alle cursisten hebben vlot toegang tot het internet. Daarom moet er altijd een exemplaar van het reglement te raadplegen zijn op een bereikbare plaats in het centrum. Het centrumreglement wordt steeds ter beschikking gesteld van de inspectie en de verificatie.

De raad van bestuur stelt het centrumreglement autonoom op ten behoeve van het centrum. Dit reglement moet niettemin minstens de volgende aspecten belichten: het reglement van orde, het evaluatiereglement; de regeling met betrekking tot aan- en afwezigheden, de bijdrageregeling en de klachtenprocedure.

Model van centrumreglement

We stellen een model van centrumreglement ter beschikking, samen met een toelichtingsdocument voor directeurs. Dit model wordt ieder jaar aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Wij beantwoorden alle vragen over het centrumreglement en aanverwante onderwerpen. Indien nodig werken wij samen met de juristen.

Het model van centrumreglement is geschreven voor het secundair volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. Het decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen voorziet in de ontwikkeling van een gezamenlijk onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement door de HBO5-samenwerkingsverbanden (mét  respect voor de bestaande regelgeving ). De instellingsgebonden materies die niet aan bod komen in het onderwijs- en examenreglement dat voor het HBO5 door het samenwerkingsverband werd uitgewerkt, gelden nochtans ook voor cursisten HBO5 die in het centrum les volgen. Ze moeten er bij hun inschrijving kennis van nemen en er zich akkoord mee verklaren.