Privacy

Handleiding: analyse van de regelgeving in verband met privacy en het gebruik van gegevensbestanden waarin persoonlijke data van o.a. personeelsleden zijn opgenomen en dit met vermelding van de grenzen of binnen welke perken zulke gegevens aan wie voor wat mogen of kunnen worden meegedeeld.

Scholengroepen en scholen verwerken persoonsgegevens en worden vaak geconfronteerd met vragen naar inzage in bestuursdocumenten. De scholengroepen en scholen moeten rekening houden met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten.
Daarom wordt jou een handleiding aangereikt waarin o.a. analyse gemaakt worden van de belangrijkste definities van de wet van de privacywet, wanneer persoonsgegevens verwerkt mogen worden en welke gegevens verwerkt mogen worden, de aangifteplicht, de vrijstellingen voor deze aangifteplicht, de rechten en verplichtingen, de verhouding van de privacywet ten opzichte van het decreet betreffende de openbaarheid.


Inhoud van deze handleiding:

  • algemene inleiding
  • analyse van de belangrijkste definities van de wet
  • aangifteplicht en uitzonderingen
  • persoonsgegevens verzamelen en verwerken
  • welke gegevens mogen niet verwerkt worden?
  • wat doen met de verzamelde gegevens?
  • de rechten van de betrokken persoon
  • hoe verhoudt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich tot het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten?
  • hoever reikt het inzagerecht en welke informatie mag/mag niet aan derden meegedeeld worden (met enkele voorbeelden)?