Vervanging personeelsleden voor en tijdens de paasvakantie

Opgelet: Vervangingen van afwezigheden die beginnen in de veertien dagen voor de paasvakantie worden niet gefinancierd in bepaalde onderwijsniveaus.

Ter herinnering:

Sinds 1 september 2015 kan de vervanger van een afwezig personeelslid, voor een vervanging die start in een periode van 14 kalenderdagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, slechts betaald worden door de overheid vanaf de eerste dag na die vakantieperiode en uiteraard op voorwaarde dat voldaan is aan de geldende regels voor vervangingen (onder andere de 10-werkdagenregel: het weekend en de vakantieperiode kunnen evenwel niet als werkdagen meegerekend worden behalve  eventueel in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs waar de zaterdag wel als werkdag in aanmerking kan genomen worden.). Inrichtende machten die toch personeelsleden aanstellen in de periode van veertien dagen voor de vakantie zullen zelf moeten instaan voor de bezoldiging van deze vervangers.

Deze maatregel is van toepassing op het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de kinderdagverblijven gelegen in het tweetalig hoofdstedelijke gebied Brussel.

De maatregel geldt niet voor het ambt van directeur en ook niet voor de ambten in het (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs, in de semi-internaten, in de internaten, in de IPO, in de tehuizen en in de pedagogische begeleidingsdienst. Deze regeling is ook niet van toepassing op een vervanging door een personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking en aan de voorwaarden van reaffectatie of wedertewerkstelling voldoet.

Wat betekent deze regeling nu concreet voor de paasvakantie?

De paasvakantie begint dit jaar officieel op maandag 2 april 2018 en loopt tot en met zondag 15 april 2018. Indien een afwezigheid start op of na maandag 19 maart, kan de vervanger dus pas vanaf 16 april worden bezoldigd door de overheid (op voorwaarde dat het om een ononderbroken afwezigheid gaat die tenminste 10 werkdagen omvat).

Meer informatie en voorbeelden vind je terug in de omzendbrief Beperking van de vervangingsmogelijkheid voor of tijdens een korte vakantieperiode.