Zonneplan 2017-2018

Projectoproep 2018


De Vlaamse Overheid leent in 2018 aan het GO! renteloos 1.124.000 euro voor de installatie van zonnepanelen op schoolgebouwen.

In 2017 werd er een zelfde bedrag als lening beschikbaar gesteld. Door middel van een begrotingsruiter werd dit overgedragen naar 2018. 
De afdeling Infra raamt dat in 2017 ± 40 % (450.000 euro) van het voorziene budget is benut.

Totale budget Projectoproep 2018 bedraagt aldus :
€ 1.124.000 budget 2017 (begrotingsruiter -> 2018)
€  - 450.000 raming benutte budget door Projectoproep 2017
€ 1.124.000 nieuw budget 2018
---------------
€ 1.798.000 totale budget Projectoproep 2018

Het gaat dus om een lening: de scholengroepen moet het bedrag terugbetalen. De lening is echter renteloos.  De voorwaarde is starten in 2018.

Het GO! werkt voor de aanbesteding en de uitvoering van de werken samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) dat raamovereenkomsten opgesteld heeft.
Door deze samenwerking wordt een grote ontzorging verkregen van de betrokken scholengroepen, en door de raamovereenkomst kon een voordelige prijs bedongen worden. 
Na het uitvoeren van een techno-economische haalbaarheidsstudie kan bovendien kosteloos gestopt worden met de verdere procedure.

Meer informatie over de Projectoproep 2018.  Hierin leest u meer over de financiële modaliteiten, de selectieprocedure, het te gebruiken bestek, de manier van indienen van projectvoorstellen.

Let op : de projecten dienen ten laatste 20 juni 2018 door de scholengroepen ingediend te worden !  Dit wil zeggen : aanvraagformulier bij afdeling Infra ingediend & projectvoorstel in de web-module van het VEB ingegeven.
Meer info, zie Projectoproep 2018 : “9. Procedure voor indiening en afhandeling van projectvoorstellen : Mijlpalen en hun tijdsplanning”.

Het VEB heeft in 2018 een nieuw bestek met raamovereenkomst gelanceerd: EE_2018_0_006 Bestek Raamovereenkomst zonnepanelen.
Projectvoorstellen die na 12-05-2018 worden ingediend in de web-module van het VEB vallen onder dit nieuwe bestek met raamovereenkomst.
Projectvoorstellen van vóór 12-05-2018 vallen nog onder de vorige raamovereenkomst van 2017 van het VEB : EE_2017_0_004 Bestek Raamovereenkomst zonnepanelen.

Vragen? Stuur ze naar: kennis-infra@g-o.be

Snelkoppelingen naar de documenten uit ‘Projectoproep 2018’ :
Sjabloon vastleggingsfiche zal later toegevoegd worden.