Veiligheid, hygiëne en Eerste hulp

 
 
De scholen van het GO! willen een veilige, aangename en gezonde omgeving zijn. Veilige en nette gebouwen nodigen leerlingen uit om bewust te leren omgaan met hygiëne en risico’s. In overleg met de omgeving werkt het schoolteam ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school.

Doelstellingen

 • Leerlingen gaan naar school in een net gebouw met gezonde lucht
 • Leerlingen hebben een goede (lichaams)hygiëne
 • Leerlingen gaan naar school in een veilig gebouw
 • Leerlingen maken gebruik van ergonomisch materiaal en methoden
 • Leerlingen schatten de gevolgen van hun eigen (on)veilig gedrag goed in
 • Leerlingen leven op school veiligheidsvoorschriften en –regels na
 • Leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving
 • Leerlingen verplaatsen zich bewust op een veilige manier
 • Leerlingen passen de basisvaardigheden van eerste hulp toe

Inspirerende documenten

Leerlijn eerste hulp

De leerlijn eerste hulp is een praktisch instrument waar leerkrachten of scholen meteen mee aan de slag kunnen gaan. De leerlijn biedt een overzicht van leerinhouden doorheen de verschillende onderwijsniveaus. Dit gaat van kleuteronderwijs, over lager onderwijs, tot secundair onderwijs. Binnen elk thema wordt een onderscheid gemaakt tussen kennis, vaardigheden en attitudes.

De leerlijn over eerste hulp behandelt volgende eerstehulpthema's:

 • vier stappen in eerste hulp
 • reanimeren en defibrilleren
 • huidwonde
 • brandwonde
 • bloeding
 • letsel aan botten, spieren of gewrichten
 • vergiftiging

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

De leerlijn vind je hier:

http://www.rodekruis.be/storage/main/leerlijneerstehulprodekruisvlaanderen.pdf

Op zoek naar inspirerende voorbeelden, lesmaterialen of opleidingen?

 
Rode Kruis-Vlaanderen is de partnerorganisatie van het GO! gezondheidsbeleid voor het thema 'veiligheid en eerste hulp'. Contacteer hen via onderwijs@rodekruis.be of surf naar www.rodekruis.be/onderwijs.

Surf ook eens naar www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school. De Vlaamse overheid vertelt je over het belang van eerste hulp op school, legt uit hoe je aan de slag kan gaan met eerste hulp en geeft praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

Voor het thema verkeersveiligheid werkt het GO! samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) .