Wat zijn domeinscholen en campusscholen?

  • Op basis van het vernieuwde studieaanbod voor de 2e en 3e graad kunnen scholen hun eigen schoolconcept uitwerken, rekening houdend met de vastgelegde programmatieregels.
  • Daarbij moet een school niet elke studierichting binnen een bepaald studiedomein aanbieden. De school biedt een inhoudelijk samenhangend geheel van studierichtingen aan dat tegemoetkomt aan haar specifieke context.
  • Elk op de matrix gebaseerd schoolconcept is mogelijk. Er zijn drie types:
   • een domeinschool: een school wordt als een domeinschool beschouwd als ze in elk ingericht studiedomein van elke graad, met uitzondering van de eerste graad, ten minste één studierichting uit elke finaliteit organiseert. Voor de toepassing van deze bepaling komen, wat de finaliteit doorstroom betreft, in de tweede en de derde graad zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen in aanmerking.
   • een campusschool: een school wordt als een campusschool beschouwd als ze in ten minste twee studiedomeinen samen per graad, met uitzondering van de eerste graad, ten minste één studierichting uit elke finaliteit organiseert. Voor de toepassing van deze bepaling komen, wat de finaliteit doorstroom betreft, zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen in aanmerking.
   • een verticale school: een school wordt als een verticale school beschouwd als ze studierichtingen binnen eenzelfde finaliteit en onderwijsvorm in zowel tweede als derde graad organiseert.
  • Welke incentives biedt de overheid aan campus- of domeinscholen?
   • Daar hebben we nog geen zicht op. Er staat in de ontwerpregelgeving dat er incentives KUNNEN worden aangeboden.

Op GO! pro - modernisering secundair onderwijs vind je nog meer materiaal vanuit het GO! over de uitrol van de modernisering SO, o.m. de historiek en visie.